Jest 25 lipca 2022 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Obowiązek oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych umieszczonych w wolnym obszarze celnym

W wyroku z 14 lipca 2022 r. (sygn. akt 2951/18) NSA uznał, że w stanie prawnym z 2008 r. zgodnie z art. 118 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym, wszelkie wyroby akcyzowe, które są umieszczane w składzie wolnocłowym lub w wolnym obszarze celnym i przeznaczone do sprzedaży w jednostkach handlowych tam usytuowanych są zwolnione z obowiązku oznaczania znakami akcyzy, bez względu na to, czy przeznaczone są do konsumpcji na terytorium kraju, czy też poza jego granicami. W konsekwencji, zdaniem sądu, w analizowanej sprawie organ podatkowy nieprawidłowo uznał, że w przypadku, gdy wyroby akcyzowe umieszczone w wolnym obszarze celnym są sprzedawane w usytuowanych tam jednostkach handlowych podróżnym odbywającym podróż krajową i podróżnym przebywającym na terytorium kraju, wówczas powinny być oznaczone znakami akcyzy.

Zmiana kwoty diety z tytułu podróży krajowej

Zgodnie z §1 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej począwszy od 28 lipca 2022 r. wysokość diety przysługującej pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy wynosić będzie 38 zł (dotychczas było to 30 zł) za dobę podróży.

Wysokość diety ma istotne znaczenie dla wysokości zobowiązań podatkowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, jak i osób niebędących pracownikami. 

Wpłaty na kapitał zapasowy spółki zagranicznej a obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych

W interpretacji indywidualnej z 5 lipca 2022 r. (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.208.2022.1.MF) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, jakie konsekwencje na gruncie przepisów o cenach transferowych niesie za sobą wniesienie przez polską spółkę wpłaty na kapitał zapasowy podmiotu zagranicznego. W ocenie organu podatkowego transakcja polegająca na wniesieniu wpłat na kapitał zapasowy, dokonana na gruncie niemieckich przepisów prawa handlowego, nie spełnia definicji transakcji kontrolowanej określonej w art. 11a ust. 1 pkt. 6 ustawy o CIT, w związku z czym, nie podlega pod obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych czy inne obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze w zakresie cen transferowych. 

Wzrost stawek podatku od nieruchomości dla gruntów i budynków od 2023 r.

Jak stanowi art. 20 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, górne granice stawek podatku od nieruchomości dla gruntów i budynków podlegają corocznej waloryzacji w oparciu o dane publikowane przez Prezesa GUS. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 15 lipca 2022 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. wyniósł 111,8 – co oznacza wzrost cen w stosunku do I półrocza 2021 r. o 11,8 %. O tyle wzrosną również maksymalne stawki podatku od nieruchomości. W konsekwencji, maksymalna stawka dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wyniesie więc 1,16 zł od 1 m2 powierzchni (w 2022 było to 1,03 zł). Z  kolei stawka dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wyniesie 28,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2022 było to 25,74 zł).

Konsultacje podatkowe wzorów formularzy CIT-8ST i CIT/A oraz PIT-37 i PIT/O

20 lipca 2022 r. Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu konsultacji podatkowych wzorów formularzy informacji o zakładach (oddziałach) podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – CIT-8ST, informacji o zakładach (oddziałach) – CIT/A, zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty – PIT-37 oraz informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku – PIT/O. Mają one zostać dostosowane do zmian wprowadzonych w ramach tzw. Polskiego Ładu oraz Polskiego Ładu 2.0. Przykładowo, w formularzu PIT-37 uwzględniono ulgę na powrót, ulgę dla rodzin 4+ czy też ulgę dla pracujących seniorów.

Uwagi można zgłaszać drogą mailową, do 27 lipca 2022 r. w przypadku formularzy PIT oraz do 28 lipca 2022 r.  .w przypadku formularzy CIT.

Koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej na podstawie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie wykupu weksla

W wyroku z dnia 19 lipca 2022 r. (sygn. II FSK 1386/21) NSA wypowiedział się w sprawie podatnika, który był stroną umowy o przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie wykupu weksla o wartości 250.000 zł. Na mocy tej umowy, na rzecz podatnika została w celu zabezpieczenia przeniesiona nieruchomość. W wyznaczonym terminie weksel nie został jednak wykupiony przez wystawcę. Tym samym, podatnik nabył prawo zaspokojenia swojego roszczenia z zabezpieczenia, czyli przewłaszczonej nieruchomości. W związku z powyższym podatnik wystąpił z wnioskiem o interpretacje indywidualną, aby potwierdzić, że suma wekslowa oraz koszt spłaty zobowiązania rzeczowego obciążającego sprzedawaną nieruchomość stanowią koszty niezbędne do poniesienia w celu sprzedaży nieruchomości.

Dyrektor KIS uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Niemniej zarówno WSA w Gliwicach jak i NSA nie zgodziły się z organem podatkowym i uchyliły zaskarżoną interpretację indywidualną.

W ocenie NSA koszty te stanowią rzeczywiste uszczuplenie majątku podatnika i nie ma znaczenia, że wydatek ten zostanie poniesiony dopiero po zbyciu nieruchomości, skoro do jego poniesienia został on zobowiązany umową. Bez tego kosztu podatnik nie mógł bowiem nabyć przedmiotowej nieruchomości.

Definicja działalności gospodarczej z ustawy o PIT jest zgodna z Konstytucją

19 lipca 2022 r. Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się na temat definicji działalności gospodarczej w sprawach podatkowych (sygn. SK 20/19).

Skarżący zarzucił, że definicja pojęcia „działalność gospodarcza” („pozarolnicza działalność gospodarcza”) jest niejasna i nieprecyzyjna w stopniu naruszającym zasadę szczególnej określoności przepisów prawa daninowego, wynikającą z art. 84 i art. 217 Konstytucji.

W ocenie Trybunału przedmiotowe definicje są jednak jasne i wszechstronnie zinterpretowane w orzeczeniach sądów, a o prowadzeniu działalności gospodarczej przesądzają więc obiektywne i zewnętrzne jej przejawy, a nie przekonanie podatnika. Podatnik nie może zatem w sposób dowolny, w zależności od stanu swojej świadomości lub przewidywanych korzyści podatkowych sam kwalifikować wykonywanej przez siebie aktywności. W konsekwencji Trybunał uznał, że przepisy ustawy o PIT dotyczące definicji działalności gospodarczej są zgodne z Konstytucją. 

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Zobacz także