Διαχείριση οικονομικού κεφαλαίου

Διαχείριση οικονομικού κεφαλαίου

Η μέτρηση του οικονομικού κεφαλαίου έχει πολλά οφέλη για τις επιχειρήσεις

Η μέτρηση του οικονομικού κεφαλαίου έχει πολλά οφέλη για τις επιχειρήσεις

Ο προγραμματισμός οικονομικού κεφαλαίου αποτελεί το «κλειδί» για την ενσωμάτωση των εννοιών του κινδύνου και της απόδοσης στην ανταγωνιστικότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Συνεπώς, βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των προτεραιοτήτων που υπαγορεύονται από τις κανονιστικές απαιτήσεις της Βασιλείας ΙIΙ. 

Η μέτρηση του οικονομικού κεφαλαίου έχει πολλά οφέλη για τις επιχειρήσεις καθώς επιτρέπει στη Διοίκηση να ποσοτικοποιεί τους κινδύνους, να τους συνδέει με συγκεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες, να υπολογίζει το κεφάλαιο που απαιτείται για την κάλυψή τους αλλά και τις πραγματικές αποδόσεις και να ενσωματώνει τις μη αναμενόμενες ζημίες στην τιμολόγηση.

Οι Υπηρεσίες Διαχείρισης Κινδύνων της KPMG παρέχουν υποστήριξη στους εξής τομείς: 

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Πυλώνα 2

Η KPMG μπορεί να βελτιώσει την κατανόηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και κυρίως της Διοίκησης αναφορικά με την Διαδικασία Αξιολόγησης Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου (ΔΑΕΕΚ). Επιπρόσθετα, μπορεί να παρέχει ένα πλαίσιο για τη ΔΑΕΕΚ αξιοποιώντας την ήδη υπάρχουσα υποδομή διαχείρισης κινδύνων του οργανισμού. 

Προσαρμοσμένες στον κίνδυνο αποδόσεις

Η KPMG μπορεί να προτείνει μια απλή αλλά εξειδικευμένη προσέγγιση σύνδεσης του κεφαλαίου με τους στρατηγικούς στόχους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Μετά τη διενέργεια αξιολογήσεων κινδύνων, γίνεται η ανάπτυξη πλαισίων τα οποία καθορίζουν τους ρόλους, τις αρμοδιότητες και τους τρόπους μέτρησης κινδύνων. 

Τελικά, η απόδοση συνδέεται με τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο, σχηματίζοντας τη βάση για τις προσαρμοσμένες στον κίνδυνο αποδόσεις. Αναφορικά με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ήδη χρησιμοποιούν μεθόδους μέτρησης προσαρμοσμένης στον κίνδυνο απόδοσης, σημειώνεται ότι μπορούμε να συμβάλλουμε στον εμπλουτισμό των τεχνικών μέτρησης που χρησιμοποιούν αλλά και στην ενσωμάτωσή τους στις μετρήσεις κεφαλαιακής επάρκειας. 

Συνδεθείτε μαζί μας