Maksuseadused muutuvad pidevalt ja seepärast on üsna raske olla kursis kõigi viimaste seadusemuudatustega kogu maailmas. Maksuaudit aitab viia teie ettevõtte maksuarvestuse kooskõlla viimaste seadusemuudatustega, otsida seaduslikke võimalusi maksukulude vähendamiseks, tuvastada võimalikud maksuriskid ning leida tõhusaid lahendusi riskide maandamiseks.

KPMG maksunõustajad tunnevad põhjalikult maksuseadusi ja tegelikku olukorda, neil on märkimisväärsed kogemused finantsauditi tegemisel ning praktikast kogutud teadmised valdkondades, mis maksuhaldureid kõige enam huvitavad. Aitame ettevõtte maksuarvestuse viia vastavusse õigusaktide nõuetega ning määratleda ettevõtte eduka toimimise seisukohast kõige olulisemad maksuküsimused ja vähendada ettevõtte maksukulusid.

Kuidas me aidata saame?

 • Teeme erineva ulatusega maksuauditeid, nt tehingueelne maksuanalüüs (tax due diligence), maksuülevaade, riskivaldkondadel põhinev audit või täiemahuline maksuaudit (dokumentide põhjalikul läbivaatusel tuginev kõigi maksuvaldkondade kontroll).
 • Maksuauditi kava koostamisel lähtume teie ettevõtte äritegevusest, arvestame selle mahtu ja majandusharu eripära ning kaasame vajaliku kvalifikatsiooniga spetsialiste.
 • Maksuauditi käigus analüüsime järgmisi maksuvaldkondi:
  • Ettevõtte tulumaks (kulude maksustamine, dokumenteerimine, maksukulude vähendamise võimalused)
  • Käibemaks (käibemaksu ja sisendkäibemaksu arvestus, maksumäärad, dokumenteerimine jms)
  • Siirdehinnad (tehingud seotud osapooltega ning mitteresidendist füüsiliste ja juriidiliste isikutega)
  • Töötasuarvestus (maksude arvestamise kord, töölepingute jt dokumentide vormistus jms)
  • Toll ja aktsiis (rahvusvahelise kaubavahetuse ning aktsiisikaupadega seotud küsimused)
 • Maksuauditi tulemused arutame teie ettevõtte juhtkonnaga läbi ning esitame oma tähelepanekud ja soovitused oma märgukirjas.