Ograniczanie postępujących zmian klimatu oraz przeciwdziałanie wynikającym z nich zagrożeń wymaga ogromnych inwestycji w transformację globalnej gospodarki na niskoemisyjną. Sfinansowanie tych inwestycji i osiągnięcie założonych celów klimatycznych wymaga zaangażowania nie tylko rządów państw i sektora samorządowego, ale również zmobilizowania środków prywatnych.

Europa dominuje na światowym rynku zielonych obligacji w zakresie wolumenu wyemitowanych instrumentów tego typu. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest bez wątpienia ambitna polityka klimatyczna UE. Od lat 90. XX wieku Unia Europejska odgrywa wiodącą rolę w rozwoju międzynarodowej polityki przeciwdziałania zmianie klimatu, co ukształtowało obecnie wdrażane i projektowane unijne rozwiązania regulacyjne w tym zakresie. Obecnie, UE ma najambitniejsze na świecie cele klimatyczne oraz jest liderem w zakresie wdrażania i projektowania wiążących regulacji dotyczących finansowania zrównoważonych inwestycji. Zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem, Europa ma być pierwszym na świecie kontynentem neutralnym klimatycznie w horyzoncie do 2050 r. Pierwsza dziesiątka najbardziej zielonych krajów świata składa się wyłącznie z krajów europejskich. Polska była pierwszym krajem na świecie, który w 2016 r. wyemitował zielone obligacje na kwotę 750 mln euro. Od tamtego czasu miały miejsce cztery takie emisje, a z polskich doświadczeń skorzystały inne państwa.

Podejmowane na poziomie globalnym oraz europejskim strategiczne inicjatywy polityczne i działania regulacyjne mają na celu uspójnienie przepływów finansowych z celami środowiskowymi i społecznymi. W inicjatywy te wpisuje się przyjęta przez Radę Ministrów w 2019 r. Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK), która wyróżnia działania w obszarze zrównoważonego finansowania, obejmujące między innymi analizę możliwości rozwoju rynku zielonych obligacji – instrumentu dłużnego, który jest wskazywany jako jedno z narzędzi efektywnie wspierających finansowanie transformacji gospodarki w kierunku niskoemisyjnym. KPMG przygotowało niniejszą publikację w ramach realizacji określonego w SRRK działania nr 87, dotyczącego przeprowadzenia analizy możliwości dalszego rozwoju rynku zielonych obligacji w Polsce. Publikacja została przygotowana na zlecenie Ministerstwa Finansów, które pełni wiodącą rolę we wdrożeniu SRRK. Sam projekt wdrożenia SRRK jest prowadzony we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) i z wykorzystaniem środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Wspierania Reform Strukturalnych.