Jest 27 czerwca 2022 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Założenia do zmian w CIT w ramach Polskiego Ładu 2.0

20 czerwca 2022 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przedstawiła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt stanowi kontynuację zmian w ramach programu Polski Ład 2.0 w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Do najważniejszych planowanych zmian należą: zawieszenie do 31 grudnia 2022 r. oraz modyfikacja konstrukcji minimalnego podatku dochodowego, wprowadzenie przepisów eliminujących podwójne lub wielokrotne opodatkowania CFC w przypadku kaskadowej wypłaty dywidendy w strukturach holdingowych, modyfikacja przepisów dotyczących podatku u źródła, doprecyzowanie kwoty podlegającej wyłączeniu z kosztów podatkowych w ramach limitu kosztów finansowania dłużnego, umożliwienie skorzystania z polskiej spółki holdingowej przez większy krąg przedsiębiorców, uchylenie przepisów o „ukrytej dywidendzie” i doprecyzowanie przepisów dotyczących rozliczania strat przez spółki tworzące PGK.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to trzeci kwartał 2022 r.

Globalny podatek minimalny wciąż zablokowany

17 czerwca 2022 r. Rada Europejska do spraw finansów (ECOFIN) przyjęła decyzję wykonawczą zatwierdzającą polski Krajowy Plan Odbudowy (KPO), a także dyskutowała m.in. nad projektem dyrektywy w sprawie globalnego minimalnego poziomu opodatkowania dla grup wielonarodowych w Unii Europejskiej.

Przedstawiony tekst dyrektywy w tej sprawie wyszedł naprzeciw polskim postulatom więc Polska wycofała swój sprzeciw, ale na ten moment dyrektywa została zablokowana przez węgierskiego ministra finansów. 

Zapowiedź przedłużenia terminu do złożenia deklaracji CIT-8E

22 czerwca 2022 r. na stronie RCL ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Projekt wydłuża termin do złożenia deklaracji CIT-8E do końca września 2022 r. Projektowana regulacja znajdzie zastosowanie do wszystkich podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zapowiedź kolejnych zmian w Tarczach Finansowych

21 czerwca 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekty uchwał zmieniających uchwały w sprawach programów rządowych: „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm”, „Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm” oraz „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm”.

Uchwała przewiduje, że w razie potrzeby PFR zapewni finansowanie przejściowe inwestycji realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Ponadto, małe i średnie firmy, które otrzymały wsparcie z Tarczy nie będą zobowiązanie do zwrotu całej przyznanej subwencji, nawet jeśli do 30 czerwca 2022 r. nie rozliczą zwrotu różnicy pomiędzy kwotą subwencji, a rzeczywistym spadkiem swoich przychodów. Planowane jest również powierzenie PFR wypłat rekompensat w ramach tzw. tarczy dla pogranicza. 

Ustalenie jednorazowej wartości transakcji w przypadku umowy najmu zawartej na czas nieokreślony (wyłączenie wydatków z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15d ust. 1 ustawy o CIT)

W wyroku z dnia 21 czerwca 2022 r. (sygn. II FSK 2815/19) NSA uznał, że przez „jednorazową transakcję” w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej należy uznać umowę a nie tylko ratę. W konsekwencji przez „jednorazową wartość transakcji” należy uznać wartość świadczeń dokonywanych na podstawie jednej umowy, a nie wartość poszczególnych płatności. Tym samym w przypadku umowy najmu za jednorazową transakcją będzie sama umowa najmu, a „jednorazową wartością transakcji” suma płatności z jej tytułu.

W rezultacie do umowy najmu może znaleźć zastosowanie art. 15d ustawy o CIT, zgodnie z którym Podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji, której jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Zasady alokacji części kosztów pośrednich, których spółka nie jest w stanie przyporządkować do odpowiadających im źródeł uzyskania przychodów, w przypadku otrzymywania przychodów w postaci dywidend od spółek krajowych i zagranicznych

W wyroku z 14 czerwca br. (II FSK 2643/19) NSA uznał, że w świetle językowego brzmienia art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o CIT, zasady proporcjonalnej alokacji kosztów nie mają zastosowania do przychodów opodatkowanych w sposób szczególny na zasadach ryczałtowych. Konsekwencją powyższego jest wyłączenie przychodów opodatkowanych ryczałtowo z kalkulacji dokonywanej na potrzeby proporcjonalnej alokacji kosztów pośrednich. Co więcej, podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w przypadku dywidend od spółek zależnych mających siedzibę poza terytorium Polski jest dochód, zatem przychody z dywidend, pomimo iż dochód z tego tytułu może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o CIT należy uwzględnić przy ustalaniu proporcji, o której mowa w art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o CIT.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Zobacz także