Zmiany w Programie wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030 dotyczą przede wszystkim obniżenia progów kwalifikujących przedsięwzięcia do wsparcia, dostosowania kryteriów oceny projektów oraz uproszczenia procedury aplikacyjnej. Nowe zasady zostały wprowadzone w celu pobudzenia inwestycji w obliczu niekorzystnej sytuacji gospodarczej związanej z pandemią COVID-19 i mają obowiązywać do końca 2021 roku z możliwością przedłużenia.

26 marca br. Polska Agencja Inwestycji i Handlu opublikowała długo oczekiwane zmiany w Programie wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030.

Dotyczą one przede wszystkim obniżenia progów kwalifikujących przedsięwzięcia do wsparcia, dostosowania kryteriów oceny projektów oraz uproszczenia procedury aplikacyjnej. Bez zmian pozostała forma pomocy – dotacja, finansowana w całości z budżetu państwa.

Nowe zasady zostały wprowadzone w celu pobudzenia inwestycji w obliczu niekorzystnej sytuacji gospodarczej związanej z pandemią COVID-19 i mają obowiązywać do końca 2021 roku z możliwością przedłużenia.

Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie najważniejszych parametrów Programu.

Rodzaj i wysokość wsparcia

Wsparcie w ramach Programu można uzyskać z dwóch tytułów:

  • kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji (grant inwestycyjny);
  • tworzenia nowych miejsc pracy (grant na zatrudnienie).

Komponentem uzupełniającym jest ponadto grant obejmujący koszty szkolenia pracowników.

W przypadku grantu inwestycyjnego poziom wsparcia jest ustalany ze względu na rodzaj inwestycji (Strategiczna, Innowacyjna lub Centrum B+R) oraz wielkość przedsiębiorstwa (duże, rozwijające się lub średnie, małe i mikro). Intensywność wsparcia wynosi od 5 proc. do 25 proc. kwoty kosztów kwalifikowanych inwestycji. Preferencyjnie traktowane są projekty realizowane na obszarach zagrożonych wykluczeniem oraz w województwach Polski Wschodniej.

Dla grantu na zatrudnienie wysokość wsparcia wynosi od 7500 zł do 20 000 zł dla każdego nowoutworzonego miejsca pracy. Pomoc jest jednolita zarówno dla MŚP i dużych przedsiębiorstw oraz zależy od rodzaju inwestycji (Centrum Usług Biznesowych lub Centrum B+R) i jej lokalizacji (preferencyjnie traktowane są obszary zagrożone wykluczeniem oraz województwa Polski Wschodniej).

Wysokość wsparcia w przypadku grantu szkoleniowego pozostała bez zmian i wciąż można otrzymać do 5000 zł lub do 7000 zł (na obszarach zagrożonych wykluczeniem i Polski Wschodniej) na jednego pracownika.
 

Obszary zagrożone wykluczeniem

Podwyższony poziom wsparcia, jak również obniżenie wartości kryteriów ilościowych o połowę, można uzyskać, lokując projekt na obszarach zagrożonych wykluczeniem. Należą do nich:

  • 122 miasta średnie, tracące swoje funkcje gospodarcze oraz gminy przylegające do gmin, w których znajdują się te miasta;
  • powiaty, w których stopa bezrobocia przekracza 160 proc. średniej stopy bezrobocia w kraju.

Korzystniejsze warunki przewidziane zostały dla wybierających jako miejsce realizacji inwestycji jedno z 5 województw Polski Wschodniej (warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie lub podkarpackie).
 

Przedsiębiorca rozwijający się

Nowością jest utworzenie nowej grupy, w ramach klasyfikacji podmiotów, tzw. przedsiębiorstwa rozwijającego się. Pod tym określeniem rozumiane są przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 1000 osób, których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekraczają 250 milionów euro.

Maksymalna intensywność dofinasowania dla przedsiębiorstw rozwijających się jest identyczna jak dla przedsiębiorstw średnich, a kryteria ilościowe są nieznacznie wyższe od obowiązujących dla przedsiębiorstw średnich, jednak niższe niż dla przedsiębiorstw dużych.
 

Kryteria ilościowe

Najważniejszą zmianą w kryteriach ilościowych jest zróżnicowanie progów wsparcia nie tylko ze względu na rodzaj inwestycji, ale również na status (wielkość) przedsiębiorstwa starającego się o wsparcie.

Dotychczasowe progi dla inwestycji, które w praktyce mogły spełnić jedynie największe podmioty, zastąpione zostały przez pułapy indywidualnie dopasowane nawet do możliwości mikroprzedsiębiorców.

Druga zmiana dotyczy zmniejszenia liczby dopuszczalnych rodzajów inwestycji, z obowiązujących dotąd 5 do 4, poprzez połączenie Centrów Zaawansowanych Usług Biznesowych i Centrów Doskonałości Procesów Biznesowych w Centra Usług Biznesowych, posiadające ujednolicone poziomy wsparcia i kryteria, bez względu na stopień zaawansowania oferowanych usług.
 

Kryteria jakościowe

Kryteria jakościowe zostały zharmonizowane z kryteriami obowiązującymi przy aplikowaniu o zwolnienie z podatku CIT w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Oznacza to możliwość efektywnego łączenia tych zachęt inwestycyjnych.

Spełnienie każdego kryterium oznacza przyznanie 1 punktu, przy maksymalnej liczbie 10 kryteriów do spełnienia. Progi kwalifikujące do uzyskania wsparcia wynoszą:

  • 4 punkty – na obszarze kraju, dla którego intensywność pomocy regionalnej wynosi 50 proc. oraz na obszarach zagrożonych wykluczeniem;
  • 5 punktów – na obszarze kraju, dla którego intensywność pomocy regionalnej wynosi 35 proc.;
  • 6 punktów – dla pozostałych regionów.

Współpraca z nauką

Utrzymany został obowiązek współpracy z podmiotami systemu szkolnictwa wyższego, nauki lub szkołami ponadpodstawowymi, polegający na poniesieniu kosztów w wysokości co najmniej 15 proc. przyznanej dotacji w okresie utrzymania inwestycji.

Mogą one przybierać formę m.in. doposażania placówek w sprzęt specjalistyczny, sponsorowania badań naukowych czy organizowania staży dla studentów.
 

Podsumowanie

Wprowadzone zmiany ułatwiają ubieganie się o wsparcie dla planowanych projektów i zwiększą pulę ich potencjalnych beneficjentów. Jest to szczególnie ważne w warunkach niepewności gospodarczej związanej z trwającą pandemią.

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej szczegółów możliwości objęcia przedsięwzięcia dotacją w ramach Programu, zapraszamy do kontaktu.
 

Bądź na bieżąco