Op 21 april 2021 publiceerde de Europese Commissie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), in overeenstemming met de toezegging die is gedaan in het kader van de Europese Green Deal. De CSRD houdt een wijziging in van de bestaande EU-richtlijn niet-financiële informatie (NFI) en brengt aanzienlijk strengere rapportageverplichtingen met zich mee voor de bedrijven die binnen het toepassingsgebied vallen.

De voorgestelde richtlijn zal leiden tot een enorme toename van het aantal bedrijven dat moet voldoen aan de EU-vereisten voor duurzaamheidsverslaggeving. De NFI zoals die momenteel van kracht is voor verslaggeving over duurzaamheidsinformatie heeft betrekking op ongeveer 11.700 bedrijven en concerns in de hele EU. Als gevolg van invoering van de CSRD zal het aantal bedrijven dat moet voldoen aan de EU-vereisten voor duurzaamheidsverslaggeving naar verwachting stijgen tot ongeveer 49.000.

Wat betekent de CSRD voor jouw organisatie?

    Huidige EU-richtlijn
2014/95/EU (NFRD)
Corporate Sustainability Reporting Directive
Wanneer zal deze van toepassing zijn?

FY 2018

In februari 2022 heeft de Raad van de Europese Unie een uitstel van het implementatieschema voorgesteld:

 • Januari 2024: Rapporterende entiteiten die reeds aan de NFRD onderworpen zijn, rapporteren in 2025 over data van 2024
 • Januari 2025: Grote rapporterende entiteiten die momenteel niet aan de NFRD onderworpen zijn, rapporteren in 2026 over data van 2025
 • Januari 2026: Beursgenoteerde MKB’s, kleine en niet-complexe kredietinstellingen en captive-verzekeringsentiteiten rapporteren in 2027 over data van 2026
Op welke bedrijven zal het van toepassing zijn?

Grote instellingen van openbaar belang met meer dan 500 werknemers

Instellingen van openbaar belang zijn:

 • Beursgenoteerde bedrijven
 • Banken en verzekeringsmaatschappijen
Alle (beursgenoteerde of niet-beursgenoteerde) grote ondernemingen (aan twee van de drie criteria is voldaan):
 • > 250 werknemers en/of
 • > €40M omzet en/of
 • > €20M totale activa

Alle andere (kleine/middelgrote) beursgenoteerde ondernemingen krijgen drie jaar extra om aan de eisen te voldoen

Hoeveel bedrijven vallen onder de nieuwe richtlijn?

EU: 11.600

NL: 115

49,000 > die staan voor meer dan 75% van de totale omzet van bedrijven in de EU

NL: meer dan 2000

Wat is de reikwijdte van de rapportagevoorschriften?

Bedrijven moeten verslag uitbrengen over:

 • Milieubescherming
 • Sociale verantwoordelijkheid en behandeling van werknemers
 • Respect voor mensenrechten
 • Anti-corruptie en omkoping
 • Diversiteit in bedrijfsbesturen (wat betreft leeftijd, geslacht, opleidings- en professionele achtergrond)

Algemene vereisten:

 • Opname in het Jaarverslag
 • Externe (beperkte) assurance (vanaf FY2024)
 • Rapportagegrondslagen
 • Inrichting en timing

Algemene informatieverschaffing:

 • Bedrijfsmodel -strategie en -beleid
 • KPI's en doelen (toekomstgerichte informatie)
 • Governance van de onderneming en duurzaamheid
 • Beoordeling dubbele materialiteit en due diligence
 • Double materiality assessment and due diligence
 • Risk and opportunity management

Informatieverschaffing over specifieke onderwerpen:

 • Milieu (inclusief EU-taxonomie)
 • Sociaal
 • Governance
 • Sectorspecifieke normen
Is assurance door een onafhankelijke derde partij verplicht?

In sommige landen een deel van de juridische auditvereisten (bijvoorbeeld in NL onder NVCOS 720-vereisten)

Verplicht: beperkte mate van assurance inclusief:

 • Integratie in het verslag van de auditor
 • Betrokkenheid van de voornaamste auditpartner
 • Reikwijdte: inclusief EU-taxonomie-informatie en proces om de belangrijkste relevante informatie te identificeren
Waar moeten bedrijven verslag uitbrengen?

Opgenomen in het Jaarverslag (voor Nederlandse bedrijven)

Opname in het directieverslag

In welke vorm moeten bedrijven verslag uitbrengen?

Online of PDF-bestand

Elektronisch in te dienen

Belangrijkste CSRD uitdagingen en kansen

Het opstellen van een ESG-verslag dat voldoet aan de eisen van de CSRD heeft zo zijn eigen uitdagingen en kansen:

Dubbele materialiteit
De beoordeling van dubbele materialiteit is een belangrijk aspect van CSRD-rapportage en bepaalt voor een groot deel de reikwijdte van de rapportage. De uitvoering van de beoordeling is complexer dan veel bedrijven gewend zijn (bijv. via op GRI gebaseerde materialiteitsbeoordelingen). Bedrijven moeten namelijk zowel hun impact op mens en milieu (impactmaterialiteit) als de duurzaamheidskwesties die de onderneming financieel beïnvloeden in kaart brengen (financiële materialiteit).

Doelen
Naast het openbaar maken van informatie over beleid en initiatieven vereist de CSRD van organisaties dat zij doelen stellen, een nullijn kiezen en de voortgang in de richting van deze doelen rapporteren.

Omvangrijkheid van de informatie
De informatie die openbaar moet worden gemaakt, moet zowel toekomstgericht als retrospectief zijn, en strekt zich uit tot de hele waardeketen.

