• 1000

13 lutego 2024 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (RCL) opublikowano projekt z dnia 2 lutego 2024 r. ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw wraz projektami aktów wykonawczych, uzasadnieniem projektu oraz oceną skutków regulacji implementującej do polskiego porządku prawnego tzw. dyrektywę DAC7.

Dyrektywa DAC7

Dyrektywa Rady (UE) 2021/514 z dnia 22 marca 2021 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (Dz. Urz. UE L 104 z 25.03.2021, str. 1) – tzw. dyrektywa DAC7 nakłada nowe obowiązki sprawozdawcze na operatorów platform cyfrowych, którzy oferują za pośrednictwem tych platform towary i usługi. Nowe obowiązki powinny były zostać implementowane do końca 2022 r. i obowiązywać  od 1 stycznia 2023 r.

Nowy projekt

8 lutego 2023 r. na stronie RCL opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, który miał implementować do polskiego porządku prawnego przepisy przedmiotowej dyrektywy. Tak się jednak nie stało. Po ponad roku, na stronie RCL opublikowano nowy projekt ustawy.

Projektowane przepisy nakładają szereg nowych obowiązków na operatorów platform, tj. podmioty, które zawierają umowy ze sprzedawcami w celu udostępnienia im platformy lub jej części. Zgodnie z opublikowanym projektem, operatorzy platform będą zobowiązani w szczególności (choć nie wyłącznie) do:

 • przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o sprzedawcach;
 • przestrzegania określonych procedur należytej staranności (procedury te dotyczą m.in. ustalenia statusu sprzedawców, ich rezydencji oraz wiarygodności uzyskanych informacji).

Raportowaniu podlegać mają informacje dotyczące:

 • udostępniania nieruchomości, udziału w nieruchomościach lub ich części, w tym pomieszczeń przynależnych,
 • usług świadczonych osobiście obejmujących pracę w zadaniowym lub czasowym systemie czasu pracy przez osobę fizyczną działającą na rzecz lub w imieniu podmiotu wykonywaną za pośrednictwem platformy na żądanie użytkownika online lub fizycznie offline po umożliwieniu jej wykonania za pośrednictwem platformy,
 • sprzedaży towarów,
 • udostępnienia środka transportu.

Obejmować one mają m.in. dane indywidualizujące sprzedawców (np. firmę, NIP, numer identyfikacyjny VAT) oraz:

 • identyfikator rachunku finansowego sprzedawcy (jeżeli jest on dostępny dla raportującego operatora platformy),
 • państwo uczestniczące rezydencji sprzedawcy podlegającego raportowaniu, 
 • kwotę łącznego wynagrodzenia wypłaconego lub uznanego w każdym kwartale okresu sprawozdawczego oraz liczbę stosownych czynności, z tytułu których wynagrodzenie to zostało wypłacone lub uznane, 
 • składki, prowizje lub podatki zatrzymane lub pobrane przez raportującego operatora platformy w każdym kwartale okresu sprawozdawczego.

Co istotne, w przypadku m.in. niedopełnienia obowiązku:

 • przekazania Szefowi KAS informacji o sprzedawcach (chyba, że operator dokonałby stosownych wezwań oraz zastosowania środków wobec sprzedawcy), 
 • stosowania zasad i procedur należytej staranności, w tym gromadzenia dokumentacji, 
 • usunięcia w terminie nieprawidłowości wskazanych w wyniku kontroli,

- operator platformy będzie podlegał karze pieniężnej, która może wynieść nawet 1 mln zł.

Z kolei osoby działające w imieniu lub interesie raportującego operatora platformy, które nie dopełnią obowiązku:

 • stosowania zasad i procedur należytej staranności, w tym gromadzenia wymaganej dokumentacji oraz przekazania Szefowi KAS informacji o sprzedawcach,
 • jednorazowej rejestracji w wybranym państwie członkowskim,
 • usunięcia w terminie nieprawidłowości wskazanych w wyniku kontroli,

- podlegać będą karze grzywny do 180 stawek dziennych, zatem maksymalna grzywna może wynieść ponad 10 mln zł.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2024 r., przy czym część nowych przepisów znajdzie zastosowanie do podmiotów, które w dowolnym momencie w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. spełniały warunki uznania ich za raportującego operatora platformy.

Projekt dostępny jest pod adresem - Projekt (rcl.gov.pl)

Wyślij zapytanie ofertowe

Jak możemy pomoć?

Zobacz także