• 1000

Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

15 listopada 2023 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która zmienia krąg osób w tzw. trzeciej grupie spadkowej. Znowelizowane przepisy zawężają trzecią grupę spadkową do: dziadków, rodzeństwa rodziców spadkodawcy oraz ich zstępnych. Inne zmiany to m.in. uzupełnienie przesłanek, których spełnienie daje możliwość uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku złożonego pod wpływem błędu lub groźby, zniesienie obowiązku notariusza przesyłania do sądu spadku oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, jeżeli zarejestrował akt poświadczenia dziedziczenia oraz dodanie w treści aktu poświadczenia dziedziczenia określenia sposobu przyjęcia spadku.

Opublikowany został wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie cen transferowych COM(2023) 529 (tzw. dyrektywa TP). Wniosek jest częścią pakietu „Działalność gospodarcza w Europie: Ramy opodatkowania dochodu” (BEFIT). Pakiet ten, oprócz wniosku dotyczącego cen transferowych, włączającego do prawa UE kluczowe zasady ustalania cen transferowych, obejmuje także odrębny wniosek ustanawiający wspólny zbiór przepisów dotyczących obliczania podstawy opodatkowania dużych grup przedsiębiorstw w UE.

WSA w Warszawie wyrokiem z 9 listopada 2023 r. (sygn. V SA/Wa 2445/22) uznał, że nałożenie opłaty dodatkowej w wysokości 50% do opłaty od środków spożywczych za opóźnioną o 1 dzień roboczy (a 3 dni kalendarzowe) płatność „podatku cukrowego” jest niezasadne i nieproporcjonalne w stosunku do naruszenia przepisów.

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia zakładający obowiązek wpłaty na mikrorachunek następujących podatków: VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, CIT od dochodów fundacji rodzinnych, ryczałt od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Polski, a także podatek od gier i dopłaty, o których mowa w przepisach o grach hazardowych. Nowe przepisy mają wejść w życie w 2024 r.

Komisja Europejska opublikowała jesienne prognozy gospodarcze. KE przewiduje wzrost realnego PKB na poziomie 0,4% w 2023 r., 2,7% w 2024 r. oraz 3,2% w 2025 r. po wzroście o 5,3% zanotowanym w ubiegłym roku. Ponadto, zdaniem KE inflacja HICP osiągnęła już swój szczyt i wyniesie w tym roku 11,2%, a w latach 2024-2025 6,2% oraz 3,8%. Stopa bezrobocia w bieżącym roku wzrośnie nieznacznie o 0,1 pkt. proc. rok do roku tj. do 3,0%, a niskie bezrobocie utrzyma się również w kolejnych latach, a deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniesie 5,8% PKB. Prognozowane na kolejne lata ożywienie gospodarcze wpłynie na odbudowę dochodów co w połączeniu ze stopniowym wycofywaniem działań osłonowych na rynku energii, umożliwi redukcję deficytu sektora do 4,6% PKB w 2024 r. i 3,9% PKB w 2025 r., pomimo kontynuacji programów społecznych i inwestycyjnych. W 2024 r. konsolidacja fiskalna w ujęciu strukturalnym ma wynieść 1,3% PKB, czyli znacznie powyżej wysiłku rekomendowanego przez Radę Ecofin w lipcu 2023 r. (0,5% PKB). Ponadto, pomimo spadku deficytu dług sektora ma wzrosnąć do 56,2% PKB w 2025 r.

13 listopada 2023 r. NSA podjął uchwałę w składzie 7 sędziów (sygn. II GPS 2/22), zgodnie z którą w postępowaniu sądowoadministracyjnym, zainicjowanym skargą na postanowienie:

a)       stwierdzające uchybienie terminu do wniesienia odwołania

b)      o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

c)       stwierdzające niedopuszczalność odwołania

- nie jest dopuszczalne, na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a., wstrzymanie wykonania decyzji wydanej przez organ pierwszej instancji.

16 listopada 2023 r. Rzecznik Generalny Juliane Kokott przedstawiła opinię w sprawie C-606/22, zgodnie z którą przepisy art. 1 ust. 2 i art. 73 w związku z art. 78 lit. a) dyrektywy VAT stoją na przeszkodzie praktyce krajowych organów podatkowych, zgodnie z którą korekta podatku należnego w deklaracji podatkowej jest uznawana za niedopuszczalną, jeżeli dostawy i usługi były świadczone konsumentom z zastosowaniem zawyżonej stawki VAT i wystawiano wyłącznie paragony fiskalne – to jest bez faktur VAT. Zdaniem Rzecznik, chociaż do transakcji dochodzi po uzgodnieniu stałej kwoty z konsumentem końcowym, nie prowadzi to do bezpodstawnego wzbogacenia podatnika w wyniku następującego po tej transakcji zmniejszenia wartości sprzedaży o zawyżoną kwotę podatku VAT.

Najbliższe webcasty i wydarzenia podatkowe

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie