• 1000

Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

W interpretacji ogólnej z 13 lutego 2024 r. Minister Finansów stwierdził, że do kosztów kwalifikowanych ulgi badawczo-rozwojowej należą poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu. Co istotne, Minister zaliczył do takich kosztów również należności z tytułu usprawiedliwionej nieobecności pracownika, do których poniesienia pracodawca jest zobowiązany na podstawie odrębnych przepisów, m.in. te dotyczące urlopu oraz choroby.

21 lutego 2024 r. Sąd Najwyższy orzekając w składzie trzech sędziów podjął uchwałę o sygn. akt III UZP 8/23, wedle której wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadający 99 proc. udziałów nie podlega ubezpieczeniom społecznym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

W wyroku z dnia 16 lutego 2024 r., sygn. II FSK 708/21, NSA stwierdził, że spółka ma prawo do obniżenia stawki amortyzacyjnej za lata ubiegłe z uwzględnieniem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych, do dowolnej wysokości (nawet bliskiej zeru), dla wybranych lub wszystkich środków trwałych, dla których przyjęto metodę amortyzacji liniowej. Spółka może zmienić stawki od pierwszego miesiąca danego roku podatkowego na podstawie decyzji, która może zostać podjęta w trakcie trwania roku podatkowego.

19 lutego 2024 r. w ramach projektu OECD/G20 w sprawie erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków (Inclusive Framework on BEPS) opublikowano raport dotyczący kwoty B w ramach Filaru Pierwszego, w którym zaproponowano uproszczone i usprawnione podejście do stosowania zasady ceny rynkowej wobec podstawowej działalności marketingowej i dystrybucyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb krajów o niskiej zdolności produkcyjnej. Raport przedstawia dwie opcje wdrożenia uproszczonego podejścia od stycznia 2025 r. i opisuje okoliczności, w których dystrybutor objęty jest zakresem kwoty B, w tym co się dzieje w przypadku, gdy prowadzi on również inną działalność niezwiązaną z dystrybucją, np. działalność produkcyjną. Raport określa także czynności, które mogą wyłączyć dystrybutora z zakresu uproszczonego usprawnionego podejścia, takie jak prowadzenie dystrybucji towarów czy towarów cyfrowych.

W wyroku z 22 lutego 2024 r. w sprawie C-674/22 (Gemeente Dinkelland) TSUE orzekł, że prawo UE nie zobowiązuje do zapłaty odsetek na rzecz podatnika od dnia zapłaty przez niego kwoty podatku VAT, która następnie zostaje zwrócona przez organ podatkowy, jeżeli zwrot ten wynika w części ze stwierdzenia, że podatnik, w następstwie popełnionych błędów księgowych, nie skorzystał w pełni z prawa do odliczenia VAT naliczonego za dane lata, a częściowo ze zmiany z mocą wsteczną zasad obliczania podlegającego odliczeniu VAT z tytułu kosztów ogólnych tego podatnika, jeżeli zasady te są ustalane na jego własną odpowiedzialność.

20 lutego 2024 r. Rada Unii Europejskiej postanowiła wykreślić Bahamy, Belize, Seszele oraz Turks i Caicos z unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych. W związku z tymi zmianami w wykazie nadal pozostaje 12 jurysdykcji niechętnych współpracy. Są to:

 • Samoa Amerykańskie
 • Anguilla
 • Antigua i Barbuda
 • Fidżi
 • Guam
 • Palau
 • Panama
 • Rosja
 • Samoa
 • Trynidad i Tobago
 • Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych
 • Vanuatu.

Na posiedzeniu sejmowej podkomisji Wiceminister Zdrowia poinformował, że prowadzone są analizy dotyczące zmian w naliczaniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Rozważane są dwa warianty. Pierwszy zakłada wprowadzenie zryczałtowanej miesięcznej składki i zmianę rozliczenia rocznego tak, aby podstawa rocznego wymiaru składki była tożsama z wybranymi parametrami podatkowymi wskazywanymi przez przedsiębiorców w zeznaniu podatkowym. W drugim rozwiązaniu przedsiębiorca miałby decydować, czy chce opłacać składkę w formie zryczałtowanej włożoną w progresywne przedziały, gdzie o podleganiu pod dany przedział decydowałby uzyskiwany przychód podatkowy, czy w oparciu o tzw. czysty dochód podatkowy.

20 lutego 2024 r. NSA wydał wyrok (sygn. III FSK 4252/21) w sprawie spółki, która wystąpiła o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości. Spółka motywowała swój wniosek tym, że na terenie swojego zakładu posiada budowle całkowicie zamortyzowane. W okresie będącym przedmiotem sporu ustalała jako podstawę opodatkowania tych budowli ich wartość początkową niepomniejszoną o odpisy amortyzacyjne, równocześnie przedstawiając wykaz budowli w pełni zamortyzowanych. NSA orzekł, że w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych podstawę opodatkowania w podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, stanowi ich wartość stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego – niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne.

Zgodnie z informacjami podanymi przez Szefa KAS, dotychczas podatnicy złożyli już za pośrednictwem usługi Twój e-PIT ponad 1 mln deklaracji. Najczęściej były to deklaracje PIT-37 (919 tys.). Wyraźnie rzadziej składano w ten sposób m.in. deklaracje PIT-28 (38,5 tys.), PIT-38 (18 tys.) i PIT-36 (21 tys.).

Co istotne, w tym roku przedsiębiorcy po raz pierwszy otrzymali od skarbówki wstępnie wypełnione zeznania roczne w e-Urzędzie Skarbowym. Wielu z nich skarży się jednak na to, że w zeznaniu są tylko podstawowe dane, a większość z nich trzeba uzupełnić samemu. Uzupełnione są informacje od płatników dla przedsiębiorców, którzy w 2023 r. zarabiali również na inne sposoby, np. na etacie, zleceniu czy umowie o dzieło oraz kwoty zaliczek (ryczałtu) za poszczególne miesiące (kwartały). Resztę danych przedsiębiorca wpisać musi sam. Warto pamiętać też, że nawet kiedy zeznanie jest gotowe, nie należy wysyłać go, jeśli chce się skorzystać z jakichś ulg. W zestawieniu od fiskusa jest tylko ulga na dzieci przepisana z poprzedniego zeznania. Inne preferencje przedsiębiorca musi uzupełnić sam.

Skontaktuj się z nami