• 1000

Szkolenia ESG

Zapraszamy na szkolenia ESG online z cyklu "Akademia KPMG: ESG w praktyce".

Szkolenia zostały podzielone na dwudniowe moduły:

 • Raportowanie zrównoważonego rozwoju
 • Strategia ESG 
 • Klimat 

Podczas wydarzenia eksperci KPMG omówią wskazane zagadnienia. Zachęcamy do zapoznania się z opisami poszczególnych modułów.

Koszt uczestnictwa

2.000 zł netto (jeden dwudniowy moduł)
Moduł RAPORTOWANIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Co to jest raportowanie zrównoważonego rozwoju?

Obszar raportowania zrównoważonego rozwoju czekają duże zmiany, do których należy się przygotować. Podczas tego modułu dowiedzą się Państwo jak nowa dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) rozbudowuje dotychczasowe wymogi raportowania. Regulacja ta wprowadza obowiązek stosowania szczegółowych i wymagających standardów ESRS (European Sustainability Reporting Standards). Zostaną również omówione najnowsze standardy GRI 2021, które wprowadzają kolejne wskaźniki i zawierają nowe wytyczne dotyczące wyboru istotnych tematów. Podczas szkolenia zostanie zwrócona uwaga na ryzyka w raportowaniu ESG, a eksperci KPMG przedstawią swoje podejście do tej kwestii. Poruszony zostanie także temat związany z rozporządzeniem dot. taksonomii, określającym wymogi oraz kryteria, które przedsiębiorstwa muszą spełnić, aby ich działalność była zakwalifikowana jako zrównoważona środowiskowo.

Dzień pierwszy

Agenda spotkania:
 • Raportowanie ESG
 • Warsztat
 • Przerwa
 • CSRD oraz ESRS
 • Warsztat
 • Q&A i podsumowanie

Dzień drugi

Agenda spotkania:
 • Raportowanie ryzyk 
 • Warsztat
 • Przerwa
 • Taksonomia UE
 • Warsztat
 • Q&A i podsumowanie

Jak skutecznie raportować ESG?

Ujawnianie danych z zakresu oddziaływania firmy na środowisko i społeczeństwo oraz odpowiedzialnego kształtowania przez nią ładu zarządczego musi wpisywać się w obowiązujące przepisy, uznane międzynarodowo standardy oraz oczekiwania interesariuszy. W ramach szkolenia zaprezentowane zostaną wszystkie podstawowe informacje niezbędne do tego, by odpowiednio przygotować się do sporządzania raportu ESG.

Co wprowadzi CSRD?

Jeśli chodzi o obowiązkowe ujawnienia pozafinansowe, Europę czeka w najbliższym czasie prawdziwa rewolucja. Wielkimi krokami zbliża się bowiem wejście w życie dyrektywy ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) wraz z jednolitymi europejskimi standardami raportowania ESG (ESRS). Wspomniana regulacja fundamentalnie poszerzy wymagania odnośnie do badania i upubliczniania przez firmy wpływu ich działań oraz całych łańcuchów wartości na otoczenie. Podczas szkolenia przybliżone zostaną wszystkie kluczowe elementy nowych ram raportowania zrównoważonego rozwoju. Pokazane zostaną m.in. nowe obowiązki wraz z możliwościami odstępstw, harmonogram ich wchodzenia w życie oraz konkretne wskaźniki, do publikowania których firmy będą musiały z wyprzedzeniem się przygotować.

Czym jest taksonomia UE?

Taksonomia UE jest inicjatywą Unii Europejskiej mającą na celu ułatwienie przejścia do gospodarki niskoemisyjnej, zrównoważonej i opartej na zasobach odnawialnych. Jest to kompleksowy system klasyfikacji, który określa, które działalności gospodarcze można uznawać za ekologicznie zrównoważone zgodnie z europejskimi standardami. Głównym celem taksonomii jest zapewnienie jasności i przejrzystości w zakresie zrównoważonych inwestycji oraz zwalczanie zjawiska "greenwashingu”. Taksonomia ma ułatwić inwestorom, przedsiębiorstwom i konsumentom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących ekologiczności i zrównoważonego charakteru projektów i produktów. Podczas szkolenia zostaną przedstawione główne wymogi taksonomii unijnej oraz praktyczne porady związane z wprowadzaniem taksonomii w przedsiębiorstwie.

