Tax Alert: Nowy projekt ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego

Ustawa przeciw wykorzystywaniu sektora finansowego

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy z dnia 29 sierpnia 2017 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Projekt ten stanowi aktualną wersję ustawy, której celem jest przeciwdziałanie wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.

1000
Dariusz Malinowski, Partner, KPMG w Polsce

Partner, Doradztwo Podatkowe, Szef Zespołu ds. Postępowań Podatkowych i Sądowych

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Tax Alert: Nowy projekt ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego

Analiza ryzyka

Zgodnie z nowym projektem Szef KAS będzie dokonywał analizy ryzyka wykorzystywania działalności banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi, uwzględniając w szczególności wskaźnik ryzyka oraz informacje i zestawienia przekazane przez izbę rozliczeniową w oparciu o dane uzyskane od banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Projekt szczegółowo reguluje informacje jakie banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe zobowiązane będą przekazywać izbie rozliczeniowej ze wskazaniem terminu ich przekazania, precyzując go co do godziny.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka będzie ustalany przez izbę rozliczeniową automatycznie w STIR, nie rzadziej niż raz dziennie.

Zgodnie z nową wersją projektu wskaźnik ryzyka będzie ustalany w odniesieniu do przedsiębiorcy na podstawie opracowanych przez izbę rozliczeniową algorytmów, uwzględniających najlepsze praktyki sektora bankowego i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakresie przeciwdziałania wykorzystywaniu ich działalności do przestępstw oraz przestępstw skarbowych, a także:

  1. kryteria ekonomiczne – polegające na ocenie dokonywanej przez przedsiębiorcę transakcji przy pomocy rachunku w otoczeniu gospodarczym, w szczególności pod względem celu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej lub dokonywaniu transakcji nieuzasadnionych charakterem prowadzonej działalności;
  2. kryteria geograficzne – polegające na dokonywaniu transakcji z podmiotami z państw, w których występuje wysokie zagrożenie wyłudzeń skarbowych;
  3. kryteria przedmiotowe – polegające na prowadzeniu przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej wysokiego ryzyka z punktu widzenia podatności na wyłudzenia skarbowe;
  4. kryteria behawioralne – polegające na nietypowym, w danej sytuacji, zachowaniu przedsiębiorcy;
  5. kryteria powiązań – polegające na istnieniu powiązań przedsiębiorcy z podmiotami, co do których występuje ryzyko, że uczestniczą lub organizują działania mające związek z wyłudzeniami skarbowymi.

Informacja o wskaźniku ryzyka zawierać będzie m.in. firmę posiadacza rachunku, jego NIP lub numer identyfikacyjny REGON, a także numery rachunków przedsiębiorcy oraz wskaźnik ryzyka i wskazanie istotności wpływu na wskaźnik ryzyka poszczególnych kryteriów uwzględnianych przy jego ustalaniu.

Informacje o wskaźniku ryzyka nie będą udostępniane przedsiębiorcom.

Zgodnie z projektem w przypadku otwierania rachunków przedsiębiorców, bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa będzie występować do izby rozliczeniowej o przekazanie informacji o wskaźniku ryzyka i istotności wpływu na wskaźnik ryzyka poszczególnych kryteriów uwzględnianych przy jego ustalaniu w zakresie rachunków przedsiębiorców prowadzonych przez inne banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Blokada rachunku

W projekcie utrzymano możliwość wystąpienia przez Szefa KAS do banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z żądaniem blokady rachunku na okres nie dłuższy niż 72 godziny, jeżeli posiadane informacje, w szczególności wyniki analizy ryzyka, wskazują, że przedsiębiorca może wykorzystywać działalność banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego, a blokada rachunku jest konieczna, aby temu przeciwdziałać.

Szef KAS będzie uprawniony do przedłużenia blokady rachunku przedsiębiorcy na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące.

W projekcie, podobnie jak w jego poprzedniej wersji z dnia 25 lipca 2017 r., rezygnowano z możliwości żądania przez Szefa KAS niezawierania przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową umów z przedsiębiorcą.

Projekt ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Projekt jest obecnie na etapie opiniowania.

Jeżeli mają Państwo pytania w zakresie omawianego zagadnienia, uprzejmie prosimy o kontakt.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs