Κεφαλαιακή επάρκεια και παραγωγή κανονιστικών αναφορών

Κεφαλαιακή επάρκεια & παραγωγή κανονιστικών αναφορών

Υποστηρίζουμε τα πιστωτικά ιδρύματα στη συμμόρφωσή τους με τις κανονιστικές απαιτήσεις και στη διατήρηση των απαραίτητων κεφαλαιακών διαθεσίμων

Υποστηρίζουμε τα πιστωτικά ιδρύματα στη συμμόρφωσή τους με τις κανονιστικές...

Οι υπηρεσίες Κεφαλαιακής Επάρκειας και Κανονιστικών Αναφορών της KPMG υποστηρίζουν τα πιστωτικά ιδρύματα στη συμμόρφωσή τους με τις κανονιστικές απαιτήσεις και στη διατήρηση των απαραίτητων κεφαλαιακών διαθεσίμων σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες στηρίζονται στις διατάξεις της Βασιλείας ΙΙΙ, της οδηγίας Solvency II και λοιπών εν ισχύ κανονιστικών απαιτήσεων

Οι υπηρεσίες Κεφαλαιακής Επάρκειας και Κανονιστικών Αναφορών, μπορούν να υποστηρίξουν, εκτός από την παραγωγή των απαιτούμενων κανονιστικών αναφορών, το σχεδιασμό των οργανωτικών δομών και διαδικασιών των πιστωτικών ιδρυμάτων, διασφαλίζοντας τη πλήρη συμμόρφωσή τους με τις κανονιστικές απαιτήσεις και τους νόμους. 

Το τμήμα Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κινδύνων της KPMG παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες στον τομέα της Κεφαλαιακής Επάρκειας και των Κανονιστικών Αναφορών:

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Βασιλείας ΙΙΙ

Το πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ, το οποίο αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι οι τράπεζες διαθέτουν αρκετά κεφάλαια για την κάλυψη των κινδύνων που αντιμετωπίζουν, συνδέει άμεσα το εποπτικό κεφάλαιο μιας τράπεζας με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει και τις πρακτικές που εφαρμόζει στη διαχείρισή τους. Περιέχει διάφορα μέτρα που στοχεύουν στην αύξηση α) της ποιότητας των κεφαλαίων, με μακροπρόθεσμο στόχο να βελτιωθεί η δυνατότητα κάλυψης των ζημιών κατά το σενάρια του Going concern και της εκκαθάρισης β) του ύψους των κεφαλαίων που κατέχουν τα ιδρύματα, με την παροχή μέτρων για την αντιμετώπιση της Αντί-κυκλικότητας.

Η εισαγωγή του δείκτη μόχλευσης δύναται να οδηγήσει σε χαμηλή δανειοδότηση και αυτό αποτελεί ξεκάθαρο κίνητρο για τις τράπεζες να ενδυναμώσουν την κεφαλαιακή τους βάση. Η εισαγωγή του συντελεστή των 30 ημερών κάλυψης ρευστότητας (LCR) και του συντελεστή καθαρής σταθερής χρηματοδότησης (NSFR) αποτελεί την απάντηση των εποπτικών αρχών σε σχέση με την σημαντικότητα της διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας, της ενθάρρυνσης και της παροχής κινήτρων στις τράπεζες να κάνουν χρήση σταθερών πηγών ρευστότητας στη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους ώστε να μειώνουν την εξάρτηση από τον βραχυπρόθεσμο δανεισμό.

Επιπλέον, η Βασιλεία ΙΙΙ καθιερώνει μια σειρά προσεγγίσεων για τη μέτρηση του πιστωτικού, του λειτουργικού και του κινδύνου αγοράς, επιτρέποντας στις τράπεζες να υιοθετήσουν τις μεθοδολογίες που ταιριάζουν καλύτερα με την οργανωτική τους δομή και το προφίλ κινδύνου τους Όσο χαμηλότεροι είναι οι κίνδυνοι και όσο καλύτερες είναι οι πρακτικές που εφαρμόζονται, τόσο χαμηλότερες είναι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις. Η πολυπλοκότητα της Βασιλείας ΙΙ και οι αλληλεξαρτήσεις της με άλλα σημαντικά κανονιστικά πλαίσια, καθιστούν την εφαρμογή της ένα περίπλοκο έργο εταιρικής διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων, το οποίο απαιτεί συστηματική προσέγγιση.

Το συστήματα BICA και BOG, βασιζόμενα στο προϊόν FIRE και το οποία υποστηρίζουν, αντίστοιχα, την παραγωγή των θεωρημένων βιβλίων των τραπεζών και των βασικών αναφορών προς την Τράπεζα της Ελλάδος, εκτός αυτών του Ισοζυγίου Πληρωμών και της Κεφαλαιακής Επάρκειας (Βασιλεία ΙΙΙ)

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της οδηγίας Solvency II

Το νέο κανονιστικό πλαίσιο στοχεύει στην επίλυση διαφόρων προβλημάτων που παρουσιάσθηκαν κατά το παρελθόν στο ασφαλιστικό σύστημα και πρόκειται να συμβάλλει στη ριζική αναμόρφωσή του. Η οδηγία Solvency II είναι μια ευκαιρία για βελτίωση του ασφαλιστικού κανονιστικού πλαισίου εισάγοντας: 

  • Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών προβλέψεων και των κεφαλαιακών απαιτήσεων, βασισμένη στον αναλαμβανόμενο κίνδυνο 
  • Ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων 
  • Εσωτερικά μοντέλα για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων 
  • Αναγνώριση της διαφοροποίησης και της μείωσης των κινδύνων

Παραγωγή κανονιστικών αναφορών 

Η παραγωγή των τραπεζικών κανονιστικών αναφορών προς τις εποπτικές αρχές, που αποτελεί υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων, είναι μια διαδικασία πολύπλοκη, επίπονη και χρονοβόρα. Τυχόν λάθος χειρισμοί ενέχουν τον κίνδυνο υποβολής ανακριβών στοιχείων, ενώ οι απαιτήσεις των εποπτικών αρχών υπόκεινται σε συχνές αλλαγές. 

Οι εφαρμογές λογισμικού παραγωγής κανονιστικών αναφορών της KPMG περιλαμβάνουν: 

  • Το σύστημα BOP (Balance of Payments), το οποίο υποστηρίζει την παραγωγή των αναφορών του ισοζυγίου πληρωμών προς την Τράπεζα της Ελλάδος 
  • Το συστήματα BICA και BOG, βασιζόμενα στο προϊόν FIRE και το οποία υποστηρίζουν, αντίστοιχα, την παραγωγή των θεωρημένων βιβλίων των τραπεζών και των βασικών αναφορών προς την Τράπεζα της Ελλάδος, εκτός αυτών του Ισοζυγίου Πληρωμών και της Κεφαλαιακής Επάρκειας (Βασιλεία ΙΙ) 

Η χρήση των εφαρμογών αυτών σε συνδυασμό με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες της KPMG αποτελούν την πλέον αποτελεσματική λύση όσον αφορά την ποιότητα, το χρόνο και το κόστος. 

Συνδεθείτε μαζί μας