• Łukasz Kolano, autor |
5 min

Jedynie 36% spośród 100 największych firm w Polsce identyfikuje i raportuje czynniki ESG, które w istotny sposób wpływają na wartość i model biznesowy firmy (za: "KPMG Sustainability Reporting Survey 2022"). Odsetek ten pokazuje, że polskie firmy nadal w sporej części traktują informacje dotyczące wskaźników klimatyczno-środowiskowych, zarządczych i społeczno-pracowniczych, jako komunikację CSR, czyli niepowiązaną z materialnością finansową firmy. Jest to natomiast bardzo istotny wskaźnik, pokazujący interesariuszom powiązanie wiedzy nt. finansowego wpływu ryzyk ESG z modelem biznesowym i strategią firmy, dlatego warto uwzględnić w działalności zarządzanie i transparentność w tym obszarze.

Analiza szans i ryzyk ESG

Dlaczego analizowanie ryzyk ESG ma aż tak duże i strategiczne znaczenie dla firmy? Przede wszystkim dlatego, że przedsiębiorstwa funkcjonują obecnie w czasie radykalnej niepewności biznesowej.  Prowadzenie działalności wiąże się z koniecznością dostosowywania do szybkiego tempa zmian oraz sprostania wyzwaniom stojących przed rynkiem. Kierujący firmami sami przyznają, że weszli już w tryb „permanentnego zarządzania kryzysowego”. Kluczem przestaje być zabezpieczenie przed wszystkimi ryzykami, ale głębokie zrozumienie tych finansowo istotnych, adaptacja i zapewnienie odporności firmy na te, na które wpływ ma się niewielki. Dotyczyć to może zarówno pandemii, wojny za naszą granicą, załamania łańcuchów dostaw w odległych regionach świata, inflacji, czy nieprzewidywalnych wzrostów cen energii. Ciekawym zjawiskiem jest również to, że firmy mówią o ESG częściej w kontekście ryzyk, a rzadko szans. To pokazuje nastawienie i podejście do tematu ESG i jeszcze w dalszym ciągu niską świadomość wynikających możliwości, które daje podejście całościowe, systemowe myślenie o biznesie i planowanie strategii długofalowo.

Diagnostyka ESG

Wobec faktu, że w ostatnich latach zwiększyła się oraz zintensyfikowała liczba wydarzeń pojawiających wcześniej się raz na kilka pokoleń, w tym żyjąc w cieniu dostosowań do kryzysu klimatycznego na następne dekady, potrzeba jest dogłębnego zrozumienia czynników wpływających na firmę, jak również wpływu firmy na otoczenie. Na podstawie tej analizy, którą  nazywamy Diagnostyką ESG, można tworzyć długookresową strategię firmy, zabezpieczającą wartość przedsiębiorstwa dla interesariuszy na długie lata.

Metodologia KPMG TRUE VALUE

Zabezpieczanie wartości firmy należy zacząć od realistycznej oceny biznesowego wpływu zagrożeń i szans ESG. Taka swoista inwentaryzacja realnego wpływu obszarów ESG może być przeprowadzona np. wg metodologii KPMG TRUE VALUE, której główne elementy obejmują:

Dane z zakresu wielkości wpływu

Uwzględniają one zwykle mierzalne wielkości, takie jak np.:

  • dane HR dotyczące pracowników i lokalnego rynku,
  • wskaźniki nt. realizacji ryzyk korupcyjnych,
  • kosztów utraty danych czy procesów i kar,
  • koszty inwestycji środowiskowych i polityk efektywności energetycznej,
  • obniżenia kosztów pozyskania finansowania czy ubezpieczenia inwestycji,
  • zwolnień i ulg podatkowych, etc. 

Koszt jako możliwy czynnik waluacji

Może być on użyty do szacowania efektów kosztów/korzyści zewnętrznych (externalities), które nie mają odzwierciedlenia w cenach rynkowych lub obecnie osiągniętej wycenie finansowej.

