• 1000

Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

W dzisiejszym odcinku następujące tematy:

W wyroku z 18 stycznia 2023 r. WSA w Lublinie (sygn. akt I SA/Lu 589/22) oddalił skargę złożoną w sprawie odmowy wydania opinii o stosowaniu preferencji (na potrzeby podatku u źródła). Z uzasadnienia wynika, że mimo iż zgodnie z art. 21 ust 8 Ustawy o CIT ustępy 3-7 stosuje się odpowiednio do podmiotów z załącznika nr 5 do tej ustawy, w którym to podmioty z Zjednoczonego Królestwa są wymienione, to jednak w tym przypadku stosowanie odpowiednio będzie rozumiane jako niestosowanie. Sąd uznał za oczywiste, iż Zjednoczone Królestwo wystąpiło z UE, co skutkowało utraceniem członkostwa w Unii oraz EOG, a sam załącznik nie może mieć decydującego znaczenia. W konsekwencji Sąd oddalił skargę podatnika.

17 stycznia 2023 r. opublikowano opinię zabezpieczającą z 13 grudnia 2022 r. (sygn. DKP3.8082.10.2022) w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego spółki niemieckiej, a następnie przeniesienia przez wspólnika wszystkich udziałów w kapitale zakładowym spółki polskiej na rzecz spółki niemieckiej w formie wkładu niepieniężnego (aportu) w zamian za nowoutworzone udziały spółki niemieckiej oraz ewentualne wypłaty dywidend przez spółkę polską na rzecz swojego jedynego wspólnika  – spółki niemieckiej. W ocenie Szefa KAS, pomimo możliwości osiągnięcia przez Wnioskodawcę i Zainteresowanych korzyści podatkowych można przyjąć, że w danych okolicznościach ich osiągnięcie nie było głównym lub jednym z głównych celów, ani nie pozostają one w sprzeczności z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, a sposób działania nie był sztuczny. W konsekwencji do przedstawionych przez Wnioskodawcę czynności nie znajdzie zastosowania art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej.

3 stycznia 2023 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu rządowego udzielającego wsparcia finansowego przedsiębiorstwom o odpowiednio wysokim udziale kosztów energii i gazu w wartości produkcji, które działają w branżach wymienionych w programie. Pomoc przyznawana będzie na wniosek firmy. Szacuje się, że wsparcie uzyska ok. 1000 przedsiębiorstw, wśród których większość stanowić będą duże firmy. Na program rząd przeznaczy ponad 5 mld zł. 13 stycznia 2023 r. na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii zostały opublikowane szczegóły programu, w tym lista kodów PKD i PRODCOM kwalifikujących do udziału w Programie. Nabór wniosków zostanie uruchomiony w styczniu, a informacja o rozpoczęciu naboru będzie ogłoszona w BIP NFOŚiGW  oraz w BIP Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

14 stycznia 2023 r. premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w najbliższym czasie rząd zajmie się przepisami dotyczącymi opodatkowania dodatkowych mieszkań. Nowe przepisy mają objąć głównie fundusze kupujące „hurtowo” nieruchomości oraz osoby posiadające większą liczbę mieszkań. Według zapowiedzi opodatkowanie nastąpi przy zakupie szóstego i kolejnego mieszkania. Sam mechanizm opodatkowania byłby powiązany z podatkiem od czynności cywilnoprawnych, który wynosiłby dla tych podmiotów 6 proc.

W wyroku z 17 stycznia 2023 r. (sygn. II FSK 1343/20) NSA wypowiedział się na temat planowanego połączenia spółek przez przejęcie spółki osobowej, w której spółka przejmująca jest wspólnikiem. Zdaniem NSA połączenie spółki kapitałowej ze spółką osobową poprzez jej przejęcie musi być rozpatrywane w kategoriach objęcia udziałów przez wspólników spółki osobowej w zamian za wkład niepieniężny wniesiony do spółki kapitałowej. W tym zakresie będą miały zastosowanie przepisy art. 12 ust. 4 pkt 4 i pkt 11 ustawy o CIT. Organ interpretacyjny będzie musiał przeanalizować, który z tych przepisów należy zastosować do stanu faktycznego opisanego we wniosku. Natomiast, nie będzie miał tutaj zastosowania przepis art. 12 ust. 1 ustawy o CIT dotyczący konsekwencji opodatkowania przychodu czy ustalania przychodu podatkowego na zasadach ogólnych.

W wyroku z 17 stycznia 2023 r. (sygn. II FSK 1355/20) NSA wypowiedział się na temat przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o. Przekształcenie podyktowane było planowaną sprzedażą praw do kontroli nad przedsiębiorstwem. Potencjalny nabywca był zainteresowany nabyciem wyłącznie udziałów w spółce z o.o., nie chciał nabywać ani przedsiębiorstwa ani „ogółu praw i obowiązków wspólników spółki jawnej” w rozumieniu art. 10 KSH. NSA podkreślił, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT wydatki na nabycie udziałów są kosztem uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia tych udziałów. Koszty te wyznacza wartość środków poniesionych dla uzyskania majątku spółki jawnej, który w dacie ustania bytu prawnego tej spółki, a więc w dacie powstania spółki z o.o., równy był początkowej wartości majątku spółki z o.o. Kosztem uzyskania przychodu powinna więc być wartość bilansowa spółki jawnej z dnia ustania jej bytu prawnego, będąca jednocześnie wartością bilansową spółki z o.o. z dnia rozpoczęcia tego bytu.

Od początku 2023 r. każdy płatnik składek musi posiadać profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Jeśli płatnik nie założył samodzielnie konta i nie upoważnił nikogo do dostępu do profilu, to ZUS do 31 stycznia 2023 r. utworzy takiemu użytkownikowi profil techniczny, który powinien zostać później aktywowany przez płatnika. Jeśli ZUS ma w swojej bazie e-mail lub telefon płatnika, to po założeniu profilu technicznego płatnik otrzyma powiadomienie e-mail lub SMS. Zalogowanie się na koncie płatnika na PUE ZUS będzie możliwe, jeśli płatnik posiada dane do logowania (login PUE i jednorazowe hasło). Obecnie dane te można uzyskać w trakcie wizyty w placówce ZUS albo podczas e-wizyty. Osoba, która stanie się płatnikiem składek po 1 stycznia 2023 r., powinna samodzielnie zarejestrować swoje konto na PUE ZUS lub kogoś do niego upoważnić, w przeciwnym wypadku, jej również ZUS założy profil zgodnie z przepisami. 

Rzecznik Praw Obywatelskich interweniował w Ministerstwie Finansów w sprawie skarg przedsiębiorców na niekorzystne zasady rozliczania składki zdrowotnej  wynikające z przepisów Polskiego Ładu. W odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia poinformowało o propozycjach uproszczenia ustalenia miesięcznej składki zdrowotnej. MZ zaproponowało m.in. nowy sposób uproszczenia ustalenia miesięcznej składki zdrowotnej, tj. wprowadzenie od 1 stycznia 2024 r. instytucji składki stałej, obliczonej od 1/12 podstawy rocznej wykazanej w ostatnim złożonym dokumencie rozliczeniowym, obejmującym rozliczenie składki rocznej. MZ analizuje również inne możliwości mogące przyczynić się do uproszczenia obliczania podstawy wymiaru składki zdrowotnej oraz przybliżenia jej do podstawy opodatkowania w podatku PIT.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie