• 1000

Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

23 kwietnia 2024 roku Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu konsultacji podatkowych na temat zmian we wzorach wniosków o wydanie opinii o stosowaniu preferencji (schematy WH-WAZ/WOZ/WOP/WAP oraz WHWOE i WHWAE).

Projektowane zmiany obejmują m.in dodanie podziału na podstawy zwolnienia w schematach WH-WOP, WH-WOZ i WHWOE. Dla ułatwienia analizy danych proponuje się wprowadzenie następującej pozycji i checkboxów:

Podstawa wnioskowanego zwolnienia:

  • ustawa o CIT
  • umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Konsultacje podatkowe są otwarte dla wszystkich zainteresowanych, w szczególności dla podatników lub płatników obowiązanych do składania konsultowanych wzorów deklaracji.  Opinie należy przesyłać w formie edytowalnej na adres:  WHT-Konsultacje@mf.gov.pl – do dnia 6 maja 2024 roku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wyrokiem z 23 kwietnia 2024 roku (sygn. akt I SA/Rz 87/24) orzekł, że  inwestor może żądać wydania interpretacji indywidualnej potwierdzającej zastosowanie zwolnienia od podatku dochodowego do całości dochodów objętych decyzją o wsparciu w Polskiej Strefie Inwestycji (w zw. ze ścisłym związkiem miedzy nową inwestycją, a wcześniej obecnymi aktywami podatnika), mimo że kwestia ta była przedmiotem interpretacji ogólnej.

24 kwietnia 2024 roku na stronie RCL opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przewiduje on możliwość wyboru kasowej metody rozliczania przychodów i kosztów (tzw. kasowy PIT) przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w niewielkich rozmiarach (fakultatywny sposób rozliczenia). Ze wspomnianej metody będą mogli skorzystać podatnicy bez względu na to, czy rozliczają się podatkiem liniowym, na zasadach ogólnych czy płacą ryczałt, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą oraz tacy, których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekraczały 250 tys. euro.

Ministerstwo Finansów wprowadziło także dodatkowe ograniczenie, związane ze stosowaniem kasowego PIT. Metoda będzie ograniczona wyłącznie do transakcji udokumentowanych fakturami oraz zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami (b2b). Z projektem ustawy można zapoznać się pod linkiem

24 kwietnia 2024 roku Parlament Europejski przyjął pakiet przepisów wzmacniających zestaw narzędzi UE do walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Nowe przepisy mają zapewnić osobom mającym uzasadniony interes, w tym dziennikarzom, bezpośredni i bezpłatny dostęp do informacji o rzeczywistych właścicielach przechowywanych w krajowych rejestrach, które będą ze sobą połączone na poziomie UE. Oprócz bieżących informacji, rejestry będą również zawierać dane sięgające co najmniej pięciu lat wstecz.

Przepisy muszą jeszcze zostać formalnie przyjęte przez Radę, zanim zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.

25 kwietnia 2024 roku na stronie RCL opublikowano projekt ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych. Wprowadzany projektem ustawy do polskiego prawa podatkowego system globalnego podatku minimalnego ma zostać oparty o trzy rodzaje podatku wyrównawczego:

  1. globalny podatek wyrównawczy – w dyrektywie jako zasada włączenia dochodu do opodatkowania (IIR)
  2. krajowy podatek wyrównawczy – zależnie do kontekstu także z przymiotem „kwalifikowany” ((Q)DMTT)
  3. podatek od niedostatecznie opodatkowanych zysków – w dyrektywie jako zasada niedostatecznie opodatkowanych zysków (UTPR).

Projekt ustawy przewiduje też wprowadzenie nowej instytucji prawnej: opinii w sprawie opodatkowania wyrównawczego. Opinia ta stanowić ma „kwalifikowany” rodzaj interpretacji indywidualnej, dopasowany do specyfiki globalnego podatku minimalnego.

Planowany termin wejścia w życie projektowanej ustawy wyznaczono na 1 stycznia 2025 roku, przy czym przewidziano możliwość dobrowolnego stosowania regulacji ustawy już od 1 stycznia 2024.

Przebieg prac na projektem można śledzić pod linkiem

26 kwietnia 2024 roku odbył się briefing prasowy Ministra Finansów, w trakcie którego podano nowe daty wdrożenia do polskiego prawa podatkowego Krajowego System e-Faktur (KSeF). Część podatników zostanie objęta systemem od 1 lutego 2026 roku, a pozostali od 1 kwietnia 2026 roku.

Z założeniami do projektu ustawy mieniającej ustawę o podatku VAT w związku z odroczeniem KSeF można zapoznać się pod linkiem.

Więcej informacji w Tax Alercie KPMG pt. „Podsumowanie konsultacji w sprawie KSeF”

Wyrokiem z 25 kwietnia 2024 roku (sygn. akt II FSK 931/21) NSA orzekł, że zaspokojenie wierzyciela podatkowego przez przeniesienie na niego własności rzeczy, dokonane na podstawie art. 66 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, nie jest objęte hipotezą art. 14a ustawy o CIT. W ocenie NSA przepis ten . odnosi się wyłącznie do zobowiązań cywilnoprawnych, a zatem tych o których stanowi w art. 356 i następne Kodeksu Cywilnego, nie dotyczy więc  zobowiązań podatkowych. W konsekwencji przeniesienie własności rzeczy w celu umorzenia zaległości podatkowej nie generuje przychodu.

Skontaktuj się z nami