Moduł STRATEGIA ESG

Nowe wymagania wprowadzone przez dyrektywę CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) sprawiają, że dla wielu firm konieczne będzie uporządkowanie i włączenie czynników pozafinansowych w procesy operacyjne. Dzięki naszym szkoleniom dowiedzą się Państwo jak przygotować strategię ESG, pokazać interesariuszom dojrzałość organizacji oraz jak spojrzeć szerzej na działalność firmy, jej produkty, procesy, usługi. Obecnie wiele firm stara się przyśpieszyć procesy analizy ryzyk, celów i zgodności swoich polityk ESG zgodnie zgodnie z najnowszymi zmianami regulacyjnymi. Podczas trwania Akademii zostaną przedstawione najważniejsze kroki w tworzeniu strategii ESG, kluczowe ryzyka i strategiczne cele (KPI).

Świat ESG pełen jest skomplikowanych ram regulacyjnych, dotyczących zrównoważonych strategii. Podczas szkolenia zostaną omówione kwestie efektu podwójnej istotności, EU Action Plan i najważniejszych wymogów według ich istotności strategicznej. Szkolenie zawiera również tematy związane z diagnozą ESG i analizą wewnętrzną. Zostaną również omówione ESRS – nowe wymogi regulacyjne wprowadzane przez Unię Europejską, które pełnią niezwykle ważną funkcję w planowaniu strategicznym.

Dzień pierwszy

Agenda spotkania:
 • Priorytety i cele w strategii ESG
 • Warszat
 • Przerwa
 • Strategie ESG według najnowszych wytycznych i regulacji
 • Warsztat
 • Q&A i podsumowanie

Dzień drugi

Agenda spotkania:
 • Priorytety i cele w strategii ESG
 • Warsztat
 • Przerwa
 • Praktyki strategicznego zarządzania ryzykami ESG
 • Warsztat
 • Q&A i podsumowanie

Priorytety i cele w strategii ESG

Każda osoba w firmie posiada swoje obowiązki związane z wprowadzaniem i zarządzaniem zrównoważonym rozwojem. Podczas szkolenia przedstawione zostaną kwestie tworzenia odpowiedzialnej strategii ESG, a także istotności obszarów ESG oraz związku między zarządzaniem strategicznym i operacyjnym w działaniach dotyczących ESG. Przedstawione zostaną także przykłady oczekiwań rynków finansowych wobec strategicznego zarządzania ESG, integracji aspektów ESG w procesie kredytowym oraz szanse i zagrożenia z tego płynące.

Strategie ESG według najnowszych wytycznych i regulacji

Jak zbudować dobrą strategię ESG? W trakcie szkolenia zostaną przedstawione tematy strategicznych celów, wizji oraz praktyczne wskazówki dotyczące jej monitoringu i skutecznego wdrażania. Strategiczne cele (KPIs), ich zakresy i założenia, to jedne z najważniejszych punktów tworzenia strategii. Prowadzący przedstawią także najistotniejsze aspekty budowania strategii ESG w praktyce, z uwzględnieniem przykładowych strategii oraz dobrych praktyk w ich komunikacji.

Praktyki strategicznego zarządzania ryzykami ESG

Jedną z najważniejszych kwestii w tworzeniu strategii ESG jest analiza i integracja ryzyk ESG do wewnętrznego ładu zarządczego. Na szkoleniu zostaną omówione kluczowe tematy takie jak identyfikacja i zarządzanie ryzykiem ESG, czy agregacja i inwentaryzacja ESG. Podczas webinaru przedstawione zostaną czynniki wpływające na zarządzanie ryzykami ESG, a także szeroko pojęte kwestie ratingów i benchmarków.

Moduł KLIMAT

Biznes a klimat

Potrzeba ograniczania wpływu biznesu na klimat zyskuje na znaczeniu. Zarówno regulacje, jak i standardy rynkowe w coraz większym stopniu wymagają od firm działań redukujących emisje gazów cieplarnianych. Świadomość globalnych wyzwań pozwala także zbudować przewagę konkurencyjną. Pierwsze kroki w tym kierunku, to poznanie śladu węglowego firmy i zaplanowanie strategii dekarbonizacji.

