Λειτουργικός κίνδυνος

Λειτουργικός κίνδυνος

Η KPMG έχει εκτεταμένη εμπειρία στην παροχή ενός ευρέως φάσματος υπηρεσιών σε πελάτες του χρηματοπιστωτικού τομέα

Η KPMG έχει εκτεταμένη εμπειρία στην παροχή ενός ευρέως φάσματος υπηρεσιών...

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα περνούν μια έντονη περίοδο αλλαγών, η οποία έχει επηρεάσει σημαντικά την πιθανότητα εμφάνισης λειτουργικού κινδύνου. Οι αυξημένες κανονιστικές απαιτήσεις, οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές, οι εσωτερικές αναδιαρθρώσεις και οι αλλαγές στα συστήματα και την τεχνολογία φέρνουν τη Διοίκηση αντιμέτωπη με μια πληθώρα πιθανών κινδύνων και προβλημάτων.

Ο λειτουργικός κίνδυνος περιλαμβάνει κρυφούς κινδύνους που δεν εμπίπτουν στον κίνδυνο αγοράς ή τον πιστωτικό κίνδυνο όπως: 

  • Αποτυχίες που απορρέουν από ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό, διαδικασίες, και τεχνολογία 
  • Εξωτερικές απειλές που προκύπτουν από καταστροφικά γεγονότα 

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, δίνεται έμφαση στον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί του χρηματοπιστωτικού τομέα διαχειρίζονται τους κινδύνους που αναφέρθηκαν προηγουμένως, καθώς οι οργανισμοί αυτοί είναι υπόλογοι στους μετόχους, τις ρυθμιστικές αρχές και άλλους ενδιαφερόμενους.

Η KPMG είναι ένας από τους κορυφαίους παρόχους συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου και έχει εκτεταμένη εμπειρία στην παροχή ενός ευρέως φάσματος υπηρεσιών σε πελάτες του χρηματοπιστωτικού τομέα. 

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν αξιολογήσεις παρούσας κατάστασης και κανονιστικής συμμόρφωσης, μελέτες σύγκρισης με τις βέλτιστες πρακτικές (benchmarking), ανάπτυξη πλαισίων διαχείρισης κινδύνων καθώς και δημιουργία και υποστήριξη των λειτουργιών διαχείρισης κινδύνων. 

Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες λειτουργικού κινδύνου της KPMG περιλαμβάνουν: 

Στρατηγική λειτουργικού κινδύνου

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να καθορίσετε τη διάθεση ανάληψης κινδύνων, να αναπτύξετε στρατηγικές και στόχους διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου και να μετρήσετε το βαθμό επίτευξης των στόχων αυτών. 

Κατηγοριοποίηση κινδύνων

Παρέχουμε συμβουλές για την ανάπτυξη έγκυρων μοντέλων κατηγοριοποίησης λειτουργικών κινδύνων, τον καθορισμό των ορίων κάθε περιοχής κινδύνου και την εφαρμογή διαδικασιών για τη χαρτογράφηση των κινδύνων σε συγκεκριμένες κατηγορίες. 

Δομές διαχείρισης κινδύνου 

Συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας ώστε να:

  • Αναπτύξουν οργανωτικές δομές διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου 
  • Καθορίσουν τους ρόλους, τις αρμοδιότητες και τη σχέση μεταξύ των λειτουργικών μονάδων, των μονάδων διαχείρισης κινδύνου, και των σχετικών επιτροπών 
  • Αναπτύξουν τον εσωτερικό έλεγχο και άλλες λειτουργίες ελέγχου 

Αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων 

Βοηθάμε τους πελάτες μας στην αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση λειτουργικού κινδύνου, χρησιμοποιώντας τεχνικές καθορισμού του προφίλ των κινδύνων, τεχνικές αυτο-αξιολόγησης, τεχνικές ποσοτικοποίησης βασισμένες σε δεδομένα ζημιών και σε σενάρια και βάσεις δεδομένων κινδύνων και ελέγχων. Μπορούμε επίσης να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη συγκεκριμένων στοιχείων ενός πλαισίου ελέγχου, όπως προγράμματα αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων (Business Contingency Planning) και μεταφορά κινδύνου μέσω ασφάλισης. 

Διοικητική Πληροφόρηση Κινδύνων 

Βοηθάμε τους πελάτες μας να αναπτύξουν αποτελεσματικές διαδικασίες με σκοπό τη συλλογή και ανάλυση των υφιστάμενων δεδομένων. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την παραγωγή αναφορών προφίλ κινδύνων και ελέγχων, ζημιών, αναφορών και εξαιρέσεων λειτουργικού κινδύνου καθώς επίσης και ένα πλήθος δεικτών για την ποσοτικοποίηση των κινδύνων. 

 

Συνδεθείτε μαζί μας