Οργάνωση

Οργάνωση

Η KPMG δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1971 παρέχοντας, μέσω 4 εταιρειών, ένα πλήρες φάσμα ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών

Η KPMG δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1971 παρέχοντας, μέσω 4 εταιρειών...

H KPMG στην ελληνική αγορά

Με περισσότερα από 51 χρόνια δράσης στην Ελλάδα, παρέχουμε μέσω 4 εταιρειών, ολοκληρωμένες ελεγκτικές, φορολογικές, λογιστικές, νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ελληνικές και διεθνείς εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Απασχολούμε στα γραφεία μας στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη περίπου 830 άτομα, υψηλού επιπέδου επαγγελματίες, με σημαντική και εξειδικευμένη εμπειρία. Είμαστε πιστοποιημένη εταιρεία κατά τα διεθνή πρότυπα ISO 27001:2013 και ISO 9001:2015 ενώ παράλληλα διαθέτουμε και εσωτερικό Διεθνές Σύστημα Ποιότητας καθώς και Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων το οποίο εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια υλοποίησης έργων που αναλαμβάνουμε.

Προσφερόμενες υπηρεσίες

Η KPMG στην Ελλάδα, παρέχει υπηρεσίες που απαιτούν ιδιαίτερα ανεπτυγμένη τεχνογνωσία σε ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων τομέων. 

Οι υπηρεσίες αυτές κατατάσσονται σε 3 μεγάλες κατηγορίες: 

  • Ελεγκτικές 
  • Φορολογικές
  • Συμβουλευτικές

Οι κατηγορίες αυτές υποδιαιρούνται σε τομείς που καλύπτουν το σύνολο των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης. Σε κάθε χώρα που δραστηριοποιείται, η KPMG παρέχει το σύνολο αυτών των υπηρεσιών δίνοντας όμως έμφαση στους τομείς εκείνους που κυρίως ενδιαφέρουν την κάθε τοπική αγορά. 

Ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της KPMG αποτελεί η εξειδίκευση που η εταιρεία έχει αποκτήσει σε 18 διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους, που εμπίπτουν στις ακόλουθες 5 μεγάλες κατηγορίες: 

  • Χρηματοοικονομικών 
  • Καταναλωτικών Προϊόντων 
  • Βιομηχανικών Προϊόντων 
  • Πληροφορικής, Επικοινωνίας & Ψυχαγωγίας 
  • Δημοσίου, Υποδομών & Υγείας 

Εταιρείες της KPMG

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
Λεωφόρος Συγγρού 44
117 42 
ΑΦΜ 094415531/ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΜΗ 001352601000
 

KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε.
Λεωφόρος Συγγρού 44
117 42 
ΑΦΜ 099551843/ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΜΗ 003467701000


KPMG Λογιστές Μονοπρόσωπη Α.Ε.
Λεωφόρος Συγγρού 44
117 42 
ΑΦΜ 094241121/ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΜΗ 000541301000
 

KPMG Ελεγκτική Α.Ε.
Λεωφόρος Συγγρού 44
117 42 
ΑΦΜ 801079752/ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΜΗ 148599601000