• Renata Kulpa, autor |
  • Patrycja Pokutycka, autor |
2 min

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw zakłada, że od 1 lipca 2023 r. odpis na ZFŚS jest ustalany na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 r. - tj. 5104,90 zł

Zasady naliczania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych („ZFŚS”)

O obowiązku tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych decyduje stan zatrudnienia u pracodawcy na dzień 1 stycznia danego roku. Fundusz tworzony jest z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych.

Wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego co do zasady 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

Pracodawcy zobowiązani do utworzenia ZFŚS przekazują środki na rachunek funduszu (równowartość dokonanych odpisów i ewentualnych zwiększeń naliczonych zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych na dany rok kalendarzowy) w terminie do dnia 30 września tego roku, przy czym w terminie do dnia 31 maja tego roku przekazują kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów. 

Zmiana podstawy naliczania odpisu na ZFŚS

Zgodnie z ustawą z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej , od 1 stycznia 2023 r. podstawą naliczania funduszu jest wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r. w wysokości 4434,58 zł.

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw zmodyfikowała podstawę naliczenia odpisu na ZFŚS od 1 lipca 2023 r.

W konsekwencji przedmiotowej zmiany podstawą naliczania odpisu na fundusz będzie, w okresie:

  • od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. – przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r., w wysokości 4 434,58 zł; natomiast
  • od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 r., w wysokości 5 104,90 zł (czyli o 15,12% wyższe).

Przedstawione rozwiązanie umożliwi przeznaczenie przez pracodawców wyższych środków na działalność socjalną organizowaną na rzecz pracowników i ich rodzin.

Termin na przekazanie na rachunek bankowy funduszu równowartości dokonanych odpisów i zwiększeń

Wskazana wyżej ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. wprowadziła również przepis epizodyczny, zgodnie z którym równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych na rok 2023, którą pracodawca ma obowiązek przekazać na rachunek bankowy funduszu w terminie do dnia 30 września 2023 r., powinna również uwzględniać dotychczas przekazaną kwotę odpisów i zwiększeń, naliczonych w oparciu o przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r. ogłoszone przez Prezesa GUS.

Nowe przepisy weszły w życie 11 sierpnia 2023 r., co oznacza, że w bieżącym roku pracodawcy przed zasileniem konta socjalnego drugą częścią odpisów na ZFŚS powinni odpowiednio przeliczyć ich wysokość z uwzględnieniem podwyżki obowiązującej za okres od lipca do grudnia 2023 r.