• Piotr Wodecki, autor |
  • Mateusz Rychlik, autor |
4 min

W odpowiedzi na stosowny wniosek przygotowany przez KPMG dla jednego z naszych klientów, w dniu 5 lipca 2022 roku Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał pozytywną interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.208.2022.1.MF, w której potwierdził jakie konsekwencje na gruncie przepisów o cenach transferowych niesie za sobą wniesienie przez polską spółkę wpłaty na kapitał zapasowy podmiotu zagranicznego.

Konsekwencje wniesienia przez polską spółkę wpłaty na kapitał zapasowy podmiotu zagranicznego

W wydanej interpretacji organ podatkowy uznał, że transakcja polegająca na wniesieniu wpłat na kapitał zapasowy, dokonana na gruncie niemieckich przepisów prawa handlowego (Handelsgesetzbuch, dalej: HGB) nie spełnia definicji transakcji kontrolowanej określonej w art. 11a ust. 1 pkt. 6 ustawy o CIT, w związku z czym, nie podlega pod obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych czy inne obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze w zakresie cen transferowych.

Dokapitalizowanie przez wniesienie wpłat na kapitał zapasowy

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca jest osobą prawną mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i należy do podatkowej grupy kapitałowej, w której pełni rolę podmiotu dominującego. Jednocześnie, Wnioskodawca jest również udziałowcem innych spółek nienależących do tej podatkowej grupy kapitałowej, w tym w spółce kapitałowej prawa niemieckiego (dalej: Spółka A). Pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką A występują powiązania o charakterze kapitałowym oraz osobowym. Aktualnie Spółka A nie prowadzi działalności i planowana jest jej likwidacja bądź sprzedaż udziałów do podmiotu niepowiązanego. Z racji tego, że Spółka A nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań, rozważane jest dokonanie jej dokapitalizowania przez wniesienie wpłat na kapitał zapasowy.

Wnioskodawca podkreślił, że przepisy polskiego Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: KSH) w art. 177-179 przewidują możliwość dokapitalizowania polskiej spółki kapitałowej poprzez wniesienie przez udziałowca dopłat do kapitału. Niemniej, biorąc pod uwagę fakt podlegania przez Spółkę A prawu niemieckiemu, dla celów przeprowadzenia planowanej transakcji zastosowanie powinny znaleźć odpowiednie niemieckie przepisy prawa handlowego (tj. HGB). Za niemiecki odpowiednik krajowej instytucji dopłat przewidziany w przepisach HGB należy z kolei uznać wniesienie wpłaty przez wspólnika na poczet kapitału zapasowego danej spółki kapitałowej.

Definicja transakcji kontrolowanej

W celu ustalenia czy omawiana transakcja jest transakcją kontrolowaną rodzącą obowiązki na gruncie krajowych przepisach o cenach transferowych, Wnioskodawca odwołał się do interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2021 r. (sygn. DCT1.8203.4.2020), zgodnie z którą legalna definicja transakcji kontrolowanej zawiera trzy składowe elementy tj. występują działania o charakterze gospodarczym, identyfikowane są działania na podstawie rzeczywistych zachowań stron oraz ustalane lub narzucane są warunki w wyniku powiązań. Minister Finansów uznał, że w przypadku dopłat dokonywanych na gruncie przepisów KSH spółka kapitałowa jako ich beneficjent zachowuje się pasywnie, tj. otrzymuje świadczenie pieniężne od wspólników zobowiązanych do ich wniesienia na podstawie umowy spółki w wysokości i terminach, które określa uchwała wspólników, co do zasady nie uiszczając wynagrodzenia (odsetek) za udostępniony kapitał. W związku z czym, brak jest występowania charakteru odpłatnego charakterystycznego dla umów wzajemnych, a co za tym idzie takie działanie nie ma charakteru gospodarczego. Reasumując, dopłaty dokonane na gruncie KSH nie spełniają definicji transakcji kontrolowanej w rozumieniu polskich przepisów o cenach transferowych.

Wniesieniu wpłat na kapitał zapasowy nie powoduje obowiązków dokumentacyjnych

Odnosząc się do przytoczonej wyżej interpretacji dotyczącej dopłat na gruncie KSH, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, który wskazał, że z uwagi na liczne, wymienione we wniosku podobieństwa w zakresie instytucji wniesienia dopłat na gruncie polskich przepisów prawa handlowego do instytucji wpłat na kapitał zapasowy na podstawie przepisów niemieckich analogiczne stanowisko o braku obowiązków dokumentacyjnych należy przyjąć w odniesieniu do tej drugiej czynności. Decyzja o wniesieniu wpłat na kapitał zapasowy na gruncie HGB ma bowiem zasadniczo charakter jednostronny, więc takiego zdarzenia nie sposób uznać za działanie o charakterze gospodarczym, a co za tym idzie rozpatrywać z perspektywy obowiązków dokumentacyjnych na gruncie przepisów o cenach transferowych.

Ocena i konsekwencje interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.208.2022.1.MF

Komentowaną interpretację należy niewątpliwie ocenić pozytywnie. Kwestia dotycząca tego jakie zdarzenia gospodarcze należy uznawać za transakcje na gruncie przepisach o cenach transferowych rodzi bowiem od wielu lat szereg wątpliwości, w efekcie czego podatnicy często nie mają pewności czy daną czynność realizowaną z podmiotem powiązanym powinni rozpatrywać pod kątem wystąpienia obowiązków dokumentacyjnych. Przyjęcie podejścia, że wpłaty na kapitał zapasowy spółki niemieckiej na gruncie przepisów HGB nie stanowią transakcji kontrolowanej na gruncie cen transferowych powinno wpłynąć na ograniczenie obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych w tym zakresie u podmiotów, które planują realizację takich działań. Należy jednak zwrócić uwagę, że powołana interpretacja została wydana wyłącznie w indywidualnej sprawie przedstawionej przez Wnioskodawcę i nie można wykluczyć, że organy podatkowe przyjmą odmienne stanowisko w przypadku innych podatników. Ponieważ ani aktualnie obowiązujące przepisy o cenach transferowych ani interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów nie precyzują katalogu transakcji, które powinny podlegać lub nie obowiązkowi przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych – w szczególności w odniesieniu do transakcji innych niż towarowa, finansowa czy usługowa, np. podwyższenie kapitału – wątpliwości w zakresie tego typu zdarzeń będą w dalszym ciągu istniały.