• Justyna Bednarczyk, autor |
4 min

Polska Strefa Inwestycji jest instrumentem umożliwiającym uzyskanie wsparcia na realizację nowej inwestycji w formie zwolnienia z podatku dochodowego (od osób prawnych lub fizycznych). Główną kwestią sporną związaną z zastosowaniem tego zwolnienia jest ustalenie zakresu dochodu, który może zostać nim objęty.

Rozbieżności interpretacyjne dotyczące zakresu zwolnienia z podatku dochodowego w PSI

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do końca 2021 roku, zwolnieniu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji podlegały dochody podatników uzyskane z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu. Na gruncie tych przepisów powstały dwa różne stanowiska dotyczące sposobu ustalenia zakresu dochodu objętego zwolnieniem. Zgodnie z pierwszym stanowiskiem, zwolnieniem objęty powinien zostać dochód z całego przedsiębiorstwa znajdującego się na terenie wskazanym w decyzji o wsparciu, uzyskany w ramach działalności określonej w tej decyzji. Natomiast zgodnie z drugim stanowiskiem, zwolnieniem powinien zostać objęty jedynie dochód wygenerowany w ramach nowej inwestycji, która stanowiła podstawę do ubiegania się o wydanie decyzji o wsparciu.

Przepisy wprowadzające zwolnienie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji – interpretacja ogólna Ministra Finansów

W celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego, na temat sposobu interpretacji przepisów wprowadzających zwolnienie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji wypowiedział się Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 25 października 2019 r. (sygn. DD5.8201.10.2019). Zgodnie z zaprezentowanym w interpretacji stanowiskiem, zwolnieniu z opodatkowania podlega dochód z nowej inwestycji rozumiany jako dochód osiągnięty z wyodrębnionego zespołu składników majątku składających się na nową inwestycję. W przypadku inwestycji polegającej na zwiększeniu zdolności produkcyjnej lub usługowej istniejącego przedsiębiorstwa, jeżeli inwestycja ta może funkcjonować niezależnie od pozostałej części przedsiębiorstwa, zwolnieniu podlega jedynie dochód z tej nowej inwestycji. Celem objęcia zwolnieniem dochodu całego przedsiębiorstwa konieczne jest istnienie ścisłych powiązań między nową inwestycją a już istniejącym zespołem składników majątku. Ten sposób wykładni przepisów ustaw podatkowych został uargumentowany m.in. zapisami ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, zgodnie z którą decyzję o wsparciu wydaje się na realizację nowej inwestycji.

Stanowisko sądów administracyjnych wobec zakresu zwolnienia z podatku dochodowego w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

Pogląd zaprezentowany w interpretacji ogólnej nie został podzielony przez sądy administracyjne, zdaniem których żaden z przepisów powszechnie obowiązujących nie nakazuje wyodrębniania dochodu z działalności prowadzonej w ramach nowej inwestycji. W związku z tym, wolna od podatku jest całość dochodów podatnika uzyskanych z działalności gospodarczej, której przedmiot wskazany został w decyzji o wsparciu i która prowadzona jest na terenie określonym w decyzji (m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 grudnia 2019 r., sygn. I SA/Go 656/19).

Stanowisko wojewódzkich sądów administracyjnych podzielił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 9 czerwca 2022 roku (sygn. II FSK 357/21). Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, bezpodstawne jest odwoływanie się do zapisów ustawy o wspieraniu nowych inwestycji celem przedstawienia argumentów przemawiających za zawężeniem zakresu zwolnienia jedynie do dochodów z nowej inwestycji. W kwestii zakresu zwolnienia najistotniejsza jest treść ustaw podatkowych: zgodnie z ich brzmieniem, ustawodawca postanowił zwolnić z opodatkowania dochody uzyskane z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, prowadzonej na terenie określonym w tej decyzji – zakres zwolnienia nie został zawężony do dochodów uzyskanych z nowej inwestycji.

Stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2022

Wspomniane wyżej orzecznictwo, w tym wyrok NSA, dotyczy postępowań wszczętych w stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2022 roku. Należy pamiętać, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzające omawiane zwolnienie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, otrzymały nowe brzmienie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Zgodnie z nowym brzmieniem tych przepisów, zwolnieniem objęte są dochody z działalności gospodarczej osiągnięte z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu i uzyskane na terenie określonym w tej decyzji. Doprecyzowanie przepisów, poprzez dodanie wymogu, zgodnie z którym objęte zwolnieniem dochody powinny być osiągnięte z realizacji nowej inwestycji, jest odpowiedzią na stanowiska sądów administracyjnych i ma na celu wprowadzenie tzw. podejścia projektowego do obowiązującego stanu prawnego.

Wykładnia nowego brzmienia przepisów dotyczących zwolnienia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji nie została jeszcze przeprowadzona przez sądy administracyjne, w związku z czym nie jest jeszcze możliwa ocena, czy ich modyfikacja wpłynie na zmianę dotychczasowego podejścia sądów.