Siirdehindu käsitlevad õigusaktid ja dokumenteerimisnõuded muutuvad päev-päevalt üha rangemaks, samas kasvavad trahvid ja karistused nõuete täitmata jätmise eest. Kuna siirdehinnad on maksuhaldurite tähelepanu keskpunktis kogu maailmas, muutub siirdehindade hoolikas planeerimine, siirdehindu käsitlevate õigusaktide täitmine ja riskide juhtimine hargmaiste ettevõtete jaoks üha olulisemaks.

Tõhus siirdehindade strateegia hõlmab ettevõtte äritegevust tervikuna ning käsitleb väga mitmesuguseid aspekte toodete, mittemateriaalse vara, teenuste ja finantseerimise turuväärtusele vastavate hindade kujundamisel.

KPMG siirdehindade meeskond koosneb oma ala pühendunud asjatundjatest, kellel on laialdane kogemus hinnastamismudelite väljatöötamisel, ärimudelite restruktureerimisel, siirdehindade põhjendamisel ja siirdehindade dokumentatsioonide koostamisel. Teeme tihedat koostööd KPMG globaalse võrgustiku maksunõustajatega.

Kuidas me aidata saame?

  • Aitame koostada siirdehindade riskianalüüse.
  • Aitame koostada ja ajakohastada siirdehindade dokumentatsiooni.
  • Aitame teha võrdlusanalüüse (siirdehindade planeerimine ja tõendamine).
  • Töötame välja kontsernisisese maksusäästliku hinnakujunduspoliitika.
  • Töötame välja teenustasusüsteemid.
  • Koostame kontsernisisesed lepingud.  
  • Aitame leida vastused mittemateriaalse varaga seotud tehinguid puudutavatele küsimustele.
  • Anname nõu kontsernisiseste finantstehingute siirdehindade teemadel.
  • Pakume tuge siirdehindade revisjoni korral.
  • Korraldame siirdehindade temaatikat käsitlevaid seminare.