• Agnieszka Jóźwiak, autor |
  • Anna Panek, autor |
2 min

W Rządowym Centrum Legislacyjnym opublikowano projekt rozporządzenia przewidującego, że wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej będą podwyższane dwa razy w 2024 roku. Pracodawcy już teraz mogą zacząć przygotować się do wprowadzenia związanych z tym zmian w swoich organizacjach.

Propozycja minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 roku

W dniu 18 sierpnia 2023 roku w Rządowym Centrum Legislacyjnym opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku. Projekt ten przewiduje, iż minimalne wynagrodzenie za pracę oraz minimalna stawka godzinowa, tak jak w 2023 roku, wzrosną dwa razy.
 

 

Propozycja minimalnego wynagrodzenia za pracę

Propozycja minimalnej stawki godzinowej

Od 1 stycznia 2024 roku

4242 zł

27,70 zł

Od 1 lipca 2024 roku

4300 zł

28,10 zł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku znajduje się aktualnie na etapie opiniowania i uzgodnień. Będziemy informować Państwa o wynikach prac nad tym projektem.

Konsekwencje wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę

Przypominamy, iż w związku z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę każdy pracodawca będzie zobligowany do dokonania weryfikacji płac w swoim zakładzie pracy i podwyższenia wypłacanego wynagrodzenia w przypadkach, w których przestanie ono spełniać warunki dotyczące minimalnego wynagrodzenia. Pracodawcy mogą być także zobligowani do odpowiedniego podwyższenia wynagrodzeń pozostałych osób przez nich zatrudnianych, tak aby zachować różnicę w wysokości wynagrodzeń poszczególnych grup pracowników.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę skutkował będzie także obowiązkiem aneksowania części umów o pracę i umów zlecenia, a w niektórych przypadkach wiązał się będzie także z koniecznością zmiany regulaminów wynagradzania. Jednocześnie wzrost minimalnego wynagrodzenia spowoduje wzrost innych świadczeń, które są związane ze stosunkiem pracy i są uzależnione od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym, takich jak odprawa pieniężna z tytułu zwolnień grupowych, dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za przestój, odszkodowanie za mobbing lub za rozwiązanie umowę o pracę przez pracownika wskutek mobbingu. 

Zmiany w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Jednocześnie ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przewiduje, iż przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się pewnych składników, tj.:

  • nagrody jubileuszowej,
  • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,
  • dodatku za staż pracy.

Zwracamy jednak uwagę, iż od 1 stycznia 2024 roku zacznie obowiązywać rozszerzony katalog składników wynagrodzenia, których nie uwzględnia się przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę.  Obejmował będzie on także „dodatek za szczególne warunki pracy”. Więcej informacji w tym zakresie znajdą Państwo w naszej publikacji „Dodatek za szczególne warunki pracy a minimalne wynagrodzenie za pracę ”.