Autorzy: Przemysław Oczyp, Marta Mikiewicz

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym, zarządzanie strategiczne czynnikami ESG oraz analiza szans i ryzyk związanych z nimi (środowiskowymi, społecznymi i zarządzania) staje się kluczowym aspektem długoterminowej strategii firmy. Właściwe zrozumienie i zarządzanie tymi zagadnieniami może przyczynić się do zabezpieczenia wartości przedsiębiorstwa dla interesariuszy oraz przekształcenia tych wyzwań w konkurencyjne atuty.

Najnowsze wymogi ujawnieniowe dla firm

Przyjęta dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) nakłada na firmy nowe  wymogi ujawnieniowe, według których spółki będą zobowiązane do włączenia oraz wykazania wpływu czynników ESG do decyzji biznesowych i programów transformacji energetyczno-klimatycznej. Wymagania te stanowią potwierdzenie konieczności przeprowadzenia w firmie rzetelnej analizy wpływu finansowego, biznesowego czynników ESG na jej wartość oraz strategię.  Konieczne będzie przede wszystkim uporządkowane i holistyczne włączenie czynników pozafinansowych w procesy operacyjne. Bez długookresowej wizji zarządczej i połączenia ze strategią biznesową nie ma bowiem zabezpieczenia wartości. Uwzględnienie czynników ESG w strategii biznesowej nie tylko pokazuje interesariuszom i inwestorom dojrzałość organizacji, ale również daje możliwość spojrzenia szerzej, w tym na działalność firmy, jej procesy, produkty i usługi i wykorzystanie luk, których konkurencja jeszcze nie dostrzegła. Pozwala to także na łatwiejsze sięgnięcie po środki na zrównoważony rozwój i innowacje, czy zyskanie przewagi w walce o talenty na rynku pracy.

Ryzyka ESG a wartość spółki

Większość kluczowych polskich firm prowadzi obecnie przyspieszone procesy analizy ryzyk, celów i zgodności swoich polityk ESG z najnowszymi zmianami regulacyjnymi. Dla wielu innych podmiotów np. ze względu na współpracę w ramach łańcucha dostaw z firmami UE, konieczność zdiagnozowania swoich potrzeb, stworzenie strategii ESG i konsekwentne budowanie swojego profilu ESG stało się również pilną potrzebą.  Ryzyka ESG, takie jak zmiany klimatu, nierówności społeczne czy problemy związane z łańcuchem dostaw, mogą wpłynąć na wartość firmy na różnych poziomach. Nie tylko generują koszty związane z dostosowaniem się do nowych regulacji czy wymogów rynkowych, ale mogą również wpłynąć na reputację przedsiębiorstwa, co z kolei może wpłynąć na jego pozycję rynkową i relacje z interesariuszami. Właściwe zrozumienie ryzyk ESG jest kluczowe dla zarządzania ryzykiem i ochrony wartości przedsiębiorstwa.

Diagnoza ESG jako podstawa zarządzania strategicznego

Diagnostyka ESG jest kluczowym element procesu strategicznego zarządzania. Znaczna część firm w naszym regionie, ze względu na brak wcześniejszego przygotowania i odkładanie podobnych działań na tzw. „lepszą chwilę” nie posiada wystarczającej wiedzy na temat ESG i strategicznego zarządzania obszarem, co może prowadzić do nieodpowiedniego zarządzania ryzykiem i utraty wartości. Wykorzystanie diagnostyki pozwala na ocenę dotychczasowych praktyk firmy, wskaźników ESG oraz celów zrównoważonego rozwoju, uwzględniając dynamikę branży, pozycję strategiczną oraz zmiany regulacyjne. To podejście, umożliwia identyfikację obszarów, w których firma może zyskać przewagę konkurencyjną, poprawić efektywność lub lepiej zarządzać ryzykiem.

Komunikacja z interesariuszami w procesie zarządzania

Współpraca z interesariuszami jest kolejnym, istotnym elementem strategicznego zarządzania ESG. Ważna jest wiedza nt. skutecznego ich identyfikowania, zrozumienia ich oczekiwań oraz angażowania w proces zarządzania ESG. Wykorzystując metody takie jak analiza interesariuszy, firmy mogą opracować skuteczne strategie angażowania i budować relacje oparte na zaufaniu, które przyczyniają się do wzrostu wartości firmy.

Do niezbędnych aspektów zarządzania ESG należy również monitorowanie postępów i ewaluacja efektywności strategii, w tym tworzenie systemów monitorowania i oceny (M&E), które pozwolą na regularne przeglądanie wyników i wprowadzanie korekt w celu osiągnięcia założonych celów. Do tego służą m.in. narzędzia do bieżącej oceny firmy (AS-IS) oraz do oceny postępów wdrażania strategii ESG), które pozwalają na śledzenie zarówno finansowych, jak i pozafinansowych wskaźników firmy. 

Cykl szkoleń - Akademia KPMG: ESG w praktyce

Zachęcamy do udziału w szkoleniach KPMG ze Strategii ESG w ramach Akademii ESG, które będą koncentrować się na następujących kluczowych obszarach: diagnostyka ESG, integracja ESG ze strategią biznesową, budowanie wiarygodności zarządzania ESG, komunikacja z interesariuszami oraz monitorowanie i ewaluacja strategii. Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności, które pozwolą im wdrażać strategie ESG w swoich organizacjach, zwiększając wartość firmy, jej pozycję rynkową i zaufanie interesariuszy. Dowiedzą się jak osiągnąć wiarygodność w zarządzaniu ESG, wdrażając najlepsze praktyki, określając mierzalne cele zrównoważonego rozwoju oraz stosując kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) i Sustainability Performance Targets (SPT), zgodnie z rekomendacjami Global Reporting Initiative (GRI) czy np. Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Szkolenie będzie również uwzględniać temat niezależnych audytów i certyfikacji, które potwierdzają zgodność z normami i standardami branżowymi, zwiększając zaufanie do działalności firmy.

Uczestnicy nauczą się także skutecznie łączyć strategię ESG z długoterminową wizją zarządczą, uwzględniając cele zrównoważonego rozwoju w planach strategicznych na wszystkich szczeblach organizacji, niezbędnych dla zabezpieczenia wartości firmy i zyskania przewagi konkurencyjnej. Szkolenie pomoże także uczestnikom zrozumieć, jak właściwie komunikować strategię ESG zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, aby zwiększyć zaangażowanie interesariuszy, w tym pracowników, klientów, inwestorów i regulatorów.