• Renata Kulpa, autor |
  • Agnieszka Jóźwiak, autor |
  • Anna Panek, autor |
2 min

Tak jak wcześniej sygnalizowaliśmy, raport ESG powinien zawierać m.in. informacje dotyczące różnorodności i dbałości o pracowników w zakładzie pracy oraz kwestie związane ze zgodnością regulacyjną w obszarze prawa pracy. W ramach naszych wcześniejszych publikacji wskazywaliśmy umiejscowienie tematyki dotyczącej prawa pracy w raporcie ESG („Raportowanie ESG obejmuje także zagadnienia z obszaru prawa pracy”) oraz aspekty prawa pracy objęte standardem ESRS S1 („ Prawo pracy w standardzie ESRS S1 – właśni pracownicy”). Tym razem, zważywszy, iż prace nad projektem przepisów dotyczących sygnalistów zdecydowanie przyśpieszyły, przypominamy, że również kwestie związane z whistleblowingiem będą objęte raportowaniem ESG.

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety dotyczącej statusu wdrożenia w Państwa organizacji systemu zgłaszania naruszeń prawa i ochrony sygnalisty.

Na gruncie Dyrektywy CSRD i Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2023/2772 uzupełniającego Dyrektywę CSRD, kwestie dotyczące sygnalistów i ich ochrony wykraczają poza obszar raportowania kwestii dotyczących prawa pracy (więcej informacji na ten temat raportowania z obszaru prawa pracy znajduje się pod linkiem „Raportowanie ESG obejmuje także zagadnienia z obszaru prawa pracy”). Są one natomiast objęte raportowaniem w ramach części „G”, przedstawiającym zagadnienia z zakresu ładu korporacyjnego, a dokładniej standardem ESRS G1 – prowadzenie działalności gospodarczej w ramach raportowania niefinansowego ESG.

Standard ESRS G1 jest to standard, który swoim zakresem obejmuje m.in. szeroko rozumiane prowadzenie działalności gospodarczej, w tym kwestie związane z etyką biznesu i kulturą korporacyjną takie jak przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu oraz ochrona sygnalistów, a także kwestie związane z zarządzeniem i jakością stosunków z dostawcami.

Sygnaliści w ESRS G1

Zgodnie ze wskazanym wyżej Rozporządzeniem, podmioty zobligowane do przygotowania raportu ESG, będą musiały ujawnić informacje dotyczące swoich praktyk w odniesieniu do prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobów, w jaki promują one swoją kulturę korporacyjną. W ramach tych informacji przedsiębiorcy będą musieli wskazać w jaki sposób zapewniają ochronę sygnalistom, tj. ujawnić w szczególności:

  • informacje na temat ustanowienia wewnętrznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości, w tym np. czy dany podmiot przekazuje je swoim pracownikom i zapewnia im szkolenia, jak również czy wyznacza i szkoli pracowników przyjmujących zgłoszenia; oraz
  • środki mające na celu ochronę własnych pracowników, którzy są sygnalistami, przed działaniami odwetowymi zgodnie z obowiązującym prawem.

Jeśli w danym podmiocie nie ma polityki dotyczącej ochrony sygnalistów, to taka informacja również powinna zostać odzwierciedlona w raporcie (przy czym podmiot powinien także ujawnić informacje o tym, czy ma plan wdrożenia takiej polityki, podając harmonogram jej wdrożenia, ewentualnie złożyć oświadczenie, iż podlega regulacjom krajowym dotyczącym ochrony sygnalistów). 

Sygnaliści – status prac wdrożeniowych

Po wielomiesięcznym okresie stagnacji prace nad polską ustawą implementującą Dyrektywę o ochronie sygnalistów zostały wznowione. Na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 2 kwietnia 2024 roku przyjęty został projekt ustawy o ochronie sygnalistów przedłożony przez Ministrę Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Kolejnym krokiem będzie skierowanie projektu do Sejmu w celu rozpoczęcia prac parlamentarnych. Szczegółowe informacje o najnowszym projekcie ustawy o sygnalistach, możecie Państwo znaleźć w publikacji „Prace nad projektem przepisów dotyczących sygnalistów zmierzają ku końcowi”.