Λογιστική χρηματοοικονομικών μέσων

Λογιστική χρηματοοικονομικών μέσων

Η KPMG στην Ελλάδα υποστηρίζει τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στην εφαρμογή του IAS 39 και στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του IFRS 7

Η KPMG στην Ελλάδα υποστηρίζει τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς...

Η λογιστική χρηματοοικονομικών μέσων αφορά την ανάπτυξη προσεγγίσεων για την αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων βάσει των απαιτήσεων του IAS 39 και τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του IFRS 7. Βασικά στοιχεία της λογιστικής χρηματοοικονομικών μέσων είναι η ανάπτυξη διαδικασιών και υποδειγμάτων αντιστάθμισης και η ενσωμάτωσή τους στις στρατηγικές και τη λειτουργία των τμημάτων Διαχείρισης Διαθεσίμων. 

Το τμήμα Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κινδύνων της KPMG υποστηρίζει τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς προσφέροντας τις εξής υπηρεσίες: 

Υποστήριξη στην εφαρμογή του IAS 39 

Η KPMG συνεργάζεται με τους πελάτες της στην εφαρμογή του IAS 39 υποστηρίζοντάς τους στην αντιμετώπιση μιας σειράς προκλήσεων και ειδικότερα, θεμάτων που παρουσιάζουν αυξημένη πολυπλοκότητα, όπως είναι η λογιστική. Η KPMG μπορεί να προσφέρει μία ευρεία επιλογή από λύσεις όπως ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας της αντιστάθμισης ή η λογιστικοποίηση της προσαρμογής εύλογης αξίας του αντισταθμιζόμενου μέσου. 

Υποστήριξη στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του IFRS 7 

Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί υπόκεινται στις απαιτήσεις δημοσιοποίησης ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριών διαχείρισης κινδύνων βάσει των προδιαγραφών του προτύπου IFRS 7. Η KPMG υποστηρίζει τους πελάτες της στην προετοιμασία των δημοσιοποιήσεων που απαιτούνται από το IFRS 7, διασφαλίζοντας πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στο πρότυπο. 

Συνδεθείτε μαζί μας