Stale powiększa się grono konsumentów dóbr luksusowych, czyli przede wszystkim osób bogatych, o zarobkach brutto przekraczających 50 tys. zł miesięcznie. W 2020 roku było ich 77 tys., czyli o 11,6% więcej niż rok wcześniej, a 149 tys. mieszkańców Polski można było zaliczyć do grupy HNWI. Osoby z tej ostatniej grupy dysponują majątkiem netto przekraczającym milion dolarów. Wydatki konsumentów na produkty i usługi luksusowe w 2021 roku okazały się wyższe niż przed pandemią za sprawą jednego tylko segmentu – samochodów premium i luksusowych, którego wartość wzrosła o 25,3% r/r.

O 25,3% r/r wzrosła wartość segmentu samochodów premium i luksusowych w 2021 roku.

Główne obserwacje

Odbudowa na rynku dóbr luksusowych

Po załamaniu sprzedaży w 2020 roku, kolejny rok był czasem odbudowy na rynku dóbr luksusowych. W 2021 roku cały rynek dóbr luksusowych w Polsce osiągnął wartość blisko 30 mld zł. To wartość większa niż przed pandemią. Liczba osób przekraczających drugi próg podatkowy lub jego równowartość wzrosła w 2020 roku o 4,6% r/r do 1,76 mln. W pierwszym roku pandemii z jeszcze większą dynamiką powiększyła się grupa osób bogatych, o zarobkach powyżej 50 tys. zł miesięcznie – o 11,6%.

Samochody

Bardzo dobre wyniki sprzedażowe samochodów premium i luksusowych zrekompensowały wciąż gorsze niż przed pandemią wyniki innych segmentów. Ten największy segment, który okazał się najbardziej odporny na skutki pandemii w 2020 roku, w 2021 roku osiągnął 25,3% wzrost wartości do poziomu 20,5 mld złotych. To także jedyny segment, na którym wartość sprzedaży przekroczyła już tę z 2019 roku – o 23,4%. W ubiegłym roku w Polsce zarejestrowano ponad 91 tys. nowych samochodów premium i 267 sztuk aut luksusowych.

Odzież i akcesoria

Rynek luksusowej odzieży i akcesoriów w 2021 roku powiększył się o 418 mln zł, czyli 16,6% r/r, tym samym odrabiając dużą część spadków odnotowanych w pierwszym roku pandemii. Wartość rynku wyniosła 2,9 mld zł, a prognozy wskazują, że odbuduje swoją rekordową wartość z 2019 roku (3,1 mld zł) już w 2023 roku. Akcesoria odpowiadają obecnie za jedną piątą wartości tego segmentu, a ich znaczenie będzie dalej rosło.

Hotele i SPA

Najmniej optymistyczna jest sytuacja na rynku luksusowych usług hotelarskich i SPA. Rynek ten w 2020 roku stracił dwie trzecie swojej wartości, dlatego 13,1% wzrost osiągnięty rok później nie jest imponujący. W 2021 roku segment pozostawał przeszło o połowę mniejszy niż przed wybuchem pandemii, a jego wartość wyniosła 576 mln złotych.

Luksus w dobie zrównoważonego rozwoju

Znaczenie strategii ESG dla branży luksusowej

Znaczenie strategii ESG dla branży luksusowej

Ponad połowa (58%) badanych firm z branży dóbr luksusowych deklaruje, że przykłada dużą lub bardzo dużą wagę do zagadnień ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance), a blisko jedna trzecia twierdzi, że umiarkowaną wagę. Co więcej, zdecydowana większość respondentów stwierdza, że zrównoważony charakter dobra luksusowego może zdecydowanie (36%) lub umiarkowanym w stopniu (48%) poprawić jego poziom prestiżu. 

Źródła presji na ESG
Źródła presji na ESG

Wśród najważniejszych czynników wpływających na uwzględnianie aspektów ESG w działalności firmy, przedstawiciele branży dóbr luksusowych wskazują głównie na oczekiwania ze strony klientów oraz systemowe regulacje formalnoprawne (po 36% wskazań). Oczekiwania ze strony inwestorów mają kluczowe znaczenie dla co dziesiątej firmy. Więcej, bo 18% respondentów odczuwa największą presję w tej kwestii ze strony swoich obecnych i przyszłych pracowników.

Ochrona środowiska
Ochrona środowiska

W kwestiach środowiskowych firmy z branży luksusowej przykładają największą wagę do tzw. śladu węglowego, na które wskazało 65% uczestników badania. Jednak zaledwie 26% firm działających w segmencie luksusowym zamierza osiągnąć zerową emisję netto gazów cieplarnianych do roku 2030 lub wcześniej. 39% firm nie ma określonej daty, a kolejne 26% firm, zadeklarowało, że nie posiada takich planów. 

Odpowiedzialność społeczna
Odpowiedzialność społeczna

Wśród najważniejszych aspektów społecznych uczestnicy badania wskazali działalność charytatywną oraz kwestie związane z dbaniem o pracowników – wzrost satysfakcji i zaangażowania pracowników oraz inkluzywność w zatrudnieniu. 

Ład korporacyjny
Ład korporacyjny

W przypadku ładu korporacyjnego większość organizacji wskazuje na obszar przejrzystości podatkowej oraz na kwestie zapewnienia różnorodności w zarządach i radach nadzorczych.

Pobierz raport

Publikacja jest już 12. edycją raportu dotyczącego rynku dóbr luksusowych w Polsce. Analizie poddano dynamikę i strukturę rynku w Polsce w 2021 roku ze szczególnym uwzględnieniem wpływu pandemii na producentów i konsumentów towarów luksusowych. Raport został wzbogacony o analizę wpływu czynników ESG (ang. Environmental, Social and Governance) na branżę na podstawie przeprowadzonego w tym celu badania ankietowego wśród przedstawicieli firm działających na tym rynku w Polsce. Badanie zostało przeprowadzone przez KPMG w Polsce i firmę badawczą Norstat metodami CAWI i CATI  w styczniu i lutym 2022 roku. Przebadanych zostało 31 przedstawicieli firm odpowiedzialnych za marketing w podmiotach działających na rynku dóbr luksusowych w Polsce. Uczestnikami badania byli przede wszystkim menedżerowie, dyrektorzy, członkowie oraz prezesi zarządów. Ponad połowa firm, które wzięły udział w badaniu osiąga w Polsce przychody przekraczające 100 mln zł rocznie.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Poprzednie edycje raportu

Jak możemy pomóc?

Publikacje, webinaria i subskrypcje