Jest 18 lipca 2022 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy VAT w ramach pakietu SLIM VAT 3

W dniu 11 lipca 2022 r. na stronach KPRM opublikowano założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw w ramach tzw. pakietu SLIM VAT 3. Zgodnie z zaproponowanymi zmianami wzrośnie m.in. z 1,2 mln euro do 2 mln euro brutto limit obrotów małego podatnika w VAT, a sankcje w tym podatku będą zgodne z przepisami unijnymi. Z rachunku VAT będzie można uregulować więcej podatków i opłat m.in. podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek od sprzedaży detalicznej, opłatę od środków spożywczych (tzw. podatek cukrowy), zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji (tzw. podatek od produkcji okrętowej), opłatę od „małpek” oraz podatek tonażowy. Zrezygnowano również z formalnego wymogu posiadania faktury dot. WNT przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu.

Wyższa kwota diety z tytułu krajowej podróży służbowej

W dniu 13 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami dieta w czasie podróży krajowej, która jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia wynosić będzie 38 zł za dobę podróży. Obecnie dieta wynosi 30 zł i jej wysokość nie była zmieniana od dnia 1 marca 2013 r. Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 28 lipca 2022 r.

Projekt objaśnień podatkowych dotyczących grup VAT na etapie konsultacji podatkowych

W dniu 13 lipca 2022 r. na stronach Ministerstwa Finansów opublikowano komunikat informujący o rozpoczęciu konsultacji podatkowych projektu objaśnień dotyczących grup VAT. Objaśnienia dotyczą regulacji odnoszących się do tworzenia i funkcjonowania nowego rodzaju podatnika jakim będą grupy VAT. Celem objaśnień jest przedstawienie praktycznego rozumienia przepisów ustawy o VAT w zakresie w jakim umożliwią wspólne rozliczenie w VAT przez kilka podmiotów w ramach tzw. grup VAT.  Grupy VAT są jednym z elementów zmian podatkowych, których głównym celem jest pobudzenie oraz wzmocnienie inwestycji i rozwoju. Najważniejszą cechą tego rozwiązania jest przede wszystkim wyłączenie z opodatkowania VAT transakcji między członkami grupy VAT. 

Prekonsultacje założeń kierowanych do posiadaczy platform cyfrowych

Ministerstwo Finansów ogłosiło rozpoczęcie prekonsultacji założeń kierowanych do posiadaczy platform cyfrowych. Zakres prekonsultacji dotyczy wdrożenia wspólnych unijnych ram sprawozdawczości, koniecznych do zgłaszania dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem platform cyfrowych poruszonych w Dyrektywie DAC7 (Dyrektywa Rady UE 2021/514 z dnia 22 marca 2021 r.). W założeniach przedstawiono m.in. wprowadzenie sankcji. W przypadku braku wykonania obowiązku sprawozdawczego na wezwanie organu, operator platformy będzie podlegał karze pieniężnej lub wykreśleniu z rejestru jako podatnik VAT. Kara pieniężna może wynieść od 100 000 zł do nawet 5 000 000 zł.

Zmiany w zakresie zabezpieczeń akcyzowych

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Finansów z 7 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych, przepisy rozporządzenia zostaną dostosowane do zmian wprowadzanych ustawą z 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, które są powiązane z koniecznością wdrożenia unijnych przepisów. Zgodnie z projektem, w przypadku podatnika, który nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe niewymienione w załączniku nr 2 do ustawy, które są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa (na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej), generalne zabezpieczenie akcyzowe, do złożenia którego zobowiązany jest podatnik, ustalane będzie jako równowartość kwoty wskazanej przez podmiot we wniosku o złożenie zabezpieczenia generalnego. Rozporządzenie wejdzie w życie 16 stycznia 2023 r.

Podatek od spadków i darowizn też się przedawnia

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 22 czerwca 2022 roku (sygn. akt III FSK 5058/21) stwierdził, że złożenie przez podatniczkę zeznania SDZ-3 nie spowodowało powstania na nowo obowiązku podatkowego, jeżeli obowiązek powstał wcześniej, a tak było w rozstrzyganej sprawie. Obowiązek podatkowy powstał w dacie uprawomocnienia się postanowienia sądu rejonowego o stwierdzeniu nabycia spadku, czyli 14 czerwca 2014 r., dlatego trzyletni termin do doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego rozpoczął bieg 31 grudnia 2014 roku i upłynął 31 grudnia 2017 roku. Gdyby zgodzić się z organami podatkowymi, zdaniem których późniejsze złożenie deklaracji SDZ-3 skutkowało ponownym powstaniem obowiązku podatkowego podatek od spadków i darowizn nigdy by się nie przedawniał, bo jakakolwiek czynność podatnika powodowałaby jego odnowieniem. 

Brak przesłanek do uznania członka zarządu spółki za podatnika podatku VAT

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 12 lipca 2022 roku (sygn. I FSK 1585/18) stwierdził, że w przypadku relacji łączącej zarządzającego ze spółką, w świetle przedstawionych we wniosku postanowień umownych, spełnione są wszystkie elementy wskazujące na to, że działalność zarządzającego w ramach umowy nie jest wykonywaną samodzielnie działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT. Działalność zarządzającego nie powoduje odpowiedzialności kontraktowej usługodawcy (zarządzającego) wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. Wbrew twierdzeniom podatnika – w analizowanej sprawie to nie zarządzający, lecz spółka ponosi odpowiedzialność kontraktową wobec osób trzecich, czyli kontrahentów, zarządzający nie ponosi zatem bezpośrednio związanego z tym ryzyka, charakterystycznego dla samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej. Możliwość poniesienia przez zarządzającego odpowiedzialności ex delicto na zasadach ogólnych, nie zmienia tej oceny, bowiem odpowiedzialność ta nie wynika już z relacji prawnych wiążących zarządzającego ze spółką, ale jest wynikiem jego nagannych zachowań, skutkujących powstaniem niezależnego od relacji ze spółką źródła zobowiązania.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Zobacz także