Έκθεση διαφάνειας

Έκθεση διαφάνειας

Η έκθεση διαφάνειας περιγράφει τη δομή και την εταιρική διακυβέρνηση της εταιρείας μας

Η έκθεση διαφάνειας περιγράφει τη δομή και την εταιρική διακυβέρνηση της εταιρείας μας

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.

Η KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσει την Έκθεση Διαφάνειας για τη χρήση που έληξε την 30 Ιουνίου 2022, η οποία παρέχει μια σαφή προοπτική για τον τρόπο διακυβέρνησης των δραστηριοτήτων μας και τη διενέργεια των ελέγχων. Παρέχει πληροφορίες σε σχέση με τη δέσμευσή μας για την επίμονη εστίαση μας στην ποιότητα του ελέγχου, περιγράφοντας τις αξίες μας, τον τρόπο με τον οποίο είναι δομημένη η εταιρεία και το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας.

Η δέσμευση για την προώθηση της ποιότητας του ελέγχου αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας. Σε έναν εξελισσόμενο και συνεχώς αυξανόμενα πολύπλοκο κόσμο, ο ρόλος μας δεν ήταν ποτέ πιο σημαντικός. Μετασχηματίζουμε τον τρόπο διακυβέρνησης των δραστηριοτήτων μας και τον τρόπο διενέργειας των ελέγχων μέσω της επίμονης εστίασης μας στην ποιότητα και της συνεχόμενης εξέλιξής μας, ώστε να ανταποκρινόμαστε στα ολοένα και πιο σύνθετα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι πελάτες μας καθώς και στις αυξανόμενες προσδοκίες όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

KPMG Ελεγκτική Α.Ε.

Η KPMG Ελεγκτική Α.Ε. βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσει την Έκθεση Διαφάνειας για τη χρήση που έληξε την 30 Ιουνίου 2022, η οποία παρέχει μια σαφή προοπτική για τον τρόπο διακυβέρνησης των δραστηριοτήτων μας και τη διενέργεια των ελέγχων. Παρέχει πληροφορίες σε σχέση με τη δέσμευσή μας για την επίμονη εστίαση μας στην ποιότητα του ελέγχου, περιγράφοντας τις αξίες μας, τον τρόπο με τον οποίο είναι δομημένη η εταιρεία και το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας.

Η δέσμευση για την προώθηση της ποιότητας του ελέγχου αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας. Σε έναν εξελισσόμενο και συνεχώς αυξανόμενα πολύπλοκο κόσμο, ο ρόλος μας δεν ήταν ποτέ πιο σημαντικός. Μετασχηματίζουμε τον τρόπο διακυβέρνησης των δραστηριοτήτων μας και τον τρόπο διενέργειας των ελέγχων μέσω της επίμονης εστίασης μας στην ποιότητα και της συνεχόμενης εξέλιξής μας, ώστε να ανταποκρινόμαστε στα ολοένα και πιο σύνθετα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι πελάτες μας καθώς και στις αυξανόμενες προσδοκίες όλων των ενδιαφερόμενων μερών.