Η KPMG βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των συνεχών ρυθμιστικών εξελίξεων, μέσω του γραφείου της στην ΕΚΤ, και μπορεί να βοηθήσει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να συμμορφωθούν με τις κανονιστικές απαιτήσεις και να διατηρήσουν τα κατάλληλα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας, όπως απαιτείται από τους Κανονισμούς της ΕΕ που βασίζονται στη Βασιλεία ΙΙΙ και άλλους κανονισμούς που ισχύουν επί του παρόντος.

Επιπλέον, οι επαγγελματίες Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κινδύνων της KPMG μπορούν να βοηθήσουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με ολόκληρη τη διαδικασία παραγωγής, επισκόπησης και υποβολής ρυθμιστικών αναφορών σύμφωνα με τις κανονιστικές και εποπτικές απαιτήσεις.

Μία ενδεικτική και μη εξαντλητική λίστα των περιοχών που οι υπηρεσίες κανονιστικής ρύθμισης και αναφοράς κινδύνων μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά τους πελάτες είναι η ακόλουθη:

 • Υπολογισμός και διαχείριση ρυθμιστικού κεφαλαίου βάσει της Βασιλείας III για όλους τους κύριους τύπους κινδύνων.
 • Gap analysis, επισκόπηση, και υλοποίηση πλαισίων και κατευθυντήριων γραμμών της Εuropean Bank Authority (EBA), όπως Χορήγηση και Παρακολούθηση Δανείων, Νέος Ορισμός Αθέτησης κλπ.
 • Gap analysis, επισκόπηση και υλοποίηση διαφόρων τμημάτων της Βασιλείας Ι/ΙΙ/ΙΙΙ, π.χ., Liquidity Coverage Ratio (LCR) και Net Stable Funding Ratio (NSFR), που εισήχθη στα πλαίσια της Βασιλείας ΙΙΙ, και που αποτελούν την ρυθμιστική απάντηση προς την σημασία της διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας.
 • Προετοιμασία για τον μετασχηματισμό της Βασιλείας 4, όπως η εφαρμογή του Fundamental Review of Trading Book (FRTB) και η αλλαγή στη δομή και τα αποθέματα ασφαλείας των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον πιστωτικό και λειτουργικό κίνδυνο.
 • Προετοιμασία, επισκόπηση, και υποβολή των δοκιμασιών αντοχής (stress testing), και δοκιμασιών κλιματικής αντοχής (climate stress testing) της ΕBA και της Τράπεζας της Ελλάδος για όλους τους απαραίτητους τύπους κινδύνων.
 • Καθοδήγηση και υποστήριξη σχετικά με τις επιτόπιες επιθεωρήσεις (On-Site Inspections - OSIs) και τις στοχευμένες θεματικές ανασκοπήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).
 • Ενσωμάτωση του ESG στα πλαίσια διαχείρισης κινδύνου με βάση τις οδηγίες και τις απαιτήσεις της ΕΚΤ.
 • Βελτιστοποίηση της κατανομής εξασφαλίσεων μεταξύ διαφορετικών ανοιγμάτων.
 • Ανάπτυξη και επισκόπηση σχεδίων ανάκαμψης και εξυγίανσης.
 • Επισκόπηση και παροχή συμβουλών σχετικά με υγιή, αξιόπιστα και καλά διαφοροποιημένα σχέδια χρηματοδότησης.
 • Εκτίμηση κινδύνου επιτοκίου και πιστωτικού περιθωρίου καθώς και σταθερότητας των αντίστοιχων πλαισίων διαχείρισης κινδύνου.
 • Προετοιμασία και επισκόπηση ρυθμιστικών αναφορών, όπως ΔΑΕΕΚ, ΔΑΕΕΡ, COREP και Πυλώνας 3.
 • Προετοιμασία και επισκόπηση των ESG αναφορών, όπως SFDR, PRBs, EU Taxonomy, CSRD.

Ιωάννης Καμίτσος


Director, Consulting,
KPMG στην Ελλάδα