Jest 20 czerwca 2022 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

UE zgadza się na obowiązkową e-fakturę w Polsce od 2024 r.

17 czerwca 2022 r. Rada Unii Europejskiej wydała Decyzję Wykonawczą Rady upoważniającą Rzeczpospolitą Polską do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 218 i 232 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. W decyzji zmieniono termin w jakim obowiązek e-faktur będzie mógł zostać wdrożony. Pierwotnie obowiązek miał zostać wdrożony już w 2. kwartale 2023 r. jednak zgodnie z brzmieniem decyzji nie powinno to nastąpić wcześniej niż 1 stycznia 2024 r.  Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2022 r. podatnicy mogą wystawiać faktury ustrukturyzowane (e-fakturę) z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Wystawianie faktur ustrukturyzowanych w KSeF jest obecnie dobrowolne, dostępne na równi z dotychczasowymi formami fakturowania – w postaci elektronicznej i papierowej.

Zmiany w Polskim Ładzie i przepisy dotyczące automatyzacji działania KAS z podpisem Prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych ustaw (ta druga w dniu 15-ego czerwca została już opublikowana w Dzienniku Ustaw). Tym samym z początkiem lipca wejdą w życie istotne zmiany w prawie podatkowym. Do najważniejszych z nich należą: obniżenie stawki PIT w pierwszym progu skali podatkowej z 17 proc. do 12 proc., wprowadzenie możliwości pomniejszenia podstawy opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne (do określonego limitu) dla osób osiągających przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej, likwidacja ulgi dla klasy średniej, przywrócenie możliwości wspólnego rozliczenia samotnego rodzica z dzieckiem, zastąpienie Portalu Podatkowego systemem e-Urząd Skarbowy, odroczenie wejścia w życie przepisów o tzw. Grupach VAT do 1 stycznia 2024 r., czy przedłużenie terminów na złożenie informacji o cenach transferowych oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Opinia zabezpieczająca dotycząca transakcji z wykorzystaniem alternatywnej spółki inwestycyjnej

9 czerwca 2022 r. została opublikowana Opinia zabezpieczająca z 24 maja 2022 r. (sygn. DKP3.8011.33.2021) w zakresie założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mającej uzyskać status alternatywnej spółki inwestycyjnej, wymiany udziałów i ewentualnej dalszej sprzedaży udziałów/akcji. Opinia dotyczy założenia spółki mającej uzyskać status alternatywnej spółki inwestycyjnej (ASI), wniesienia do niej całości lub części posiadanych przez wnioskodawcę udziałów/akcji w innych spółkach (w ramach tzw. wymiany udziałów) oraz ewentualnej sprzedaży przez ASI całości lub części udziałów/akcji w spółkach operacyjnych na rzecz podmiotu zewnętrznego. W ocenie Szefa KAS choć jednym z głównych celów dokonania powyższych czynności może być korzyść podatkowa, to jednak korzyść taka nie byłaby sprzeczna z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu a działanie opisane przez wnioskodawcę nie byłoby sztuczne.  W konsekwencji do przedstawionej przez wnioskodawcę sytuacji nie znajdzie zastosowania art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej.

Przedłużenie stawki 0% VAT w związku z konfliktem w Ukrainie

14 czerwca 2022 roku opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

W związku z przedłużającą się inwazją Rosji na terytorium Ukrainy planowane jest m.in. przedłużenie do 31 grudnia 2022 r. obowiązywania stawki 0% dla wszelkiego rodzaju świadczeń, które mogą się okazać niezbędne do wsparcia pokrzywdzonych w tym konflikcie, dokonywanych na rzecz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, podmiotów leczniczych w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Czasowe wyłączenie obowiązków związanych z podatkiem u źródła u niektórych podmiotów

14 czerwca 2022 roku opublikowano projekty dwóch rozporządzeń Ministra Finansów zmieniających rozporządzenia: w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekty przewidują zawieszenie obowiązku stosowania mechanizmu pay and refund (a więc pobierania podatku u źródła w pełnej wysokości, bez możliwości zastosowania preferencji podatkowych, a następnie ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku) w stosunku do specyficznej grupy płatników technicznych, czyli tylko w zakresie wypłaty należności z tytułu odsetek od papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych i z tytułu niektórych zysków kapitałowych uzyskanych z takich papierów.  Rozporządzenia mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Przesłanki uznania współmałżonka osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą za podatnika VAT przy sprzedaży ich wspólnego mienia

3 czerwca 2022r. NSA wydał wyrok (sygn. I FSK 876/18) w sprawie podatniczki, która wraz z mężem nabyła działkę i prowadziła działania w zakresie jej uzbrajania. Podatniczka nie zaprzestała tych działań również po śmierci męża, nie zarejestrowała się również w urzędzie skarbowym jako czynny podatnik VAT. Organy podatkowe wszczęły wobec podatniczki postępowanie – ich zdaniem działania podejmowane przez nią i jej męża świadczą o zamiarze wykonywania sprzedaży i osiągania z tego tytułu dochodu w sposób częstotliwy i zorganizowany, co zawiera się w definicji prowadzenia działalności gospodarczej w świetle przepisów ustawy o VAT. Zdaniem NSA podejście organów było nieuprawnione. Organy powinny zbadać, czy podatniczka występowała przy tych czynnościach jako współwłaściciel, który siłą rzeczy akceptuje działalność gospodarczą prowadzoną przez małżonka, czy też można nadać jej udziałowi i zaangażowaniu formę prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, tak aby można było w stosunku do jej osoby wyprowadzić konsekwencje w zakresie określenia zobowiązań podatkowych.

Przesłanki zastosowania zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT (Polska Strefa Inwestycji)

W wyroku z 9 czerwca br. (sygn. II FSK 357/21) NSA wypowiedział się w sprawie spółki, która uzyskała decyzję o wsparciu wydaną w związku z realizacją inwestycji polegającej na rozbudowie mocy produkcyjnych istniejącego zakładu. Spółka miała wątpliwości, czy zwolnieniem o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT jest objęty całkowity dochód uzyskany z działalności gospodarczej, określonej w decyzji, prowadzonej na terenie wskazanym w decyzji. NSA potwierdził, że zwolnieniem w takiej sytuacji objęta będzie całość dochodu z działalności produkcyjnej, a nie tylko dochód z nowej inwestycji. Jeżeli spółka spełniła wszystkie wymagania określone w decyzji o wsparciu i wymogi wynikające z przepisów ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, to jej cały dochód z działalności wskazanej zakresowo w tej decyzji o wsparciu i prowadzonej na terenie w niej wskazanym będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych. 

Podatek minimalny dla grup wielonarodowych w UE

Rada ECOFIN poddała dyskusji projekt dyrektywy ws. globalnego minimalnego poziomu opodatkowania dla grup wielonarodowych w UE. Tekst dyrektywy przedstawiony Radzie do przyjęcia wyszedł naprzeciw polskim postulatom. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Minister Finansów Polsce zależy na wdrożeniu całej reformy międzynarodowego opodatkowania, nie tylko na minimalnym podatku dla międzynarodowych korporacji, ale przede wszystkim na opodatkowaniu cyfrowych gigantów. Należy jednak zaznaczyć, iż tym razem swój sprzeciw w tej sprawie zgłosiły Węgry.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Zobacz także