Przedsiębiorstwa już teraz analizują i zarządzają ryzykami wg. metodyki TCFD, a także budują swoje strategie klimatyczne i polityki dekarbonizacji w celu dostosowania się m.in. do dyrektywy CSRD, która zacznie obowiązywać od przyszłego roku. Konieczne jest przygotowanie firmy do wdrażania praktycznych rozwiązań w zakresie monitorowania ryzyk związanych z klimatem w łańcuchach dostaw. Ryzyka klimatyczne są również obiektem szczególnego zainteresowania inwestorów, którzy uwzględniają je w procesach alokowania kapitału na większości rynków.

Dzień pierwszy

Agenda spotkania:
 • Regulacje dot. śladu węglowego
 • Liczenie emisji
 • Przerwa
 • Strategia dekarbonizacji
 • Warsztat
 • Q&A i podsumowanie

Dzień drugi

Agenda spotkania:
 • Transformacja dekarbonizacyjna
 • Ryzyka Klimatyczne
 • Przerwa
 • TCFD
 • Warsztat
 • Q&A i podsumowanie

Obowiązek raportowania śladu węglowego w regulacjach prawnych

Czy Państwa przedsiębiorstwo jest lub wkrótce zostanie objęte obowiązkiem liczenia i raportowania śladu węglowego? Podczas szkolenia zarysujemy kontekst regulacji dotyczących śladu węglowego – wyjaśnimy czym jest ślad węglowy, skąd wynika konieczność jego pilnej redukcji oraz na których obszarach skupia się uwaga legislatorów. Przeprowadzimy przegląd najważniejszych aktów prawnych i omówimy ich implikacje dla biznesu.

Obliczanie emisji gazów cieplarnianych organizacji i produktów

Zachodzące zmiany klimatyczne oraz obserwowane coraz częściej ich konsekwencje przypisuje się głównie zjawisku globalnego ocieplenia, w którym znaczny udział mają antropogeniczne emisje gazów cieplarnianych. Prawidłowy pomiar i monitorowanie zarówno emisji gazów cieplarnianych z działalności firm w całym ich łańcuchu wartości, jak i śladu węglowego oferowanych produktów są pierwszym elementem wdrażania m.in. strategii dekarbonizacyjnych. W trakcie warsztatu zostaną omówione praktyczne aspekty zastosowania odpowiednich norm i standardów dotyczących liczenia śladu węglowego organizacji i produktów, a także przedstawione oraz wyjaśnione przykłady obliczeniowe dla wybranych zakresów gromadzonych danych.

Zarządzanie i raportowanie ryzyk związanych z klimatem

Zmiany klimatu i ryzyka z nimi związane są uważane za najbardziej materialny wskaźnik ESG, który inwestorzy i przesiębiorstwa powinni uwzględniać w swojej strategii, zarządzaniu i raportowaniu. Na szkoleniu zostanie omówiona definicja i istotność ryzyk związanych z klimatem z punktu widzenia przedsiębiorstw, a także sposób ich ujawniania w ramach wytycznych grupy zadaniowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem (TCFD). Podczas szkolenia eksperci KPMG przedstawią proces przeprowadzenia analizy ryzyk i szans związanych z klimatem w przedsiębiorstwie wraz z przykładami i praktycznymi ćwiczeniami.


Rejestracja

Udział w szkoleniu jest płatny i możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia. Prosimy o zgłoszenie chęci uczestnicwa w najbliższym module, dotyczącym raportowania zrównoważonego rozwoju do 26 września 2023 r. do godziny 17:00, poprzez uzupełnienie formularza, wykorzystując przy tym służbowy adres e-mail. Szczegóły, dotyczące uczestnictwa znajdują się w regulaminie. 

Rejestracja na wydarzenie oznacza akceptację regulaminu.

Organizator zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń, a także możliwość zmiany terminu lub odwołania wydarzenia. Spotkanie odbędzie się w języku polskim.


informative image