Impakt finansowy

Może być szacowany przez dostępne metody naukowe czy praktyki agend rządowych i międzynarodowych. Metody mogą odzwierciedlać podejście stosowane w kalkulacji np. śladu węglowego i emisji CO2 w zakresie 3 firmy, czyli obejmującym cały łańcuch wartości firmy.

Takie podejście daje znakomicie pełniejszy obraz rzeczywistych kosztów i korzyści firmy z wdrażania polityk ESG. Powinno zatem ono stanowić prawdziwą podstawę do każdej pełnej, rzetelnie wypracowanej strategii ESG, zintegrowanej ze strategią biznesową. Warto jednak przy tym pamiętać, że przyjęta właśnie dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) nakłada na firmy nowe, znacznie poważniejsze, wymogi ujawnieniowe. Wg nich spółki będą zobowiązane do włączenia oraz wykazania wpływu czynników ESG do decyzji biznesowych i programów transformacji energetyczno-klimatycznej. Dodatkowo, raport niefinansowy (ESG) ma być spójny z finansowym i wzajemnie z siebie wynikać. Te wszystkie wymagania stanowią potwierdzenie konieczności przeprowadzenia w firmie rzetelnej analizy wpływu finansowego, biznesowego czynników ESG na jej wartość oraz strategię.  

Zintegrowanie ESG ze strategią biznesową – konieczne kroki

Konieczne będzie przede wszystkim uporządkowane i holistyczne włączenie czynników pozafinansowych w procesy operacyjne. Nie chodzi tu o incydentalne inicjatywy prośrodowiskowe lub charytatywne, z jakimi kojarzy się nadal polskim przedsiębiorcom CSR czy niesłusznie ESG, a długookresowe działania, mające bezpośredni wpływ na wartość firmy w perspektywie kolejnych lat. Nawet kryzysowe decyzje firmy, takie jak problemy z nieustabilizowanymi łańcuchami dostaw, cięcia kosztów, zabezpieczanie przed zmiennością cen, dywersyfikacja lub deglobalizacja operacji – wszystkie powinny uwzględniać strategiczne podejście do zachowania wartości dla wszystkich interesariuszy.

Bez wiarygodnych danych nie ma wiarygodnego zarządzania

Działania w firmie należy skupić zatem najpierw na zaplanowaniu i wdrożeniu monitorowania kluczowych czynników ESG, takich jak np. zużycie zasobów, relacje pracownicze, bezpieczeństwo danych czy zgodność z regulacjami.

Bez przydzielenia odpowiedzialności nie ma efektywnej realizacji

Następnie koniecznym jest monitorowanie realizacji polityk ESG w kluczowych biznesach firmy przez jasno określonych ‘właścicieli ryzyka’.

Bez długookresowej wizji zarządczej i połączenia ze strategią biznesową nie ma zabezpieczenia wartości

W konsekwencji podjęte mogą zostać właściwe decyzje zarządcze, wynikające z trafnie zbudowanej, spełniającej oczekiwania interesariuszy Strategii ESG, które ochronią kondycję całego przedsiębiorstwa. 

Przewaga konkurencyjna dzięki ESG

Uwzględnienie czynników ESG w strategii biznesowej nie tylko pokazuje interesariuszom i inwestorom dojrzałość organizacji, ale również daje możliwość spojrzenia szerzej, w tym na działalność firmy, jej procesy, produkty i usługi i wykorzystanie luk, których konkurencja jeszcze nie dostrzegła. Pozwala to także na łatwiejsze sięgnięcie po środki na zrównoważony rozwój i innowacje, czy zyskanie przewagi w walce o talenty na rynku pracy.

Śniadanie ze Strategią ESG

Wszystkich zainteresowanych pogłębieniem rozmowy o tworzeniu Strategii firmy łączącej strategię biznesową, finansową i niefinansową (ESG) oraz weryfikowaniu wartości polityk zrównoważonego rozwoju czy transformacji energetycznej – zapraszamy na wydarzenie Śniadanie ze Strategią ESG.