11 lipca 2022 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano założenia projektu ustawy wprowadzającej tzw. ‘Slim VAT 3’, czyli pakiet kolejnych zmian w zakresie podatku od towarów i usług.

Zgodnie z zaproponowanymi zmianami, wzrośnie między innymi limit obrotów małego podatnika w VAT z 1,2 mln euro do 2 mln euro brutto. Z rachunku VAT będzie można uregulować więcej podatków i opłat. Zrezygnowano również z formalnego wymogu posiadania faktury dot. WNT przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące założeń spośród proponowanych zmian.

Podwyższenie limitu sprzedaży dla małego podatnika

Zapowiedziano, że podniesiony zostanie limit wartości sprzedaży, określający status podatnika jako ‘małego podatnika’ i uprawniający do stosowania m.in. metody kasowej oraz rozliczeń kwartalnych VAT. Zgodnie z komunikatem KPRM, aby podlegać pod przepisy VAT dotyczące małego podatnika, wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie będzie mogła przekroczyć równowartości 2.000.000 euro brutto (obecnie limit wynosi 1.200.000 euro). Oznacza to, że limit zostanie zrównany z wymogami przewidzianymi dla małych podatników dla celów PIT i CIT.

Sankcja VAT - implementacja wyroku TSUE w sprawie C-935/19

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-935/19 podważył przepisy polskiej ustawy o VAT w zakresie sankcji VAT (dodatkowym zobowiązaniu VAT) nakładanym na podatników. TSUE orzekł, że polskie przepisy nie pozwalają na dostosowanie sankcji do określonego przypadku (np. w zależności od przyczyny błędu), wobec czego sankcja w wysokości 20% jest niezgodna z zasadą proporcjonalności VAT.

W efekcie, pakiet Slim VAT 3 ma wprowadzić regulacje uprawniającą naczelnika urzędu skarbowego lub celno-skarbowego do odstąpienia od nałożenia sankcji, jeśli uzna, że podatnik działał w danej sytuacji z należytą starannością.

Ponadto, z treści prekonsultacji projektu wynika, że MF planuje obniżenie wysokości niektórych sankcji (m.in. sankcja 20% ma zostać obniżona do 10%). Zmiana ta nie będzie jednak dotyczyła przypadku 100% dodatkowego zobowiązania.

Rozliczenie VAT naliczonego z tytułu WNT pomimo braku faktury

Z ustawy o VAT ma zostać usunięty zapis o konieczności otrzymania faktury dokumentującej WNT, w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy, w celu odliczenia VAT naliczonego z tytułu takiego nabycia. W efekcie VAT naliczony z tytułu WNT będzie mógł być uwzględniany w tym samym okresie, co VAT należny, bez konieczności spełniania dodatkowych warunków.

Doprecyzowanie zasad stosowania kursów przy fakturach korygujących

Zaplanowano zapisanie w ustawie o VAT, że przy fakturze korygującej zmniejszającej podstawę opodatkowania (korekta in minus) należy stosować kurs, który został zastosowany na fakturze pierwotnej (korygowanej).

Z kolei w przypadku faktury korygującej zwiększającej podstawę opodatkowania (korekta in plus) właściwy ma być kurs ogłoszony przez Narodowy Bank Polski lub Europejski Bank Centralny na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień zaistnienia przyczyny korekty.

Zmiany dotyczące wiążących informacji

Nastąpi konsolidacja wydawania wiążących informacji (stawkowych, akcyzowych, taryfowych oraz o pochodzeniu). Zgodnie z komunikatem KPRM, organem właściwym do wydawania wiążących informacji każdego typu będzie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Zapowiedziano również ujednolicenie systemu podatkowego w obszarze dotyczącym wydawania wiążących informacji stawkowych (WIS) oraz wiążących informacji akcyzowych (WIA), w celu uniknięcia rozbieżności interpretacyjnych. 

Nowe możliwości przeznaczania środków zgromadzonych na rachunku VAT

Rozszerzony zostanie zakres podatków i opłat, których uregulowanie będzie możliwe za pomocą środków zgromadzonych na rachunku VAT podatnika. Po wprowadzeniu pakietu Slim VAT 3, zapłacić w ten sposób będzie można podatki cukrowy, tonażowy, od sprzedaży detalicznej, od produkcji okrętowej, od wydobycia niektórych kopalin oraz podatek od tzw. małpek, czyli napojów alkoholowych sprzedawanych w opakowaniach do 300 ml.

Dodatkowo, zapowiedziano umożliwienie przekazywania środków z rachunku VAT podatnika na rachunek VAT przedstawiciela grupy VAT, w celu zapłaty należnych podatków do urzędu skarbowego. Zwracamy uwagę, że przepis ten będzie mógł wejść w życie dopiero po wprowadzeniu instytucji grup VAT w Polsce, tj. najwcześniej od 1 stycznia 2023 r.

Uproszczenia dotyczące stosowania kas rejestrujących

Jak wynika z treści prekonsultacji, resort finansów zamierza zrezygnować z obowiązku drukowania dokumentów wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących, tj. raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych wystawianych przez podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy ich zastosowaniu. Podatnicy będą mieli zatem wybór, czy chcą ww. dokumenty przechowywać w formie papierowej, czy w formie elektronicznej.

Powyższa zmiana dotyczy wyłącznie kas online, w tym kas wirtualnych.

Zakończył się etap prekonsultacji projektu pakietu Slim VAT 3. W najbliższym czasie powinien zostać opublikowany projekt ustawy, który pozwoli na określenie wszystkich planowanych zmian oraz oczekiwanego terminu wejścia w życie nowelizacji.