Dňa 10. novembra 2022 Európsky parlament schválil smernicu o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov CSRD1, ktorá nahrádza súčasnú smernicu o zverejňovaní nefinančných informácií NFRD2. CSRD zavádza nové povinnosti v nefinančnom vykazovaní pre širší okruh spoločností. Nová smernica CSRD nadobudla účinnosť 5. januára 2023 a má sa dotknúť približne 50 000 spoločností naprieč celou Európskou úniou.

Členské štáty majú povinnosť transponovať smernicu do svojich právnych poriadkov do 6. júla 2024. Zároveň majú povinnosť, postupne prijímať opatrenia na zabezpečenie splnenia všetkých povinností, vyplývajúcich z CSRD pre jednotlivé spoločnosti.

Na aké spoločnosti sa bude smernica vzťahovať?

 • Od 1. januára 2024 na veľké spoločnosti, ktoré umiestnili svoje akcie na regulovanom trhu (s viac ako 500 zamestnancami);
 • od 1. januára 2025 na veľké spoločnosti, ktoré spĺňajú 2 z 3 nasledujúcich kritérií: viac ako 250 zamestnancami a/alebo obrat 40 miliónov EUR a/alebo celkové aktíva 20 miliónov EUR;
 • od 1. januára 2026 na malé a stredné podniky a ostatné podniky, ktoré umiestnili svoje akcie na regulovanom trhu.

Čo budú spoločnosti zverejňovať?

Spoločnosti musia zaviesť svoj interný systém na monitorovanie informácií a zber dát z nasledovných oblastí udržateľnosti.

Environmentálne informácie (Environmental)

 • Klimatická zmena: Zmierňovanie klimatických zmien, prispôsobenie sa zmene klimatických podmienok, atď.
 • Znečistenie: Znečisťovanie vzduchu, vody a pôdy, atď.
 • Voda a vodné zdroje: Spotreba vody, množstvo recyklovanej vody, atď.
 • Biodiverzita a ekosystém: Plocha v chránených oblastiach, degradácia pôdy, atď.
 • Využívanie zdrojov a obehové hospodárstvo: Popis využívaných zdrojov, odpad a jeho recyklácia a opätovné využitie, atď.

Sociálne a ľudskoprávne informácie (Social)

 • Vlastní zamestnanci: Pracovný čas, kolektívne vyjednávanie, zamestnanecké rady, platové rozdiely medzi mužmi a ženami, popis vlastných zamestnancov (podľa úväzku a vzťahu, pohlavia a regiónu), atď.
 • Zamestnanci v hodnotovom reťazci: Detská práca, nútená práca a iné závažné incidenty týkajúce sa ľudských práv, atď.
 • Dotknuté komunity: Adekvátne stravovanie a ubytovanie, voda a hygiena, atď.
 • Spotrebitelia a koncoví používatelia: Prístup k informáciám, ochrana neplnoletých, zodpovedné marketingové praktiky, atď.

Informácie o riadení spoločnosti (Governance)

 • Výkon podnikateľskej činnosti: Ochrana oznamovateľov (whistleblowing), prípady korupcie a úplatkárstva, protikorupčné mechanizmy, školenia, politická angažovanosť a lobbing, atď.

Tieto dáta sa budú analyzovať prostredníctvom interného systému hodnotenia dopadu, ktorý si spoločnosti taktiež budú zavádzať. Tieto hodnotenia dopadu slúžia na určenie či je daná oblasť udržateľnosti pre spoločnosť významná pozitívne alebo negatívne. Spoločnosti zverejnia postup hodnotenia dopadu pri každej oblasti udržateľnosti.

Pre úplné hodnotenie dopadu, budú spoločnosti tiež vykonávať due diligence („náležitá starostlivosť“) pre posúdenie ich dopadu najmä v sociálnej oblasti a na ľudské práva.

Ako sa majú informácie zverejňovať?

Informácie spoločností z oblasti udržateľnosti sa v rámci výročnej správy zahrnú do správy o udržateľnosti, ktorá sa skladá z nasledovných častí:

 • Všeobecné informácie  
  • Správa a riadenie: Obsahuje popis procesov správy a riadenia, kontroly a postupy používané na monitorovanie a riadenie dopadov, rizík a príležitostí.
  • Stratégia: Opisuje ako stratégia podniku a jeho obchodný model (modely) súvisia s významnými dopadmi, rizikami a príležitosťami vrátane stratégie na ich riešenie.
  • Riadenie rizík a príležitostí: Obsahuje procesy, pomocou ktorých sa identifikujú, posudzujú a spravujú dopady, riziká a príležitosti prostredníctvom opatrení a činností.
  • Ukazovatele a ciele: Upravujú ako podnik meria svoju činnosť, vrátane pokroku pri dosahovaní stanovených cieľov.
 • Environmentálne informácie
 • Sociálne informácie
 • Informácie o riadení spoločnosti
 • Údaje podľa článku 8 Taxonómie EÚ. 

Kedy zverejnia spoločnosti informácie o udržateľnosti?

Veľké spoločnosti, ktoré umiestnili svoje akcie na regulovanom trhu a majú viac ako 500 zamestnancov, zverejnenia v roku 2025 v správe o udržateľnosti údaje za účtovné obdobie 2024. To znamená, že už od 1. januára 2024 musia mať tieto veľké spoločnosti zavedený systém zberu informácií a systém ich vyhodnocovania prostredníctvom hodnotenia dopadu.

Veľké spoločnosti zverejnenia v roku 2026 v správe o udržateľnosti údaje za účtovné obdobie 2025.

Malé a stredné spoločnosti, ktoré umiestnili svoje akcie na regulovanom trhu zverejnenia v roku 2027 v správe o udržateľnosti údaje za účtovné obdobie 2026.

Veľké spoločnosti zverejnenia v roku 2026 v správe o udržateľnosti údaje za účtovné obdobie 2025.

Malé a stredné spoločnosti, ktoré umiestnili svoje akcie na regulovanom trhu zverejnenia v roku 2027 v správe o udržateľnosti údaje za účtovné obdobie 2026.

Radi vám v súvislosti s uvedenými povinnosťami budeme asistovať pri:

 • Nastavení a automatizácii procesov due diligence;
 • kontrole a identifikácii pozitívnych a negatívnych dopadov v pracovnoprávnych vzťahoch;
 • prieskume dodržiavania ľudských práv vo Vašej spoločnosti a v jej hodnotovom reťazci;
 • prieskume ochrany spotrebiteľov vo Vašej spoločnosti;
 • nastavení a prieskume ochrany oznamovateľov a korupcie.

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2464 zo 14. decembra 2022, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 537/2014, smernica 2004/109/ES, smernica 2006/43/ES a smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o vykazovanie informácií o udržateľnosti podnikov („CSRD“ alebo „Corporate Sustainability Reporting Directive“)
2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ z 22. októbra 2014 , ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými podnikmi a skupinami („NFRD“ alebo „Non-Financial Reporting Directive“)
3 Upravené v štandarde ESRS G1

Kontaktujte nás

Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, kontaktujte nás.