Meil on 30 aastat kogemust Eestis. Ühendades kliendi kogemused meie ekspertide süvateadmistega leiame hästi toimivad ärilahendused.

Suurtest rahvusvahelistest ärinõustamisvõrgustikest esimesena avas KPMG Eestis uksed juba 1992. aastal. Veerand sajandit kogemust võimaldab meil näha majanduse tervikpilti ja olulisi detaile selle taga.

Meil on tugev üle 200-liikmeline meeskond ja head suhted inimeste vahel. Me oskame küsida vajalikke küsimusi ja kuulata vastuseid. Ühendades kliendi vajadused ja kogemused meie ekspertide süvateadmiste ja uuendusmeelse mõtlemisega suudame uued võimalused ära kasutada ja leiame hästi toimivad lahendused. Koostööst KPMG-ga tekib sünergia, mis loob usaldust ja aitab muutuda.

Eesti KPMG teeb tihedat koostööd Soome ja teiste Põhjamaade kontoritega, mis võimaldab meil klientidele pakkuda ühtset teenust, kasutades eri riikide spetsialistide erialaseid, tehnilisi, keele- ja kultuuriteadmisi ning -oskusi.

Tänu partnerlusele KPMG võrgustiku liikmetega on meie kasutuses ka Euroopa, SRÜ, Ühendkuningriigi, USA ja Austraalia KPMG inimeste kogemused ja erialased teadmised, mis saadud tööst väga paljudes majandusharudes ja valdkondades. Teenindades väliskliente maailma eri paigus ühendame rahvusvahelise meeskonna teadmised ja oskused kohaliku kogemusega.

KPMG klientide seas on ettevõtjaid igast majandussektorist. On suurte rahvusvaheliste firmade tütarettevõtjaid ja edukaid kohalikke firmasid, on riigiasutusi ja -ameteid ning valitsusväliseid organisatsioone. Osutame teenuseid auditi, maksu, juhtimise ja riskijuhtimise ning tehingute nõustamise vallas. 


KPMG tegutseb 144 riigis ja meie liikmesfirmades üle maailma töötab kokku enam kui 197 000 inimest.


KPMG on ülemaailmne auditi-, maksu-, õigus- ja nõustamisteenuseid pakkuvate ettevõtjate võrgustik. Tegutseme 144 riigis ja meie liikmesfirmades üle maailma töötab kokku enam kui 227 000 inimest. KPMG võrgustiku sõltumatud liikmesettevõtjad on lepinguliselt seotud Šveitsi ühinguga KPMG International Cooperative. Kõik KPMG liikmesettevõtjad on juriidiliselt eraldiseisvad üksused.


Ettevõtte sotsiaalne vastutus


Vastutustundlik ettevõtlus on osa meie ärimudelist ning see kajastub kõigis meie tegemistes ja äriotsustes. Pikaajaline äriedu sõltub eelkõige meie töötajate kutseoskustest ja teadmistest ning pühendumusest, klientide rahulolust ja meie kui suunanäitaja mainest. Kõiki neid tugevate ja jätkusuutlike ärisuhete jaoks olulisi tegureid käsitleme lähemalt oma jätkusuutlikkuse aruandes.

Oleme Eesti Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi liige ning aastaid toetanud Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi koostamist.

KPMG toetab aktiivselt töötajate erialase ettevalmistuse saamist ja kutseeksamite sooritamist. Meie töötajate seas on palju neid, kellel olemas erialane tegevusluba või kutsetunnistus (nt vandeaudiitori tegevusluba, raamatupidaja 5. ja 6. taseme kutsetunnistus, atesteeritud siseaudiitori (CIA), avaliku sektori üksuse atesteeritud audiitori (CGAP), infosüsteemide atesteeritud audiitori (CISA) kutsetunnistus).

Iga kahe aasta tagant hindame töötajate kaasatust ja pühendumust KPMG globaalse uuringu Global People Survey (GPS) tulemuste põhjal.

Korraldame regulaarselt konverentse, seminare ja töötubasid oma klientidele, kus käsitleme ettevõtjaid huvitavaid teemasid. Anname välja maksu- ning juhtimisteemasid käsitlevaid uudiskirju.

Väga oluliseks peame noorte hariduse toetamist. Koostöös Tartu Ülikooli Sihtastutusega anname igal aastal välja stipendiumi silmapaistvate õpitulemuste ja aktiivse eluhoiakuga majandusülõpilasele.

Samuti osaleme JCI projektis BeWise, et aidata tuua praktikutest külalislektoreid ülikoolide loengutesse.

Oleme valmis jagama oma teadmisi ning osutama teenuseid mittetulundusorganisatsioonidele selle eest tasu võtmata. Heaks näiteks on meie pikaajalised suhted heategevusfondiga Minu Unistuste Päev, samuti oleme aastaid teinud koostööd väikese Oisu Perekoduga..

Meie aktiivsed töötajad kuuluvad mitmesugustesse heategevuse ja ettevõtluse arendamisega seotud organisatsioonidesse nagu Ettevõtlike Noorte Koda JCI, Lions Klubid jt.

Rikkumisest teavitamise kanal ehk vihjeliin

KPMG-l on väärkäitumisest teatamiseks kohalik rikkumisest teavitamise kanal. Kanalit haldab ClearView Strategic Partners. Teavituse esitamisel kasutage meie organisatsiooni nime "KPMG Finland and Estonia". Teavet isikuandmete töötlemise kohta seoses rikkumise teavitamise kanaliga vaadake meie privaatsusteavitusest.

Kui te ei tunne ennast mugavalt KPMG kohaliku vilepuhumise teavituskanali kasutamisel, võite kasutada ka KPMG International Hotline'i, mis on KPMG Internationali kaudu pakutav teavituskanal.

Läbipaistvusaruanne

KPMG Baltics läbipaistvusaruandega soovime teavitades avalikkust sellest, kes me oleme, milline on meie ettevõtte struktuur ja kuuluvussuhe ning milliseid kvaliteedikontrolli protseduure ja meetmeid me auditi usaldusväärsuse ja kvaliteedi tagamiseks rakendame.

KPMG Baltics OÜ läbipaistvusaruanne on koostatud vastavalt Eesti Vabariigi audiitortegevuse seaduse § 158 nõuetele, kooskõlas Euroopa Liidu direktiivi 2006/43/EÜ §’ga 40 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 537/2014

KPMG Baltics läbipaistvusaruanded:

  Kvaliteedijuhtimise süsteem (System of Quality Management, SoQM)

  Auditi kvaliteet on aluseks avalikkuse usalduse suurendamisele kapitaliturgudel ja jääb meie kõrgeimaks prioriteediks. KPMG International on kehtestanud protsessi kõikide KPMG liikmesettevõtete kvaliteedijuhtimissüsteemide ja võrgustikuüleste nõuete ümberkujundamiseks, rakendamaks IAASB poolt heaks kiidetud ja 2022. aasta detsembris kehtima hakanud rahvusvahelist kvaliteedijuhtimise standardit (ISQM 1). ISQM 1 sätestab, et iga audiitorettevõte kujundaks, rakendaks ja opereeriks asjakohast kvaliteedijuhtimise süsteemi (System of Quality Management, SOQM) ning hindaks süsteemi tõhusust igal aastal, et teostada auditeid järjepidevalt ja kvaliteetselt.

  Jätkusuutlikkuse aruanne

  KPMG Eesti koostab jätkusuutlikkuse aruandeid, milles keskendume sotsiaalse ja keskkonnaalase jätkusuutlikkuse ning vastutustundlikkuse teemadele, mis on tähtsad meie huvigruppide jaoks ning millest sõltub meie pikaajaline edukas tegevus.

  Aruandes kirjeldame põhjalikult

  • riski- ja kvaliteedijuhtimise protsesse
  • sõltumatuse tagamist 
  • töökeskkonna ja personalijuhtimisega seonduvat 
  • panust turu arendamisesse 
  • keskkonnamõju 
  • panustamist ühiskonna arengusse
  • KPMG üldist arusaama jätkusuutlikkusest

  KPMG jätkusuutlikkuse aruanded: