• 1000

Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

W dzisiejszym odcinku następujące tematy:

29 grudnia 2022 r. Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu konsultacji podatkowych struktury logicznej ewidencji wewnętrznej prowadzonej przez członków grupy VAT – JPK_GV(1). Struktura dotyczy obowiązku przesyłania od 1 lipca 2023 r. przez członków grupy VAT do urzędu skarbowego ewidencji czynności wewnątrz grupy VAT za okresy miesięczne do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. 

23 grudnia 2022 r. w Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z 20 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych. W obwieszczeniu ogłoszono obowiązujące od 1 stycznia 2023 r. rodzaje bazowej stopy procentowej dla pożyczek, w zależności od waluty ich udzielenia oraz wysokości marż, potrzebne do wyznaczenia oprocentowania transakcji pożyczek, kredytów lub emisji obligacji zawieranych między podmiotami powiązanymi, uprawniającego (jako jeden z warunków) do skorzystania z uproszczenia typu safe harbour dla potrzeb cen transferowych.

21 grudnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy przedłużają czasowe wyłączenie sprzedaży paliw silnikowych z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej do 30 czerwca 2023 r. Ustawa odracza też rozpoczęcie stosowania zwolnienia z podatku od nieruchomości kolejowych terminali towarowych do 1 stycznia 2024 r.

W wyroku z 22 grudnia 2022 r. (C-553/21) TSUE uznał, że zasadę skuteczności i zasadę proporcjonalności, jako ogólne zasady prawa Unii, należy interpretować w ten sposób, że w ramach wdrażania przepisu takiego jak art. 5 tiret czwarte dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej, który pozwala państwom członkowskim na stosowanie, pod pewnymi warunkami, stawek opodatkowania zróżnicowanych w zależności od wykorzystania wskazanych w tej dyrektywie produktów energetycznych i energii elektrycznej w celach handlowych względnie niehandlowych, zasady te stoją na przeszkodzie przepisom krajowym, zgodnie z którymi właściwe organy państwa członkowskiego są zobowiązane do automatycznego i bezwarunkowego odrzucenia wniosku o zwolnienie z podatku wyłącznie z tego powodu, że wnioskodawca nie dochował przewidzianego przez to prawo terminu do złożenia takiego wniosku.

Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy o wartości 1,1 mld euro, którego celem jest wsparcie przedsiębiorstw energochłonnych odczuwających szczególne trudności. Pomoc będzie miała formę dotacji bezpośrednich. Do jej uzyskania uprawnione będą małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa energochłonne, które prowadzą swoją działalność w sektorach sklasyfikowanych jako szczególnie narażone na skutki kryzysu w określonych podsektorach. Z zakresu środka wyłączone są instytucje kredytowe i finansowe. Całkowita pomoc przypadająca na beneficjenta może wynieść do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych i nie może przekroczyć 4 mln euro. Zwiększoną pomoc mogą otrzymać przedsiębiorstwa energochłonne prowadzące działalność w szczególnie dotkniętych sektorach i ponoszące straty z działalności operacyjnej. Pomoc przyznawana będzie do 31 grudnia 2023 r.

20 grudnia 2022 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów podpisał trzy kolejne umowy w ramach Programu Współdziałania.  Na dzień dzisiejszy sześć tego typu umów zostało zawartych przez szefa KAS z biznesem. Program Współdziałania stanowi nową formę ścisłej i stałej współpracy pomiędzy podatnikiem oraz Szefem KAS. Jej celem jest zapewnienie przestrzegania przez podatnika prawa podatkowego przy aktywnym wsparciu Szefa KAS. Współpraca ma zapewnić prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych w bieżąco składanych deklaracjach, z jednoczesnym ograniczaniem kontroli u podatników. Program skierowany jest do podmiotów gospodarczych osiągających przychody powyżej 50 mln euro.

30 grudnia 2022 r. Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia dotyczące oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które obliczają i pobierają płatnicy tego podatku. Objaśnienia zawierają ogólne wyjaśnienia na temat podmiotów pełniących funkcję płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, rodzajów oświadczeń i wniosków, zasad ich składania oraz skutków jakie wywołują. Objaśnienia uwzględniają stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2023 r., w tym przepisy art. 31a, 31b i 31c ustawy PIT , które zostały wprowadzone tzw. ustawą „Niskie Podatki” oraz mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od 2023 r.

30 grudnia 2022 r. Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia dotyczące ulgi w PIT dla osób do 26. roku życia. Zgodnie z objaśnieniami, prawo do ulgi przysługuje podatnikowi włącznie z dniem 26. urodzin. Jeśli dzień ten przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy nie następuje „przesunięcie” daty urodzin. Katalog przychodów objętych ulgą ma charakter zamknięty i ogranicza się do przychodów z pracy na etacie, osobiście wykonywanej działalności na podstawie umowy zlecenia, odbywania praktyki absolwenckiej, odbywania stażu uczniowskiego i zasiłku macierzyńskiego. Zastosowanie ulgi dla młodych wpływa na wysokość kosztów uzyskania przychodów z pracy „na etacie” oraz kosztów uzyskania przychodów z osobiście wykonywanej działalności na podstawie umowy zlecenia. Ulga dla młodych nie zmienia natomiast ogólnych zasad dotyczących stosowania kosztów uzyskania przychodów przez pracowników oraz zleceniobiorców.

W wyroku z 15 grudnia 2022 r., sygn. II FSK 1254/20, NSA wypowiedział się w sprawie spółki, która uzyskała decyzję o wsparciu. Decyzja określa objęty nią zakres działalności gospodarczej spółki sklasyfikowany według PKWiU, a także nieruchomości, na których ma zostać zrealizowana nowa inwestycja. Spółka prowadzi już działalność gospodarczą w zakresie sklasyfikowanym w tych samych pozycjach PKWiU w całości na terenie, który wskazany został w decyzji. Spółka miała wątpliwości dotyczące zakresu zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT. Zdaniem NSA zwolnieniem tym jest objęty całkowity dochód uzyskany z działalności gospodarczej, określonej w decyzji, prowadzonej na terenie wskazanym w decyzji (z zastrzeżeniem dostępności odpowiedniego limitu zwolnienia). Brak jest podstaw do uznania, aby w sytuacji przedstawionej przez spółkę zwolnieniu podlegał tylko dochód związany z realizacją danego projektu inwestycyjnego.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie