Τα τελευταία χρόνια, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διέρχονται από μια έντονη περίοδο αλλαγών που έχει αυξήσει σημαντικά την ανάγκη για αποτελεσματική διακυβέρνηση, διαδικασίες και ελέγχους διαχείρισης κινδύνων.

Για το σκοπό αυτό, οι επαγγελματίες Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κινδύνων της KPMG μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες να εξετάσουν και να ενισχύσουν τα πλαίσια, τις δομές και τις διαδικασίες Διαχείρισης Κινδύνων, σύμφωνα με τις παγκόσμιες βέλτιστες πρακτικές και κανονιστικές απαιτήσεις, με στόχο τη βελτίωση της αξιοπιστίας και της ακεραιότητας των αντίστοιχων Μονάδων Διαχείρισης Κινδύνων.

Μία ενδεικτική και μη εξαντλητική λίστα των περιοχών που οι υπηρεσίες διακυβέρνησης κινδύνων μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά τους πελάτες είναι η ακόλουθη:

  • Ανάπτυξη, επισκόπηση, και επανασχεδιασμός πλαισίων διαχείρισης κινδύνων, διαδικασιών, πολιτικών και σημείων ελέγχου σε όλους τους κύριους τύπους κινδύνων, π.χ. Πιστωτικός Κίνδυνος, Κίνδυνος Αγοράς και Ρευστότητας, Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου και XVA, Λειτουργικός και Κίνδυνος Φήμης, Κίνδυνος Χρηματοδότησης.
  • Καθοδήγηση και υποστήριξη για τη δημιουργία μονάδων Διαχείρισης Κινδύνων με υψηλή απόδοση και αποτελεσματικότητα καθώς και των αντίστοιχων επιτροπών.
  • Ανάπτυξη, επισκόπηση, και επανασχεδιασμός των επιχειρησιακών εγχειριδίων της μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.
  • Παροχή σύγχρονων υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου με στόχο τη διασφάλιση της ύπαρξης κατάλληλων σημείων ελέγχου και την τήρηση των διαδικασιών και πολιτικών Διαχείρισης Κινδύνων σύμφωνα με το σχεδιασμό και με βάση δοκιμές αποτελεσματικότητας λειτουργίας.
  • Ενσωμάτωση πρακτικών ESG και βιωσιμότητας σε όλες τις πτυχές πλαισίων, διαδικασιών, πολιτικών και σημείων ελέγχου Διαχείρισης Κινδύνων.

Ιωάννης Καμίτσος


Director, Consulting,
KPMG στην Ελλάδα