Τόσο η τρέχουσα όσο και προηγούμενες έρευνές μας έχουν δείξει ότι ο επιχειρηματικός προσανατολισμός των οικογενειακών επιχειρήσεων συμβάλλει σημαντικά στις οικονομικές, κοινωνικές και μη-οικονομικές επιδόσεις τους και ότι η διατήρηση του επιχειρηματικού πνεύματος αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα.  Ωστόσο η επιχειρηματικότητα από μόνη της δεν αρκεί. Η περηφάνεια και η συναισθηματική αξία που τα μέλη της οικογένειας αποκομίζουν από την ιδιοκτησία και τη διοίκηση της επιχείρησης -συχνά αναφέρεται ως κοινωνικο-συναισθηματικός πλούτος- επίσης συμβάλλει στις συνολικές επιδόσεις της επιχείρησης πέρα από τα οικονομικά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης της ενότητας της οικογένειας, της πίστης στην επιχείρηση και του κοινωνικού αντικτύπου.

Όταν το επίπεδο τόσο του επιχειρηματικού προσανατολισμού όσο και του κοινωνικο-συναισθηματικού πλούτου είναι υψηλά, οι επιδόσεις της εταιρείας είναι επίσης υψηλές σε κάθε δείκτη μέτρησης. Και, όπως ίσως αναμένεται, όταν τα επίπεδα επιχειρηματικού προσανατολισμού και κοινωνικο-συναισθηματικού πλούτου είναι χαμηλά, οι συνολικές επιδόσεις είναι επίσης χαμηλές. 

Their formula for success two circles

Τί μπορούν να κάνουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις για να ενισχύσουν τις επιδόσεις τους και τη μακροπρόθεσμη αναζωογονητική τους δύναμη;

Χάρη στις εμπειρίες και στις γνώσεις που συνεισέφεραν οι ηγέτες των οικογενειακών επιχειρήσεων, οι ακαδημαϊκοί και οι σύμβουλοι, έχουμε αναπτύξει τέσσερα προφίλ επιδόσεων οικογενειακών επιχειρήσεων: «Οικογένειες με επιχειρηματική φιλοσοφία», «Οικογένειες- Πρώτα η Επιχείρηση», «Επιχειρήσεις- Πρώτα η Οικογένεια» και «Επιχειρήσεις με χαμηλές επιδόσεις».  Κάθε προφίλ παρουσιάζει την επίδραση που έχουν τα διαφορετικά επίπεδα επιχειρηματικότητας και κοινωνικο-συναισθηματικού πλούτου στις επιχειρηματικές, κοινωνικές και οικογενειακές επιδόσεις.

Ο επιχειρηματικός προσανατολισμός και ο κοινωνικο-συναισθηματικός πλούτος της οικογένειας είναι εξίσου σημαντικοί για την επίτευξη ανώτερων επιδόσεων. Αυτός ο συνδυασμός είναι μία μοναδική ικανότητα των οικογενειακών επιχειρήσεων και ένας σημαντικός παράγοντας για τη διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.  

Οικογένειες με επιχειρηματική φιλοσοφία

 • Υψηλός επιχειρηματικός προσανατολισμός
 • Υψηλός Κοινωνικο-συναισθηματικός πλούτος
Επιδόσεις

 • Υψηλά επίπεδα επιδόσεων σε όλους τους δείκτες μέτρησης

 • Ιδιαίτερα υψηλά οικονομικά αποτελέσματα, καθώς και μη οικονομικές/οικογενειακές επιδόσεις (οι παράγοντες που σχετίζονται με τον κοινωνικο-συναισθηματικό πλούτο)

 • Υψηλά επίπεδα εσωτερικών και εξωτερικών κοινωνικών επιδόσεων

 • Υψηλά επίπεδα ψηφιοποίησης, με ισχυρή ευθυγράμμιση μεταξύ των ψηφιακών και των συνολικών επιχειρηματικών στρατηγικών τους.


 • Αυτό συχνά αποτελεί αντανάκλαση του ενάρετου κύκλου της επιχειρηματικότητας που δημιουργεί κοινωνική αξία, η οποία με τη σειρά της μπορεί να συμβάλει στην ώθηση της επιχειρηματικής αξίας και αντίστροφα.

Οικογένειες «Πρώτα η Επιχείρηση»

 • Υψηλός επιχειρηματικός προσανατολισμός
 • Χαμηλός κοινωνικο-συναισθηματικός πλούτος
Επιδόσεις

 • Υψηλά επίπεδα οικονομικών, εσωτερικών και εξωτερικών κοινωνικών επιδόσεων

 • Σχετικά υψηλά επίπεδα ψηφιοποίησης

 • Χαμηλά επίπεδα μη οικονομικών/οικογενειακών επιδόσεων


 • Οι υψηλές οικονομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων αυτών συχνά αντανακλούν το επίπεδο επιχειρηματικότητας, η οποία είναι κατά κανόνα ενσωματωμένη στη δομή της οικογένειάς τους και αποτελεί μέρος του DNA τους.

Επιχειρήσεις «Πρώτα η Οικογένεια»

 • Χαμηλός επιχειρηματικός προσανατολισμός
 • Υψηλός κοινωνικο-συναισθηματικός πλούτος
Επιδόσεις

 • Σχετικά υψηλά επίπεδα μη οικονομικών επιδόσεων, κυρίως σε σχέση με τον έλεγχο και την επιρροή της οικογένειας,

 • Χαμηλά επίπεδα οικονομικών και κοινωνικών επιδόσεων


 • Οι επιχειρήσεις «Πρώτα η Οικογένεια» απολαμβάνουν ισχυρούς δεσμούς μεταξύ της οικογένειας και της επιχείρησης. Ωστόσο, μερικές φορές το αρχικό επιχειρηματικό πνεύμα του ιδρυτή αρχίζει να φθίνει με την πάροδο του χρόνου.

Επιχειρήσεις με χαμηλές επιδόσεις

 • Χαμηλός επιχειρηματικός προσανατολισμός
 • Χαμηλός κοινωνικο-συναισθηματικός πλούτος
Επιδόσεις

 • Χαμηλά επίπεδα ψηφιοποίησης, οικονομικών, μη οικονομικών/οικογενειακών και εξωτερικών κοινωνικών επιδόσεων.

 • Μεσαίο επίπεδο εσωτερικών κοινωνικών επιδόσεων


 • Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν ένα συνολικά χαμηλό επιχειρηματικό προσανατολισμό σε κάθε έναν από τους επιμέρους παράγοντες καινοτομίας, προδραστικότητας και ανάληψης ρίσκου. Επίσης επιδεικνύουν χαμηλά επίπεδα κοινωνικο-συναισθηματικού πλούτου σε σχέση με τον οικογενειακό έλεγχο και το συναισθηματικό δέσιμο και την ταύτιση της οικογένειας με την επιχείρηση.

Περισσότερες πληροφορίες και προτεινόμενες ενέργειες, για να σας βοηθήσουν στη διατήρηση ή τη βελτίωση των επιπέδων των επιδόσεων της επιχείρησής σας, παρέχονται από ηγέτες οικογενειακών επιχειρήσεων, συμβούλους και ακαδημαϊκούς σε όλο τον κόσμο και μπορείτε να τις βρείτε στη μελέτη «Η αναζωογονητική δύναμη των οικογενειακών επιχειρήσεων – Επιχειρηματικότητα από γενιά σε γενιά» (PDF 927.3 ΚΒ).

 

  

Διερευνήστε περαιτέρω τη μελέτη