Udržateľné, tzv. ESG stratégie pre sektor financovania komerčných nehnuteľností majú v regióne strednej a východnej Európy už dve tretiny bánk. Rovnaký podiel bánk hodnotí úvery z hľadiska ESG. Takmer polovica bánk pripravuje alebo už ponúka špeciálny produkt na udržateľné financovanie a časť bankárov už má skúsenosti so zamietnutím úveru z dôvodu nesplnenia ESG kritérií. Vyplýva to z prieskumu KPMG Property Lending Barometer, do ktorého sa zapojili zástupcovia vyše 40 bánk z desiatich krajín regiónu CEE, vrátane Slovenska.

Rastúci význam udržateľného financovania potvrdili bankári zo všetkých krajín, ktoré sa zúčastnili prieskumu. Tento trend bol urýchlený najmä pod vplyvom legislatívy Európskej únie, ktorá sa premietla do stratégií materských spoločností a následne aj jednotlivých bánk. 

ESG hľadisko ako dôležité kritérium pri hodnotení úverov

Viac ako 68 %  zúčastnených bankárov uviedlo, že majú zavedené ESG kritériá pre hodnotenie úverov na financovania nehnuteľností. Približne rovnaký podiel respondentov potvrdil zber nových dát a zavedenie súvisiaceho interného monitoringu a reportingu. Nižšie tempo implementácie opatrení v tejto oblasti je podľa prieskumu v Bulharsku, Rumunsku a Srbsku.

Schválenie bankovej ESG stratégie na financovanie komerčných nehnuteľností potvrdilo 65 % respondentov. Nad týmto priemerom sa nachádzajú podľa prieskumu české, maďarské a poľské banky. Naopak, viac než polovica oslovených bánk v Chorvátsku a Rumunsku túto stratégiu zatiaľ neprijala. Poskytovanie dodatočných služieb v rámci ESG poradenstva (napr. dotačné poradenstvo alebo poradenstvo v oblasti energetických úspor) realizuje zatiaľ len časť bánk.

property lending barometer

Externá certifikácia budov ako jeden z kľúčových nástrojov

Viac než tri štvrtiny oslovených bánk, ktoré už zaviedli hodnotiace kritériá pre ESG, pracuje s externými certifikátmi udržateľnosti budov ako sú BREEAM, LEED, WELL či GRESB. Rovnako tri štvrtiny bánk má samostatný dotazník pre ESG. Využívané sú aj energetické štítky, a to najmä v Českej republike a Chortvátsku.

Vo všeobecnosti platí, že sa oslovené banky nespoliehajú len na jeden nástroj alebo kritériá pri vyhodnocovaní úverov z pohľadu ESG a udržatešnosti.

Nesplnenie požadovaných kritérií ESG môže viesť až k zamietnutiu žiadosti o úver. S touto situáciou sa počas posledného roku stretlo sedem percent respondentov z bánk, ktoré používajú interné hodnotiace kritériá pre ESG. Ďalších 25 percent respondentov potvrdilo skúsenosť s neschválením úveru z dôvodu nesplenia viacerých podmienok, z ktorých jedna pokrývala práve kritériá ESG.

Chýbajú skúsenosti s produktom zameraným na udržateľné financovanie

Čoraz viac bánk sa pripravuje alebo už má v ponuke špeciálny produkt zameraný na udržateľné financovanie – v prieskume KPMG Property Lending Barometer to potvrdila takmer polovica respondentov. Projektom, ktoré spĺňajú kritériá ESG, sú tak banky schopné poskytnúť nižšiu úrokovú maržu, prípadne dlhšiu dobu splatnosti úveru alebo nižšiu mieru amortizácie. Na druhej strane, existuje zatiaľ málo praktických skúseností s poskytovaním týchto špeciálnych produktov.

O prieskume:

Prieskum Property Lending Barometer je zameraný na bankové financovanie komerčných nehnuteľností, ktorý pripravuje spoločnosť KPMG už 13 rokov. Tohtoročný zber dát sa uskutočnil v mesiacoch jún – júl a zúčastnilo sa ho 41 bánk zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Srbska, Chorvátska, Bulharska, Rumunska, Severného Macedónska a Albánska. Samostatná časť je venovaná vplyvu ESG na financovanie nehnuteľností.