• 1000

Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

10 maja 2023 r. opublikowany został projekt rozporządzenia w sprawie stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami. Celem projektu jest określenie wysokości opłaty za sztukę jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych. W przypadku kubków na napoje, w tym ich pokrywek i wieczek, opłata wynosić ma 0,20 zł. Z kolei w przypadku pojemników na żywność, w tym pojemników takich jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowanych w celu umieszczania w nich żywności, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos, zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika oraz gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie, opłata wyniesie 0,25 zł (dotyczy to również pojemników na żywność typu fast food lub na inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy oraz paczek i owijek zawierających żywność).

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 9-10 maja 2023 r. postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Zgodnie z komunikatem prasowym z posiedzenia RPP stopy procentowe NBP wynoszą:

  • stopa referencyjna 6,75% w skali rocznej
  • stopa lombardowa 7,25% w skali rocznej
  • stopa depozytowa 6,25% w skali rocznej
  • stopa redyskontowa weksli 6,80% w skali rocznej
  • stopa dyskontowa weksli 6,85% w skali rocznej.

9 maja 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

W nowelizacji zaproponowano m.in. wprowadzenie na stałe e-rozpraw oraz e-doręczeń. Poza tym adwokaci, radcy prawni i rzecznicy patentowi mają mieć obowiązek posiadania konta w portalu informacyjnym sądu. Nowelizacja proponuje również odwieszenie biegu przedawnienia karalności czynów i wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe zawieszonych z powodu pandemii COVID-19.

Projekt ustawy trafił do Sejmu. Nowe przepisy mają wejść w życie co do zasady po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy.

9 maja 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej obowiązek stosowania Krajowego System e-Faktur od 1 lipca 2024 r. Projekt wprowadza jednolity standard e-faktury, w ramach którego proponuje się :

  • uproszczenie procesu dokumentowania transakcji
  • przyspieszenie i zautomatyzowanie wystawiania, przetwarzania oraz archiwizacji dokumentów
  • umożliwienie szybszego procesowania dokumentu
  • umożliwienie podatnikom dysponowania na bieżąco informacjami z faktur dla potrzeb zarządczych – w tym analityki, ale także w innych obszarach prowadzonej przez nich działalności.

Projekt przewiduje także wprowadzenie wyłącznie elektronicznej obsługi wiążących informacji: taryfowej (WIT), o pochodzeniu (WIP), akcyzowej (WIA) oraz stawkowej (WIS) poprzez rozbudowę i dostosowanie funkcjonujących już systemów informatycznych KAS.

5 maja 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja dodaje do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (u.o.k.k.) przepisy dotyczące m.in. zawierania niedozwolonych porozumień i nadużycia pozycji dominującej. Zmiany dotyczą również terminów przedawnień oraz kar nakładanych na związki przedsiębiorców i kar na podstawie art. 108 u.o.k.k. Dodatkowo wprowadzono kary pieniężne za naruszenia proceduralne obliczane proporcjonalnie do światowego całkowitego obrotu przedsiębiorstw oraz okresowe kary pieniężne. Funkcjonować zacznie też program łagodzenia kar. Ponadto w przypadku, gdy będą tego wymagały okoliczności sprawy, Prezes UOKiK będzie mógł zastosować dowolny środek mający na celu ingerencję w strukturę przedsiębiorcy. Ustawa, co do zasady, wejdzie w życie 20 maja 2023 r. 

11 maja 2023 r. Senat przegłosował poprawki o charakterze doprecyzowującym do ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa. Poprawki senackie będą jeszcze głosowane przez Sejm, a potem ustawa trafi do Prezydenta. Celem ustawy jest wprowadzenie przepisów umożliwiających prawne uregulowanie utworzenia przez podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę, przetwarzanie lub dalszą odsprzedaż produktów rolnych, Funduszu Ochrony Rolnictwa, z którego będą wypłacane rekompensaty producentom rolnym sprzedającym swoje produkty rolne w przypadku niewypłacalności tych podmiotów spowodowanych ich upadłością. Wpłat na Fundusz, w wysokości 0,125 proc. wartości netto nabywanych produktów rolnych, będą dokonywać podmioty skupujące produkty rolne. Pierwsze wpłaty będą dokonywane przez podmioty już od drugiego kwartału 2024 r. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2024 r. 

W wyroku z 5 maja 2023 r., sygn. II FSK 2699/20, NSA wypowiedział się w sprawie spółki planującej korzystać z leasingowanego samochodu osobowego na cele własne. Spółka chciała wiedzieć, czy obowiązuje ją ograniczenie kwotowe określone w art. 16 ust. 1 pkt 49a. Zdaniem NSA przepis art. 16 ust. 1 pkt 49a ustawy o CIT wprost odnosi się do samochodów użytkowanych również na podstawie umów najmu. Okoliczność, że w odniesieniu do leasingu w innym przepisie (art. 16 ust. 5c ustawy o CIT) wskazano, że ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 49a, stosuje się do tej części opłaty, która stanowi spłatę wartości samochodu osobowego nie oznacza, że derogowano postanowienia art. 16 ust. 1 pkt 49a ustawy dotyczące umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Jeżeli zatem spółka ponosi opłaty wynikające z umowy leasingu lub umów najmu to w jej przypadku znajdzie zastosowanie ograniczenie, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 49a ustawy o CIT.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie