Jest 22 sierpnia 2022 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Kolejna podwyżka diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju

Zgodnie z § 1 opublikowanego 3 sierpnia na stronach RCL projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej od 1 stycznia 2023 r. dieta  z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju ma wynosić 45 zł za dobę podróży. Ma to być kolejna podwyżka w krótkim czasie. 28 lipca po ponad 8 latach podniesiono jej wysokość z 30 do 38 zł. Wysokość diety ma istotne znaczenie dla wysokości zobowiązań podatkowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, jak i osób niebędących pracownikami.

Projekt ustawy o ratyfikacji nowej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Gruzją w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania

5 sierpnia do I czytania do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych trafił rządowy projekt ustawy o ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Gruzją w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz zapobiegania uchylaniu się i unikaniu opodatkowania, podpisanej w Tbilisi dnia 7 lipca 2021 r.

W nowej umowie dodano m.in.: klauzulę nieruchomościową, pełną klauzulę wymiany informacji oraz ogólną klauzulę umowną przeciwko unikaniu opodatkowania (PPT).

Nowa umowa wejdzie w życie pierwszego dnia trzeciego miesiąca następującego po dacie otrzymania późniejszej z not potwierdzającej, że zostały spełnione wszystkie procedury wymagane do jej wejścia w życie i będzie miała zastosowanie od daty wejścia w życie bez względu na okres opodatkowania, którego dotyczy dana sprawa. 

Zmiana rozporządzenia w sprawie urzędów celno-skarbowych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym.

Rozporządzenie usunęło z wykazu urzędów celno-skarbowych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym, Oddział Celny w Puławach.

Nowe przepisy weszły w życie 18 sierpnia br.

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na opłacenie polisy OC księgowych oraz członków władz spółki

W wyroku z dnia 12 sierpnia br. (sygn. akt I SA/PO 85/22) WSA w Poznaniu wypowiedział się na temat kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na opłacenie polisy OC księgowych oraz członków władz spółki. Zdaniem sądu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT nie można uznać kosztów ponoszonych za inne podmioty i generalnie odnoszące się do ich aktywności nawet w zakresie ich funkcji pełnionych w spółce - za koszty uzyskania przychodów spółki.

Skoro spółka ponosi składki z tytułu umowy ubezpieczenia, które dotyczą innych podmiotów i powinny być przez nie finansowane, to wydatki takie nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.

Obowiązki płatnika z tytułu nagród przekazanych osobom fizycznym w ramach akcji promocyjnej organizowanej na zlecenie podmiotu zewnętrznego

W wyroku z 12 sierpnia br. (sygn. akt I SA/PO 134/22) WSA w Poznaniu wypowiedział się na temat obowiązków płatnika z tytułu nagród przekazanych osobom fizycznym w ramach akcji promocyjnej organizowanej na zlecenie podmiotu zewnętrznego.

Zdaniem sądu, jeżeli agencja reklamowa nabywa nagrody i wydaje je uczestnikom akcji promocyjnych w ramach realizacji umowy zawartej ze zleceniodawcą, to status płatnika podatku można przypisać wyłącznie agencji. Trzeba pamiętać, że w ocenie sądów administracyjnych pojęcie "dokonywanie wypłat", o którym mowa w art. 41 ust. 4 ustawy o PIT powinno się rozumieć w sposób literalny, a mianowicie jako faktyczną realizację wypłaty. Status płatnika podatku nie może służyć podmiotowi, który sponsoruje daną akcję marketingową, lecz spoczywa on wyłącznie na jej formalno-prawnym organizatorze (agencji marketingowej).

Nowe regulacje dotyczące pośrednictwa rachunku płatniczego odroczone

17 sierpnia br. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Przekłada ona moment wejścia w życie nowych przepisów dotyczących pośrednictwa rachunku płatniczego z 1 stycznia 2023 r. na 1 stycznia 2024 r.

Od tego dnia pośrednictwa rachunku płatniczego będą wymagać transakcje dokonywane przez przedsiębiorcę lub na jego rzecz, które przekraczają 8.000 zł (wcześniejszy próg wynosił 15.000 zł) oraz transakcje dokonywane na rzecz przedsiębiorcy przez konsumenta o wartości przekraczającej 20.000 zł.

Udział podmiotów zagranicznych w transakcji a wniosek o interpretację indywidualną

W wyroku z dnia 17 sierpnia 2022 r. (sygn. akt II FSK 726/21) NSA wypowiedział się w sprawie banku, który miał uzyskiwać środki m.in. od podmiotów zagranicznych, nie był jednak w stanie wskazać we wniosku państw, z których pochodzą kontrahenci oraz danych tych kontrahentów.

W ocenie organu podatkowego obowiązek ten wynikał z art. 14b § 3a Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym podatnicy mają obowiązek podawać takie dane w przypadku, gdy w związku ze stanem faktycznym lub zdarzeniem przyszłym opisanym we wniosku o interpretację mogą wystąpić skutki transgraniczne. NSA stwierdził natomiast, że nie można zgodzić się z wykładnią przepisu, która dopuszcza możliwość nałożenia na wnioskodawcę sankcji w następstwie uchybienia wezwaniu niemożliwemu do zrealizowania. Innymi słowy nie można wzywać wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku o dane, których z obiektywnie uzasadnionych przyczyn nie posiada. W ocenie NSA w takiej sytuacji organ powinien był wydać interpretację indywidualną, a gdyby w rzeczywistości wystąpiły elementy transgraniczne to interpretacja indywidualna by ich nie obejmowała.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Zobacz także