• Wojciech Majkowski, autor |
  • Justyna Piekarska, autor |
  • Paweł Szala, autor |
2 min

Prezydent RP podpisał ustawę nowelizującą, która wprowadza zmiany w zakresie regulacji o szeroko rozumianych zatorach płatniczych. Jedną z modyfikacji jest wydłużenie terminu składania sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty do 30 kwietnia każdego roku. Niezależnie od odroczenia terminu raportowania wskazać należy, że obowiązek ten dla zachowania prawidłowości wymaga czasochłonnego przygotowania danych przez działy wewnętrzne danego podmiotu.

Podmioty zobowiązane do raportowania i sankcje

Pomimo że regulacje dotyczące raportowania wprowadzono w 2020 roku część podmiotów zobowiązanych do składania sprawozdania nie zrealizowała tego wymogu lub uczyniła to ze znaczącym opóźnieniem. Warto wskazać, że podmiotami zobowiązanymi do przekazania ministrowi właściwemu do spraw gospodarki sprawozdania o stosowanych w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych są co do zasady (z wyłączeniami) podmioty, o których mowa w art. 27b ust. 2 pkt  2 ustawy o CIT to znaczy podatnicy CIT, u których wartość przychodu przekroczyła równowartość 50 mln euro według zestawień największych podatników CIT.

Dane dotyczące podatników, których przychody przekraczają próg 50 mln euro są publikowane w zestawieniach ministerialnych w terminie do 30 września poprzedniego roku kalendarzowego. Co jednak istotne, dane za złożenie sprawozdania odpowiedzialni są kierownicy podmiotów, tj. co do zasady członkowie zarządów spółek. Za brak złożenia sprawozdania w terminie grozi kara grzywny wymierzana wobec tychże kierowników do wysokości 5.000 zł.

Pozostałe obszary związane z zatorami płatniczymi

Regulacje dotyczące obszaru zatorów płatniczych mają na celu usprawnienie procesów płatniczych i zapobieganie wykorzystywaniu pozycji dominującej dużych przedsiębiorców nad sektorem MŚP. W ich ramach wskazać można między innymi następujące obszary:

  • Maksymalne terminy zapłaty w transakcjach handlowych
  • Odsetki prolongacyjne i odsetki za opóźnienie
  • Rekompensata za koszty odzyskiwania należności
  • Postępowania przed prezesem UOKiK
  • Obligatoryjne oświadczenia o statusie dużego przedsiębiorcy
  • Badanie statusu przedsiębiorstwa.

Dane i wskaźniki

W ramach składanego sprawozdania rocznego, podmioty zobowiązane są do zaraportowania szeregu wskaźników, w tym wartość świadczeń pieniężnych otrzymanych od klientów i spełnionych wobec dostawców, w podziale na terminy płatności od dnia wystawienia dokumentu oraz wartość i odsetek świadczeń pieniężnych nieotrzymanych i niespełnionych w terminie. Warto zwrócić uwagę, że sposoby ustalania tych wskaźników mają w świetle przyjętej nowelizacji ulec zmianie już od najbliższego roku, co rodzić może dodatkowe wątpliwości i pytania.

W celu poprawnej kalkulacji tych wartości należy przyjąć szereg założeń dotyczących zakresu podmiotowego i przedmiotowego transakcji, kraju kontrahenta czy zastosowanych kursów walutowych. Pod uwagę należy także wziąć sposób rozliczenia transakcji, tj. standardowa płatność, rozliczenie z fakturą korektą, kompensaty, faktoring i wiele innych.

Skrupulatne i prawidłowe przygotowanie danych do sprawozdania jest czynnością czasochłonną, która wymaga przeprowadzenia szeregu wewnętrznych analiz dokumentów księgowych, systemów informatycznych, sposobu rejestrowania transakcji, umów oraz realizowanych w Spółce praktyk wobec kontrahentów. Prawidłowo przygotowane stanowić będą znaczące wsparcie na wypadek potencjalnych kontroli UOKiK, których liczba rośnie.