Relatie met de EU-taxonomie
Een van de eisen van de ESRS is dat rapportage in overeenstemming moet zijn met de EU-taxonomie

Verplichte assurance
Vanaf het begin is beperkte assurance verplicht; in de loop der tijd kan dit verschuiven naar redelijke mate van zekerheid. 

Opname in het directieverslag
Voor verplichte openbaarmaking van duurzaamheidsinformatie in het directieverslag is het wellicht nodig om de bestaande rapportagestructuur aan te passen aan nieuwe en andere soorten informatie.

Afstemming op eisen TCFD
Bedrijven moeten informatie openbaar maken in overeenstemming met de TCFD, de transitie naar een duurzame economie, met beperking van de opwarming van de aarde tot 1,5°C en met klimaatneutraliteit in 2050.

Verankeren van kennis over duurzaamheid (technische rapportage)
Bedrijven moeten kennis op het gebied van duurzaamheid (technische rapportage) opdoen en verankeren in hun organisatie om de implementatie van alle CSRD-vereisten mogelijk te maken. 

Lees meer

Bereid je voor op de
Corporate Sustainability Reporting Directive

Ga aan de slag met de CSRD: antwoord op de twintig meest gestelde vragenLees meer →Vroegtijdig voldoen aan CSRD biedt voordelen

Vroegtijdig inzetten op voldoen aan CSRD biedt een aantal andere voordelen. Zo ontstaan er nieuwe inzichten wanneer een bedrijf grip krijgt op de niet-financiële indicatoren over de bedrijfsactiviteiten. Bijvoorbeeld nieuwe mogelijkheden om kosten te besparen (door onder andere energiereductie) of innovaties in het productieproces door te voeren.

In lijn met de aangekondigde aanscherping van de klimaatambities zal de EU de komende jaren steeds stringentere regelgeving introduceren met betrekking tot ESG, zowel voor het grootbedrijf als het MKB. Door vroegtijdig inzichtelijk te krijgen hoe de eigen bedrijfsactiviteiten zich hiertoe verhouden en strategisch plannen te maken om de negatieve impact te reduceren, verhogen bedrijven de eigen wendbaarheid en toekomstbestendigheid. Zo leidt actief inzetten op ESG tot een competitief voordeel ten opzichte van bedrijven die nog geen rapportageverplichting hebben.

Daarbij biedt het vroegtijdig starten met ESG-verslaglegging op de lange termijn de ruimte om de eigen productieketen en toeleveringsketen vanuit een duurzaamheidsoogpunt te stroomlijnen. Zo kunnen strategische partnerships worden gesloten en toekomstige knelpunten in een vroeg stadium worden geïdentificeerd. Hiermee wordt de continuïteit van de toeleveringsketen gegarandeerd op het moment dat de richtlijnen van kracht gaan. 

Het ontwikkelen van de juiste ESG-verslaggeving is voor veel organisaties een serieuze uitdaging. De hoeveelheid ESG-metrics is enorm en varieert per sector, bedrijfsgrootte en -complexiteit. Daarnaast zijn er wereldwijd veel verschillende meet- en verslaggevingskaders. Wij helpen u bij het opstellen van een ESG-rapportage die voldoet aan de vereisten van de CSRD, inclusief de EU-Taxonomie en de Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD).

Breng samen met KPMG duurzaamheidsrapportage naar een hoger niveau

Duurzaamheid is voor elk bedrijf van levensbelang. KPMG-firma's ondersteunen organisaties op elk niveau van duurzaamheidsrapportage om hun transitie naar duurzaamheid zo soepel mogelijk te laten verlopen. De CSRD verplicht bedrijven om duurzaamheid op te nemen als belangrijk onderwerp in hun risicobespreking zoals die in hun ERM moet worden benoemd en becijferd. Aan de hand van onze uit vijf-fasen bestaande aanpak kun je de eisen van de CSRD in jouw organisatie verankeren en tegelijkertijd kansen op het gebied van duurzaamheid benutten. We bieden ondersteuning op het gebied van zowel technische als organisatorische capaciteiten, naast ondersteuning van de transitie als geheel.

We hanteren een op maat gemaakte, modulaire projectaanpak en beschikken over de uitgebreide ervaring van KPMG-professionals in het leveren van advies- en assurancediensten over duurzaamheidsrapportage. Daarmee leveren we pragmatische oplossingen en diensten om je te helpen de uitdagingen van de CSRD het hoofd te bieden en je voor te bereiden op een nieuw niveau van duurzaamheidsrapportage. Klik hier voor meer informatie over onze CSRD-aanpak.

De terminologie

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht bedrijven tot rapporteren over de impact van bedrijfsactiviteiten op het milieu en de maatschappij en deze verslaglegging te laten toetsen door een accountant. 

De Green Deal heeft tot doel van Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent te maken. Hiermee geeft de EU sturing aan het behalen van de klimaatdoelen van het Parijsakkoord uit 2015. Met het actieprogramma ‘Fit for 55’ wordt toegewerkt naar de eerste tussenstap, een reductie van 55% CO2-uitstoot in 2030. 

De EU-Taxonomie is een classificatiesysteem waarmee kan worden aangegeven of een financieel product of investering duurzaam is. Het doel is om het voor investeerders makkelijker te maken te kiezen voor duurzame investeringen.

Het Non-Financial Reporting Directive (NFRD) is de voorloper van de CSRD en heeft een kleinere scope. Zo verplicht het NFRD nu in Nederland een kleine 100 bedrijven tot ESG-verslaglegging, de CSRD zal naar verwachting voor duizenden bedrijven gelden.

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) verplicht vermogensbeheerders tot transparantie over hun ESG-risico's, beleid en resultaten. Het doel is om Europese klanten bewust te maken van de impact van beleggingen en financiële producten beter met elkaar te vergelijken op duurzaamheid. 

Laatste inzichten

Neem contact op met onze specialisten