Prvky odpovědnosti a udržitelnosti se snažíme promítat do naší každodenního činnosti. Pracujeme s naším dodavatelským řetězcem a vyžadujeme odpovědnost. Zároveň zapojujeme neziskové organizace a sociální podniky jako dodavatele služeb. Každý rok měříme uhlíkovou stopu, kterou naše činnost zanechává. Zaměřujeme se přitom na oblasti, které jsou pro nás jako nevýrobní firmu významné, a to dopravu a spotřebu papíru a energií. 

Jsme náročným a společensky odpovědným odběratelem

Myšlenku odpovědného podnikání se snažíme přenést i na naše dodavatele. V rámci řízení nákupu a vztahů s dodavateli disponujeme definovaným procesem výběrového řízení pro naše významné a strategické dodavatele. Mezi hlavní výběrová kritéria patří kvalita výrobků a služeb, spolehlivost, stabilita a reputace dodavatele včetně jeho společenské odpovědnosti, cena a dodací podmínky.

Poskytujeme auditorské služby, a proto je naším významným kritériem při výběru dodavatele otázka nezávislosti. Vedle definovaných postupů pro výběrové řízení jsme zavedli tzv. etický kodex dodavatele KPMG v České republice, který začleňujeme do dodavatelských smluv. V kodexu zavazujeme naše dodavatele zejména k dodržování veškerých zákonů, lidských práv a etiky a k ochraně životního prostředí.

Více než 80 % našich nákupů realizujeme u tuzemských společností a podnikatelů. Pravidelně nakupujeme zboží a služby od společností zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením.

Sledujeme naši uhlíkovou stopu

Uvědomujeme si, že svojí činností zanecháváme dopad na životním prostředí, přestože nejsme výrobní firma. V pravidelných intervalech proto monitorujeme uhlíkovou stopu a průběžně se snažíme snižovat dopad naší podnikatelské činnosti na životní prostředí. Od roku 2010 jsme členem globální iniciativy KPMG, která sleduje aktivity snižující uhlíkovou stopu a jejich dopad.

Mezi oblasti, jimž s ohledem na povahu našeho podnikání věnujeme zvýšenou pozornost, patří především služební cesty, spotřeba energií a papíru

Zelená firma

Dlouhodobě jsme zapojeni v projektu Zelená firma společnosti REMA systém, který se primárně zaměřuje na sběr vysloužilých firemních elektrozařízení a baterií. 

ISO 14 001

Pro posílení ochrany životního prostředí i kontrolu a snížení možných rizik jeho znečištění jsme v naší společnosti zavedli integrovaný systém environmentálního managementu splňující požadavky normy ISO 14001

Edukativní interní kampaně

Zaměstnance průběžně informujeme o dopadech jejich činnosti na životní prostředí a motivujeme je k jejich minimalizaci. Pozitivně tak ovlivňujeme uhlíkovou stopu nejen KPMG, ale také domácností našich zaměstnanců. V minulém roce jsme se zaměřili na odpady a využívání cirkulárních prvků při snižování tvorby odpadů. Zahájili jsme program Destination: Zero Waste. Průběžně tak se zaměstnanci diskutujeme o tom, jak správně třídit odpad, co je to upcyklace, zero waste nebo jak omezit plýtvání.

Zaměstnanci si mohli vyzkoušet vyrobit vlastní tašku z recyklovaných materiálů (Relu tašky), posnídat bezobalově a zjistit tak, jak nakupovat bez zbytečných obalů s organizací Bezobalu. Během jarmarku v prostorách našich kanceláří měli příležitost pořídit si nejrůznější ekologické a zero waste výrobky. V rámci neziskového kina jsme promítali film Plastic Ocean s následnou diskuzí nejen o plastech a bioplastech nebo dokument Zemřít pro design. Několikrát ročně organizujeme swapy oblečení.

Kromě vzdělávacích aktivit podnikáme i konkrétní kroky. Podařilo se nám odstranit jednorázové papírové kelímky na kávu! Snažíme se snížit i počet potravinových boxů. V případě, že si jde zaměstnanec vyzvednout oběd, který si chce sníst společně s ostatními kolegy v kanceláři, může využít erární box a nebrat si jídlo do jednorázového obalu. Díky tomu můžeme ušetřit až 2 200 jednorázových obalů měsíčně. Pro výměnu nebo odkládání již nepoužívaných knih či časopisů využíváme sdílené knihovny. V návaznosti na oblíbené swapy jsme zřídili i stálé swapovací místo, kde mohou zaměstnanci odložit nebo vyměnit oblečení v průběhu celého roku.

Více informací o odpovědném fungování se dočtete v naší zprávě o udržitelnosti.