Druga tura wprowadzania PPK

Druga tura wprowadzania PPK

Podmioty, które zatrudniają co najmniej 50 osób (na dzień 30 czerwca 2019 roku), muszą pamiętać, że już od 1 stycznia 2020 roku będą objęte reżimem ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

1000
Książki leżące na blacie

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) tworzą nowy, dobrowolny system oszczędzania, będący uzupełnieniem emerytury z ZUS-u. Zostały stworzone w celu systematycznego odkładania określonych kwot z wynagrodzenia pracownika z przeznaczeniem na wypłatę zgromadzonych środków po osiągnięciu 60. roku życia.

PPK jest programem dostępnym dla wszystkich osób zatrudnionych. Jest on finansowany nie tylko przez samego pracownika, lecz z udziałem pracodawców oraz państwa.

Stopniowe wprowadzanie PPK

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2019 roku (dalej „Ustawa PPK”) przewiduje tzw. stopniowe stosowanie przepisów tej ustawy do kolejnych grup podmiotów zatrudniających, które uzależnione jest od stanu zatrudnienia.

Pierwsza grupa podmiotów, zatrudniających co najmniej 250 osób zatrudnionych (na dzień 31 grudnia 2018), została objęta stosowaniem przepisów Ustawy PPK od 1 lipca 2019 roku. Teraz naszedł czas na drugi etap wprowadzenia PPK.

Zgodnie z przepisem art. 134 Ustawy PPK od dnia 1 stycznia 2020 roku obowiązek stosowania Ustawy PPK będzie również dotyczył podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. 

Kogo dotyczy obowiązek prowadzenia PPK?

Ustawodawca nałożył obowiązek stosowania Ustawy PPK na podmioty zatrudniające. Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 pkt 21 Ustawy PPK poprzez podmioty zatrudniające należy rozumieć:

  • pracodawców, o których mowa w art. 3 Kodeksu pracy,
  • nakładców,
  • rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych,
  • zleceniodawców,
  • podmioty, w których działa rada nadzorcza, jeżeli jej członkowie są wynagradzani z tytułu pełnienia tej funkcji.

Jakie terminy są ważne dla ww. podmiotów w związku z objęciem ich Ustawą PPK?

Ustawa PPK nakłada na podmioty zatrudniające obowiązki związane z prowadzeniem PPK, m.in. jest to:

1. wybór instytucji finansowej, która utworzy rachunki PPK dla pracowników podmiotu zatrudniającego (uczestników PPK).

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 7 ust. 3 i 4 Ustawy PPK podmiot zatrudniający, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą w tym podmiocie zatrudniającym, wybiera instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK. Jeżeli w podmiocie zatrudniającym nie działa zakładowa organizacja związkowa, podmiot zatrudniający wybiera instytucję finansową w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie przyjętym w danym podmiocie zatrudniającym.

Podmioty zatrudniające , wdrażające PPK w II turze, mają czas do 24 marca 2020 na zawarcie takiego porozumienia. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, po upływie tego terminu podmiot zatrudniający wybiera instytucję finansową samodzielnie.

2. zawarcie z wybraną instytucją finansową umowy o zarządzanie PPK, a także umowy o prowadzanie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych.

Zgodnie z przepisem art. 134 ust. 2 Ustawy PPK, umowę o prowadzenie PPK podmiot zatrudniający powinien zawrzeć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia, od którego stosuje się wobec niego przepisy Ustawy PPK, w imieniu i na rzecz osoby będącej w tym dniu osobą zatrudnioną, chyba że osoba ta przed upływem tego terminu złoży deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

W odniesieniu natomiast do umowy o zarządzanie PPK, podmiot zatrudniający powinien zawrzeć taką umowę nie później niż 10 dni roboczych przed upływem terminu, o którym mowa powyżej.

Dla podmiotów zatrudniających wdrażających PPK w II turze, termin na zawarcie umów:

  • o zarządzanie PPK upływa 24 kwietnia 2020 roku,
  • o prowadzenie PPK upływa 11 maja 2020 roku.

Umowa o zarządzanie PPK powinna określać m.in. wysokość wpłat dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający dla poszczególnych grup osób zatrudnionych, jak i sposób deklarowania wpłat dodatkowych finansowanych przez uczestnika PPK i sposób zmiany wysokości tych wpłat

Wpłaty odprowadzane do PPK obejmują tzw. wpłatę podstawową w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto finansowaną przez pracodawcę, oraz co do zasady 2% wynagrodzenia brutto finansową przez pracownika, oraz mogą obejmować wpłatę dodatkową (dobrowolną), w przypadku pracodawcy do 2,5 % wynagrodzenia brutto, a w przypadku wpłaty pracownika do 2% wynagrodzenia brutto.

3. terminowe i prawidłowe obliczanie, pobieranie oraz przekazywanie wpłat do wybranej instytucji finansowej

Podmiot zatrudniający jest obowiązany do obliczenia i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej finansowanych przez ten podmiot oraz do obliczenia, pobrania od uczestnika PPK i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej wpłat finansowanych przez uczestnika PPK. Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający są obliczane, a wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są obliczane i pobierane od uczestnika PPK w terminie wypłaty wynagrodzenia przez podmiot zatrudniający.

Obowiązki pracodawcy w toku prowadzenia PPK

Należy również podkreślić, iż Ustawa PPK przewiduje dalsze obowiązki dla podmiotów zatrudniających już po wdrożeniu PPK. W szczególności, podmiot zatrudniający ma obowiązek prowadzenia dokumentacji dotyczącej PPK, jak i ma obowiązek przekazywać pracownikom oraz wybranej instytucji finansowej wymaganych Ustawą PPK informacji.

Należy mieć również na uwadze, że Ustawa PPK przewiduje obowiązek zawierania dalszych umów o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej w tym podmiocie po upływie określonego w Ustawie PPK okresu zatrudnienia. Zgodnie z Ustawą PPK podmiot zatrudniający jest zobowiązany do zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej po upływie trzeciego miesiąca zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym, nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia, chyba że osoba zatrudniona zadeklaruje przed upływem tego terminu niedokonywanie wpłat do PPK, na podstawie deklaracji, złożonej w formie pisemnej podmiotowi zatrudniającemu, albo przestanie być w stosunku do tego podmiotu zatrudniającego osobą zatrudnioną.

Należy podkreślić, iż do okresu zatrudnienia, od którego uzależniony jest termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK, dla takiej osoby wlicza się okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w podmiocie zatrudniającym, a także okresy zatrudnienia w innych podmiotach zatrudniających, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podmiot zatrudniający jest następcą prawnym w stosunkach prawnych nawiązanych przez podmiot zatrudniający, który poprzednio zatrudniał osobę zatrudnioną. W przypadku osoby zatrudnionej, która ukończyła 55. rok życia i nie ukończyła 70. roku życia, dla zawarcia umowy o prowadzenie PPK będzie wymagany jej wniosek. Podmiot zatrudniający jest obowiązany do poinformowania takiej osoby zatrudnionej o możliwości złożenia wniosku.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs