Medzirezortným pripomienkovaním prešiel návrh novely zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorou sa do slovenskej legislatívy preberá príslušná smernica EÚ. Prináša dôležité zmeny v troch oblastiach:

1. Rozšírenie okruhu zamestnávateľov

Určiť organizačnú zložku alebo osobu plniacu úlohy zamestnávateľa (tzv. zodpovedná osoba) v oblasti whistleblowingu musia v súčasnosti iba podniky s viac ako 50 zamestnancami. Po zmene zákona sa táto povinnosť rozšíri aj na firmy s menším počtom pracovníkov, ak poskytujú:

  • finančné služby;
  • služby v oblasti bezpečnosti dopravy; a/ alebo
  • služby v oblasti životného prostredia.

Okrem určenia zodpovednej osoby budú musieť títo „nováčikovia“ plniť aj ďalšie povinnosti stanovené zákonom o ochrane oznamovateľov.

Tá istá zodpovedná osoba už nebude môcť plniť úlohy pre viaceré podniky, ak jeden z nich má viac ako 250 zamestnancov. Ak podnik prekročí túto hranicu, bude musieť o tom informovať zodpovednú osobu.

2. Rozšírenie obsahu internej smernice zamestnávateľa o whistleblowingu

Podniky, ktoré sa na základe novely stanú povinnými osobami, budú musieť prijať internú smernicu o whistleblowingu. Firmy, ktoré už takéto vnútorné predpisy majú, do nich povinne doplnia podrobnosti o prijímaní opatrení:

  • na odstránenie nedostatkov zistených pri preverovaní oznámení a o komunikácii s oznamovateľom o týchto opatreniach; a
  • proti bráneniu v oznamovaní.

3. Zmena výšky pokuty a sankcionovaných osôb

Horná hranica pokuty za neplnenie si povinností podľa zákona o ochrane oznamovateľov sa má zvýšiť z 20 000 eur na 30 000 eur. Bude ju môcť dostať nielen zamestnávateľ, ale už aj zodpovedná osoba.

Radi Vám poskytneme pomoc so zapracovaním týchto zmien do interných predpisov. V prípade záujmu o naše služby nás, prosím, neváhajte kontaktovať. Naše služby Vám zabezpečia kvalitné implementovanie zmien.

Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie, kontaktujte nás.