Η Διαχείριση Κινδύνων έχει ουσιαστική σημασία για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ιδιαίτερα υπό τις συνεχιζόμενες ταραχώδεις μακροοικονομικές συνθήκες και τις ολοένα πιο περίπλοκες κανονιστικές απαιτήσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Η KPMG Ελλάδας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων. Παρέχουμε βοήθεια σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ώστε να εντοπίζουν, να αξιολογούν, να ποσοτικοποιούν, να διαχειρίζονται, να παρακολουθούν, και να αναφέρουν τους διάφορους τύπους κινδύνων που αντιμετωπίζουν.

Οι επαγγελματίες Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κινδύνων της KPMG συνεργάζονται με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλους εταιρικούς πελάτες διαφόρων μεγεθών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για να βοηθήσουν στη βελτίωση των μεθοδολογιών εκτίμησης, της κανονιστικής συμμόρφωσης, της στρατηγικής, καθώς και της διακυβέρνησης και των διαδικασιών μιας ευρείας περιοχής τύπων κινδύνου και υπηρεσιών, όπως πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος αντισυμβαλλομένου, κίνδυνος αγοράς, κίνδυνος ρευστότητας, λειτουργικός κίνδυνος, κίνδυνος φήμης, καθώς και υπηρεσίες ESG.

Οι επαγγελματίες μας στη Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων στοχεύουν στην παροχή συνεπών, οικονομικά αποδοτικών και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών μέσω:

  • Μια ομάδας με εκτενή και πρακτική εμπειρία διαχείρισης κινδύνων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
  • Ενός παγκόσμιου δικτύου με γραφεία σε περισσότερες από 145 χώρες.
  • Πρόσβασης σε ένα εκτεταμένο δίκτυο πόρων ενός από τους κορυφαίους επαγγελματικούς συμβουλευτικούς οργανισμούς στον κόσμο.

Συνοπτικά, οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι οργανωμένες στις ακόλουθες ομάδες υπηρεσιών, καθεμία από τις οποίες εκτείνεται σε όλους τους προαναφερθέντες τύπους κινδύνου:

  • Μοντέλα εκτίμησης/ποσοτικοποίησης κινδύνων. 
  • Υπηρεσίες Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων.
  • Υπηρεσίες Διακυβέρνησης Κινδύνων.

Ιωάννης Καμίτσος


Director, Consulting,
KPMG στην Ελλάδα