Κίνδυνος αγοράς

Κίνδυνος αγοράς

Οι υπηρεσίες Διαχείρισης Κινδύνου Αγοράς της KPMG, εξετάζουν και εκπονούν συγκριτικές μελέτες των συναλλακτικών λειτουργιών και του κινδύνου αγοράς

Οι υπηρεσίες Διαχείρισης Κινδύνου Αγοράς της KPMG, εξετάζουν και εκπονούν συγκριτικές...

Δεδομένης της φύσης των εργασιών τους αλλά και της πολυπλοκότητας των πράξεων στις οποίες εμπλέκονται, οι συναλλακτικές δραστηριότητες των τραπεζών και των εταιρειών υπόκεινται σε σχολαστικούς ελέγχους τόσο από τις εσωτερικές δομές τους όσο και από εξωτερικές εποπτικές αρχές. Ειδικότερα στις τράπεζες, η ανάγκη για ελέγχους είναι ακόμα πιο έντονη, καθώς μια απροσδόκητη και σημαντική απώλεια στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών θα μπορούσε να υποδηλώνει ευρύτερα προβλήματα του πλαισίου διαχείρισης κινδύνου αγοράς. 

Οι υπηρεσίες Διαχείρισης Κινδύνου Αγοράς της KPMG, εξετάζουν και εκπονούν συγκριτικές μελέτες των συναλλακτικών λειτουργιών και του κινδύνου αγοράς, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις αλληλεπιδράσεις και το πλαίσιο αναφορών, καθώς και στις πολιτικές στις οποίες στηρίζεται η αναγνώριση, η μέτρηση, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των κινδύνων αγοράς σε όλες τις κατηγορίες χαρτοφυλακίου. 

Οι υπηρεσίες Διαχείρισης Κινδύνου Αγοράς μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες μας να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τον κίνδυνο αγοράς μέσω της παροχής των ακόλουθων υπηρεσιών: 

Μέθοδοι αξιολόγησης και σχεδιασμού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων 

Αξιολογούμε τα υφιστάμενα πλαίσια διαχείρισης κινδύνων και ελέγχου συναλλαγών, προτείνοντας κατάλληλα σημεία αναφοράς (benchmarks) για τη διενέργεια συγκρίσεων καθώς και την υλοποίηση διαγνωστικών ασκήσεων. Εντοπίζουμε τυχόν αδυναμίες στα πλαίσια αυτά και, εστιάζοντας στην ιδιαίτερη φύση των εργασιών που διεξάγονται, προσφέρουμε πρακτικές και κατάλληλες συμβουλές για την ενίσχυση των ελέγχων. 

Επιπροσθέτως, αξιολογούμε το υφιστάμενο πλαίσιο διαχείρισης του επιτοκιακού κινδύνου για το τραπεζικό χαρτοφυλάκιο των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Προετοιμασία για την έγκριση του εσωτερικού μοντέλου 

Στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες της KPMG έχουμε εκτεταμένη εμπειρία σε θέματα υποστήριξης των πιστωτικών ιδρυμάτων κατά τη διαδικασία αναθεώρησης που απαιτείται ώστε να λάβουν την κανονιστική έγκριση για τη χρήση εσωτερικού μοντέλου Value-at-Risk (VaR) για τον υπολογισμό των εποπτικών κεφαλαίων. Μπορούμε να: 

  • συμμετέχουμε στην επιτροπή διοίκησης έργου παίρνοντας ρόλο διασφάλισης ποιότητας ή ελέγχου 
  • πραγματοποιήσουμε ανάλυση διαφορών μεταξύ περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί το μοντέλο VaR και των κανονιστικών απαιτήσεων, προτείνοντας διορθωτικές ενέργειες για την κάλυψη των κενών 
  • επικυρώσουμε αντικειμενικά το μοντέλο VaR 

Λύσεις ποσοτικών μοντέλων 

Οι ποσοτικοί αναλυτές μας πραγματοποιούν ανεξάρτητες επικυρώσεις των μοντέλων VaR και τιμολόγησης παραγώγων. Αυτές οι αναλύσεις δοκιμάζουν τις παραδοχές που διέπουν τις τεχνικές μοντελοποίησης, δίνοντας πρόσθετη άνεση στους χρήστες σχετικά με τους περιορισμούς του μοντέλου. Μπορούμε επίσης να προτείνουμε τρόπους ενσωμάτωσης των συμπερασμάτων της ανάλυσης αυτής στις σχετικές πολιτικές κινδύνων και τιμολόγησης. 

Υπηρεσίες αποτίμησης και τιμολόγησης 

Παρέχουμε συμβουλές αναφορικά με αποτιμήσεις με βάσει την αγοραία ή την εύλογη αξία. Χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα προηγμένες τεχνικές και λογισμικά τιμολόγησης μπορούμε να αξιολογήσουμε ανεξάρτητα τόσο μεμονωμένες συναλλαγές όσο και χαρτοφυλάκια σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. 

Επιπλέον, με στόχο να βοηθήσουμε τους οργανισμούς στο σχεδιασμό αποτελεσματικών, σύμφωνων με τα ΔΛΠ προγραμμάτων αντιστάθμισης, συνεργαζόμαστε με τη συμβουλευτική ομάδα μας για θέματα Λογιστικής, ώστε να προετοιμαστούν τα υφιστάμενα χαρτοφυλάκια για έλεγχο αποτελεσματικότητας της αντιστάθμισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ΔΛΠ. 

Συνδεθείτε μαζί μας