Έκθεση διαφάνειας

Έκθεση διαφάνειας

Η έκθεση διαφάνειας περιγράφει τη δομή και την εταιρική διακυβέρνηση της εταιρείας μας

Η έκθεση διαφάνειας περιγράφει τη δομή και την εταιρική διακυβέρνηση της εταιρείας μας

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.

Η KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσει την Έκθεση Διαφάνειας για τη χρήση που έληξε την 30 Ιουνίου 2023, η οποία παρέχει μια σαφή προοπτική για τον τρόπο διακυβέρνησης των δραστηριοτήτων μας και τη διενέργεια των ελέγχων. Παρέχει πληροφορίες σε σχέση με τη δέσμευσή μας για την επίμονη εστίαση μας στην ποιότητα του ελέγχου, περιγράφοντας τις αξίες μας, τον τρόπο με τον οποίο είναι δομημένη η εταιρεία και το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας.

Σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο επιχειρηματικό τοπίο, με συνεχείς ευκαιρίες και προκλήσεις, η δέσμευση για την προώθηση της ποιότητας του ελέγχου παραμένει η ύψιστη προτεραιότητά μας. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σημαντικά στην ποιότητα του ελέγχου, υιοθετώντας την καινοτομία και την τεχνολογία, για να ανταποκριθούμε στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των ενδιαφερομένων μερών και να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο διενεργούμε ελέγχους.

KPMG Ελεγκτική Α.Ε.

Η KPMG Ελεγκτική Α.Ε. βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσει την Έκθεση Διαφάνειας για τη χρήση που έληξε την 30 Ιουνίου 2023, η οποία παρέχει μια σαφή προοπτική για τον τρόπο διακυβέρνησης των δραστηριοτήτων μας και τη διενέργεια των ελέγχων. Παρέχει πληροφορίες σε σχέση με τη δέσμευσή μας για την επίμονη εστίαση μας στην ποιότητα του ελέγχου, περιγράφοντας τις αξίες μας, τον τρόπο με τον οποίο είναι δομημένη η εταιρεία και το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας.

Σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο επιχειρηματικό τοπίο, με συνεχείς ευκαιρίες και προκλήσεις, η δέσμευση για την προώθηση της ποιότητας του ελέγχου παραμένει η ύψιστη προτεραιότητά μας. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σημαντικά στην ποιότητα του ελέγχου, υιοθετώντας την καινοτομία και την τεχνολογία, για να ανταποκριθούμε στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των ενδιαφερομένων μερών και να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο διενεργούμε ελέγχους.