• 1000

Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

12 marca 2024 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, że okresowe obniżenie stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze nie będzie przedłużone po 31 marca 2024 r. Decyzja została podjęta w związku z najnowszymi odczytami inflacji oraz prognozami dynamiki cen podstawowych produktów spożywczych objętych przejściową stawką VAT 0%. Według wstępnych danych GUS inflacja w styczniu br. obniżyła się do 3,9% (r/r) i było to najniższe tempo wzrostu cen konsumpcyjnych w tym ujęciu od marca 2021 r. Szacuje się, że w lutym i marcu br. zarówno inflacja (r/r) jak i tempo wzrostu cen żywności (r/r) utrzymają się w tendencji spadkowej.

14 marca 2024 r. Ministerstwo Finansów ogłosiło rozpoczęcie konsultacji podatkowych w sprawie struktury logicznej JPK_KR_PD oraz nowej struktury JPK_ST.

Przedmiotem konsultacji są wzory struktury logicznej JPK_KR_PD oraz nowa wyodrębniona (z pierwotnie proponowanej struktury JPK_KR) struktura JPK_ST, zawierająca wzór struktury logicznej w zakresie środków trwałych.

Konsultacje są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Opinię z uzasadnieniem w wersji edytowalnej można przesyłać na adres: Konsultacje_JPK_KR@mf.gov.pl w terminie do 28.03.2024 r.

Ponadto, w trakcie konferencji uzgodnieniowej Ministerstwo Finansów wskazało, że wdrażanie zmian dotyczących raportowania JPK_CIT (JPK_KR) nie zostanie opóźnione w czasie i będzie rozpoczęte w 2025 r. jednak ograniczeniu ulegnie ilość danych do wykazywania. 

W interpretacji indywidualnej z 8 marca 2024 r. (sygn. DI/200000/43/224/2024) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznał, że ustalając podstawę wymiaru składek bierze się sumę przychodów z tytułu wykonywania umowy zlecenia wypłaconych w danym miesiącu i następnie pomniejsza o kwotę diet za dni pobytu za granicą, za które wynagrodzenie jest wypłacane. Jeżeli tak ustalona podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie wyższa od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy to podstawą do obliczenia składek będzie ta kwota, natomiast jeżeli ustalona kwota będzie niższa od przeciętnego wynagrodzenia to podstawą od której należy obliczyć składki na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorcy będzie ww. przeciętne wynagrodzenie.

12 marca 2024 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał istotne wyroki (sygn. akt I FSK 1839/23, I FSK 1840/23 i I FSK 740/22) dotyczące podatku handlowego. Zgodnie z nimi ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej nie jest napisana w sposób precyzyjny. Dlatego rodzące się na jej tle wątpliwości, co jest przedmiotem opodatkowania, należy rozstrzygać na korzyść podatnika. Jednocześnie NSA podkreślił, że celem przepisów ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej jest opodatkowanie sprzedaży towarów, a usług towarzyszących jedynie wówczas, gdy są to usługi odrębne, mające inny cel i de facto tylko i wyłącznie wspierają tę sprzedaż towarów, a nie tworzą same w sobie odrębny byt rzeczywisty.

Opublikowana została uchwała nr 25/2023 Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu opodatkowania z dnia 27 grudnia 2023 r. Zdaniem Rady zespół czynności, na które składało się:

  • wniesienie praw do Znaków towarowych aportem do ABC sp. z o.o. S.K.A.
  • sprzedaż przez ABC sp. z o.o. S.K.A. praw do Znaków towarowych na rzecz Spółki 1, oraz
  • zawarcie pomiędzy Spółką 1 a Stroną umów licencyjnych dotyczących znaków towarowych

spełnia ustawowe kryteria unikania opodatkowania i jednocześnie w przedstawionym stanie faktycznym nie występują przesłanki uniemożliwiające zastosowanie w sprawie art. 119a ordynacji podatkowej, o których mowa w art. 119b tej ustawy.

W wywiadzie prasowym z dnia 11 marca 2024 r. Minister Finansów poinformował, że Rada Ministrów przygotowała już projekt ustawy wprowadzającej zmiany w podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki).

Resort finansów przewiduje zwolnione z podatku dochodów z lokat o zapadalności powyżej roku odpowiadające wartości wynikającej z pomnożenia 100 tys. zł przez stopę depozytową NBP obowiązującą w ostatnim dniu III kwartału roku poprzedzającego rok podatkowy. Szef resortu wskazał również, że przewiduje kwotę wolną od podatku w zakresie inwestycji w akcje, obligacje i TFI, która byłaby liczona również jako iloczyn 100 tys. zł i stopy depozytowej lub jej mnożnika.

W wyroku z dnia 13 marca 2024 r., sygn. II FSK 762/21, NSA uznał, że ryczałt wypłacany pracownikowi za korzystanie z prywatnego samochodu do jazd lokalnych w celach służbowych jest przychodem opodatkowanym PIT i nie jest objęty zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 23a ustawy o PIT, ponieważ obowiązek zapłaty po stronie pracodawcy nie wynika wprost z przepisów innych ustaw.

W wyroku z dnia 12 marca 2024 r., sygn. II FSK 759/21, NSA uznał, że wydatki na spotkania integracyjne na rzecz osób, które świadczą na rzecz firmy usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (umowy B2B) nie pozwala na zaliczenie wydatków poniesionych na rzecz tych osób do kosztów uzyskania przychodów.

12 marca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw.

Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących obowiązków importerów cyny, tantalu i wolframu (ich rud) oraz złota. Dotyczy to tzw. „minerałów konfliktowych”, które pochodzą z obszarów wysokiego ryzyka lub regionów dotkniętych np. wojną.

Zaproponowane rozwiązania mają co do zasady wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Skontaktuj się z nami