• 1000

Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

9 maja 2024 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.

Ustawa nowelizuje przepisy określające datę obligatoryjnego KSeF, przewidując nowy termin wejścia w życie tego obowiązku przypadający na 1 lutego 2026 r.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów jeszcze w tym roku ma pojawić się ustawa przewidująca więcej zmian w systemie KSeF. Warto zauważyć, że do Senatu trafiły również projekty ustaw dotyczące wakacji składkowych oraz dostosowania polskiego prawa do unijnych przepisów dotyczących obowiązków importerów cyny, tantalu i wolframu (ich rud) oraz złota.

Minister Finansów opublikował objaśnienia podatkowe z 8 maja 2024 r. w sprawie stosowania od 1 stycznia 2024 r. zwolnienia z podatku od nieruchomości w odniesieniu do kolejowych terminali towarowych. Minister Finansów wyjaśnił, że pomimo wejścia w życie 1 stycznia 2024 r. przepisów dotyczących zwolnienia z podatku od nieruchomości terminali towarowych, ze względu na brak wypełnienia procedury zgłoszenia, zwolnienie w tym zakresie nie może być stosowane do zakończenia procesu notyfikacji.

W dniach 8 – 9 maja 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

  • stopa referencyjna 5,75% w skali rocznej
  • stopa lombardowa 6,25% w skali rocznej
  • stopa depozytowa 5,25% w skali rocznej
  • stopa redyskontowa weksli 5,80% w skali rocznej
  • stopa dyskontowa weksli 5,85% w skali rocznej.

Zmiana stopy referencyjnej wpływa m.in. na wysokość odsetek od zaległości podatkowych. W związku z utrzymaniem wysokości stóp, stawka odsetek od zaległości podatkowych w dalszym ciągu wynosić będzie 14,5% w skali roku.

8 maja 2024 r. Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej (DG TAXUD) Komisji Europejskiej opublikowała Plan zarządzania opodatkowaniem i Unią Celną na rok 2024. Plan ma na celu dalsze wspieranie programu Komisji na rzecz transformacji w kierunku sprawiedliwszej, bardziej ekologicznej i opartej na konkurencyjności przyszłości oraz sześciu priorytetów na lata 2019-24.

Plan przedstawia główne wyniki modernizacji systemu kontroli wewnętrznej DG TAXUD.

2 maja 2024 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną nr PT1.8101.1.2023 w sprawie opodatkowania VAT czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego polegających na instalacji systemów odnawialnych źródeł energii oraz usuwaniu azbestu w związku wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 30 marca 2023 r. w sprawach C-612/21 (Gmina O.) i C-616/21 (Gmina L).

Minister Finansów stwierdził, że w przypadku, gdy czynności w zakresie dostawy i instalacji systemów OZE albo usuwania wyrobów i odpadów zawierających azbest wykonane przez jednostkę samorządu terytorialnego w okolicznościach analogicznych, jak w sprawach będących przedmiotem postępowania przed TSUE, zostały przez tę jednostkę opodatkowane, a podatek należny z tego tytułu został rozliczony, jednostka samorządu terytorialnego może dokonać korekty tego rozliczenia.

Minister Finansów zaznaczył, że jednostki samorządu terytorialnego, które spełniają warunki dla dokonania stosownej korekty rozliczenia w związku z wyrokami TSUE w sprawach C-612/21 oraz C-616/21, mogą, lecz nie mają obowiązku jej dokonania.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrokiem z 8 maja 2024 r. (C‑241/23) orzekł, że w przypadku wniesienia aportem nieruchomości przez pierwszą spółkę do kapitału drugiej spółki w zamian za akcje tej ostatniej, podstawę opodatkowania w podatku VAT należy ustalić na podstawie wartości emisyjnej tych akcji, jeżeli spółki te uzgodniły, że zapłatę za ten wkład kapitałowy będzie stanowić ta wartość emisyjna.

6 maja 2024 r. podczas spotkania z kierownictwem Ministerstwa Finansów przedstawiono szczegółowe rozwiązania oraz skutki reformy dochodów jednostek samorządu terytorialnego (JST).

Dochody jednostek samorządu terytorialnego mają opierać się na kilku podstawowych zasadach:

  • odseparowanie (uniezależnienie) budżetów samorządowych od wpływu zmian podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)
  • dochody (zwiększone) JST mają być oparte na bazie podatkowej PIT i CIT, co w efekcie ma spowodować, że dochody subwencyjne przestaną mieć dominujący charakter, a będą miały charakter jedynie uzupełniający dochody budżetowe JST
  • dochody JST będą ustalane na podstawie precyzyjnego algorytmu, kalkulowanego na kategorie JST, w tym wydzielone w odrębną kategorię miasta na prawach powiatu (MNPP) oraz uwzględniający m.in. potrzeby ekologiczne czy zróżnicowane potrzeby wydatkowe JST (oparte na obiektywnych parametrach według metody wypracowanej przez Ministerstwo Finansów wspólnie z Bankiem Światowym).

Skontaktuj się z nami