• Katarzyna Darska, autor |
 • Natalia Księżarek, autor |
 • Tomasz Guzik, autor |
5 min

29 września 2022 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów opublikowano nowe wzory formularzy TPR-C oraz TPR-P składanych za 2021 rok (wersja 4).

Nowe formularze TPR-C oraz TPR-P za 2021 rok

Istotą wprowadzonych zmian zasadniczo było dostosowanie formularzy TPR-C oraz TPR-P do obowiązujących przepisów w przedmiocie raportowania cen transferowych określonych w par. 6  Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29 sierpnia 2022 ws. TPR-C i TPR-P1 (dalej: Rozporządzenia TPR). Zmiany te dotyczą głównie:

 1. transakcji zawieranych przez podmioty klasyfikowane jako mikro- lub mały przedsiębiorca,
 2. transakcji objętych mechanizmem safe harbour.

Tegoroczne formularze zawierają również drobne, techniczne usprawnienia względem ich poprzednich wersji.

Transakcje zawierane przez mikro- oraz małych przedsiębiorców

Zgodnie z Ustawą o CIT2 i Ustawą o PIT3 w przypadku transakcji kontrolowanych zawieranych przez podmioty powiązane będące mikro- lub małym przedsiębiorcą w rozumieniu Ustawy Prawo przedsiębiorców4, lokalna dokumentacja cen transferowych może nie zawierać analizy porównawczej lub analizy zgodności.

Tego typu podmioty raportując transakcje kontrolowane zrealizowane w 2021 roku nie mają obowiązku uzupełniania danych dot. wybranej metody weryfikacji ceny transferowej czy przeprowadzonej analizy porównawczej / analizy zgodności.

Transakcje objęte uproszczeniem safe harbour

Transakcje objęte uproszczeniem safe harbour dotyczące zarówno usług o niskiej wartości dodanej (art. 11f CIT) jak i pożyczek (art. 11g CIT) zostały objęte tym samym uproszczeniem, które dotyczy transakcji zawieranych przez mikro- oraz małych przedsiębiorców. Wskutek tego nie będzie konieczne wykazywanie m.in. informacji dotyczących zastosowanych metod weryfikacji cen transferowych, czy informacji o przeprowadzonej analizie porównawczej / analizie zgodności.

Pozostałe zmiany w formularzach TPR

Najnowsze odsłony TPR-C oraz TPR-P różnią się również w niewielkim stopniu względem ich poprzednich wersji w zakresie tzw. usprawnień technicznych. Wprowadzono bowiem możliwość wpisywania większej liczby znaków w sekcji F „Dodatkowe Informacje” poprzez nową funkcjonalność, jaką jest opcja dodawania kolejnych pól.

Formularze dostępne są na Portalu Podatkowym pod poniższymi linkami:

Praktycy jak i podatnicy wyczekują jeszcze na wydanie przez Ministerstwo Finansów (MF) nowego Informatora TPR. Zgodnie z informacją przekazaną na posiedzeniu Forum Cen Transferowych, które odbyło się 4 października 2022 r., Informator TPR ma zostać opublikowany w październiku bieżącego roku. Wg zapowiedzi Informator TPR będzie rozbudowany o dodatkowe 11 pytań i odpowiedzi dotyczących m.in.:

 • składania Informacji TPR przez podmioty zwolnione z obowiązku dołączania do Local File analizy porównawczej lub analizy zgodności (art. 11q ust.3a Ustawy o CIT);
 • zasady zastosowania kodu MW00 – „Nie dotyczy” w Informacji TPR;
 • składania Informacji TPR w przypadku spółki komandytowej, która stała się podatnikiem CIT z dniem 1 maja 2021 r. 

Co w przypadku TPR-C i TPR-P za 2022 rok?

W tym miejscu należy podkreślić, że jednocześnie trwają prace nad przygotowaniem wzorów Informacji TPR za rok 2022, której to szczegółowy zakres został także określony w Rozporządzeniach TPR. Informacja TPR za rok 2022 będzie zawierała bardziej znaczące zmiany niż ta składana za rok 2021. Należą do nich m.in.:

 • zmiana organu, do którego jest składana Informacja TPR – z Szefa KAS na Naczelnika US;
 • dodanie w Informacji TPR oświadczenia podmiotu o tym, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane5;
 • dodanie nowego wskaźnika finansowego mierzącego sytuację finansową podmiotu w postaci wskaźnika udziału kosztów działalności operacyjnej z podmiotami powiązanymi w kosztach działalności operacyjnej podmiotu6;
 • rozszerzenie listy transakcji zwolnionych z obowiązku przygotowywania Local File, które wykazuje się w Informacji TPR w ograniczonym zakresie (art. 11t ust. 4 Ustawy o CIT).

Jednocześnie należy zaznaczyć, że Informacja TPR za rok 2022 będzie musiała zostać złożona do końca 11 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Zmianie ulegnie także zakres osób uprawnionych do  podpisania Informacji TPR (podpis będzie mógł złożyć również pełnomocnik będący adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem).

Według informacji przekazanych na Forum Cen Transferowych istnieje szansa, że schema formularzy TPR za 2022 rok zostanie udostępniona do testów w pierwszym kwartale 2023 roku (realistycznie należy spodziewać się, że pojawi się ona w drugim kwartale 2023 roku).

W tym miejscu należy zaznaczyć, że zgodnie projektem Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw7 przewiduje się usunięcie przepisów o tzw. pośrednich transakcjach rajowych, a także podniesienie progów dokumentacyjnych dla bezpośrednich transakcji rajowych. W oczekiwaniu na wejście w życie tej ustawy MF aktualnie pracuje nad odpowiednią nowelizacją Rozporządzeń TPR, a także zmianą schemy oraz edytowalnych wzorów PDF dla formularzy TPR.

Nowe regulacje w obszarze cen transferowych – podsumowanie

W ostatnich latach dynamiczne zmiany przepisów prawa podatkowego nie omijają również regulacji z zakresu cen transferowych – w tym Informacji TPR. W najbliższym czasie należy spodziewać się publikacji Informatora TPR oraz dalszych zmian prawnych w zakresie raportowania cen transferowych.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu celem weryfikacji i dopełnienia obowiązków związanych z cenami transferowymi.1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, (Dz.U.2022 poz.1934) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, Dz.U.2022 poz.1923).

2 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, (Dz.U.2021 poz. 1800).

3 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U.2021 poz. 1128 t.j.).

4 Art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, (Dz.U.2021 poz.162 t.j.).

5 Zgodnie z wymogami art. 11t ust. 2 pkt 7 CIT.

6 Dotyczy to podmiotów innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

7 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 2544.

 • Katarzyna Darska

  Katarzyna Darska

  autor, Partner Associate, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Cen Transferowych, KPMG w Polsce

  Blog articles
 • Natalia Księżarek

  Natalia Księżarek

  autor, Menedżer, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Cen Transferowych, KPMG w Polsce

  Blog articles
 • Tomasz Guzik

  Tomasz Guzik

  autor, Starszy konsultant, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół Cen Transferowych, KPMG w Polsce

  Blog articles