• 1000

Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

29 listopada 2023 r. opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z projektem księgi będzie należało uzupełnić dodatkowo m.in. o:

 • numer identyfikacji podatkowej
 • wskazanie nazwiska i pierwszego imienia lub nazwy kontrahenta
 • numer identyfikujący fakturę w KSeF
 • znaczniki identyfikujące konta rachunkowe
 • dane potwierdzające nabycie, wytworzenie lub wykreślenie z ewidencji środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej:
  • wysokość, rodzaj i typ różnicy pomiędzy wynikiem bilansowym i podatkowym
  • wysokość i rodzaj dochodu podlegającego opodatkowaniu w odniesieniu do podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek.

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Ponadto Ministerstwo poinformowało o rozpoczęciu konsultacji nowych wzorów struktury logicznej JPK_KR:

 • dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz
 • dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe.

Potrwają one do 29 grudnia 2023 r., a każdy zainteresowany może przesłać swoją opinię na adres: Konsultacje_JPK_KR@mf.gov.pl.

1 grudnia 2023 r. na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji (RCL) opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych. Celem zmiany rozporządzenia jest przedłużenie wyłączenia obowiązku stosowania mechanizmu pay & refund (MPR) w podatku u źródła względem wypłat należności dokonywanych za pośrednictwem tzw. płatnika technicznego, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy o CIT i art. 41 ust. 4d i ust. 10 ustawy o PIT do końca 2024 r. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2024 r. 

W wyroku z 28 listopada 2023 r. (sygn. II FSK 876/23) NSA wypowiedział się w sprawie spółki, która miała wątpliwości, czy jej działalność polegającą głównie na sprzedaży aparatury specjalistycznej z obszaru chromatografii, spektroskopii, optyki, spektrometrii mas, bioanalizatorów i zaawansowanych analizatorów powierzchni można uznać za działalność B+R.

Analizując sprawę, NSA zwrócił uwagę, że zgodnie z art. 26e ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT za koszty kwalifikowane w ramach ulgi B+R uznaje się wszelkiego rodzaju należności z tytułów wskazanych w art. 12 ustawy (w tym również wynagrodzenia płatne za czas urlopu i choroby pracownika) oraz sfinansowane z tego tytułu składki ubezpieczeniowe w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności B+R pozostaje w ogólnym (tj. faktycznie przepracowanym) czasie pracy pracownika w danym miesiącu. W związku z powyższym, działalność prowadzona przez podatnika, mogła zostać uznana za działalność B+R.

W wyroku z 23 listopada 2023 r., sygn. II FSK 247/22, NSA wypowiedział się w sprawie podatnika, który miał wątpliwości, czy w przypadku nabycia lokalu w budynku, rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej i wprowadzenia lokalu do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wykorzystywania go w działalności gospodarczej będzie on uprawniony do jego amortyzacji z wykorzystaniem stawki indywidualnej na podstawie art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT.

NSA zwrócił uwagę, że art. 22j ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o PIT wymienia wśród wyjątków przy stosowaniu indywidualnej stawki amortyzacyjnej inne budynki niemieszkalne wskazane w rodzaju 109 Klasyfikacji Środków Trwałych, który to rodzaj obejmuje wyłącznie budynki hotelowe. Jeżeli ustawodawca wyraźnie to doprecyzowuje, dodając określony rodzaj KŚT, a rodzaj ten odnosi się tylko i wyłącznie do budynków hotelowych – to nie mieszczą się w tym lokale, które są wykorzystywane do celów hotelowych; są one lokalami niemieszkalnymi, ale nie stanowią budynku hotelowego. A zatem środek trwały (wyodrębniony lokal niemieszkalny w nieruchomości hotelowej), który podatnik zamierza nabyć i potem wprowadzić do ewidencji środków trwałych, będzie się mieścił w rodzaju 121 KŚT. Nie będzie więc miał do niego zastosowania art. 22j ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o PIT tylko pkt 4 tego ustępu.

Opublikowana została nowa opinia Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania (uchwała nr 2/2023 z 18 września 2023 r.). 

Analizowana czynność obejmowała:

a)       podwyższenie kapitału zakładowego ABC

b)      pokrycie przez Spółkę podwyższonego kapitału zakładowego ABC aportem w postaci akcji m.in. Spółki Akcyjnej 1 i Spółki Akcyjnej 2

c)       połączenie przez przejęcie Spółki Akcyjnej 1 przez Spółkę Akcyjną 2, na skutek czego ABC otrzymała nowoutworzone akcje w kapitale zakładowym spółki utworzonej w ramach połączenia

d)      sprzedaż przez ABC akcji Spółki Akcyjnej 2 na rzecz Inwestora

e)       udzielenie pożyczki Spółce przez ABC

f)       skup akcji własnych przez Spółkę.

Rada uznała, że opisany zespół czynności spełnia ustawowe kryteria unikania opodatkowania, ponieważ poprzez zespół czynności Podatnik osiągnął korzyść podatkową w postaci powstania straty i niepowstania zobowiązania podatkowego, a zastosowanie szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania nakierowanej na transakcję wymiany udziałów (tj. przepisu art. 10 ust. 4 ustawy o CIT w brzmieniu nadanym od 1 stycznia 2017 r.) było niemożliwe.

27 listopada 2023 r. na stronach internetowych RCL opublikowano projekty dwóch rozporządzeń stanowiących wykonanie upoważnienia zawartego w art. 106r ustawy o VAT, który uległ zmianie w związku z wprowadzeniem powszechnego fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).

Projekt rozporządzenia w sprawie korzystania z KSeF określa rodzaje uprawnień do korzystania z KSeF, sposoby uwierzytelniania, zakres danych niezbędnych do uzyskania informacji o fakturach oraz sposoby oznaczania faktur. Z kolei projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur przewiduje zmiany techniczne. Nowe przepisy mają co do zasady wejść w życie 1 lipca 2024 r.

27 listopada 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia informacji o cenach transferowych. Zgodnie z jego treścią, termin do złożenia informacji o cenach transferowych (TPR-C i TPR-P) za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021 r., w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 30 listopada 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – został przedłużony do 31 stycznia 2024 r.

Termin ten jest o miesiąc krótszy niż planowano w wersji rozporządzenia skierowanej wcześniej przez Ministra Finansów do konsultacji publicznych.

W Monitorze Polskim opublikowane zostało Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2024 r.

Zawiera ono stawki karty podatkowej obowiązujące w 2024 r., które, co do zasady, zostały podwyższone o około 13 procent, w związku z inflacją. Przykładowo aktualnie stawki karty podatkowej dla usług ślusarskich wynoszą od 467 zł do 1670 zł (zależnie m.in. od liczby osób zamieszkujących daną miejscowość), a w 2024 r. widełki wyniosą od 528 zł do 1890 zł. Odpowiednio proporcjonalnie zwiększone zostaną także stawki dla innych typów działalności.

W nowym obwieszczeniu określono również stawki ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, które także będą wyższe niż obecnie.

Najbliższe webcasty i wydarzenia podatkowe

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie